Keresés a Bibliában

Ketura utódai.

25 1Ábrahám vett egy másik feleséget, név szerint Keturát. 2Ez szülte neki Zimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suachot. 3Joksán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai voltak: az asuriták, a letusiták és a leummiták. 4Midián fiai voltak: Efa, Efer, Hanok, Abida és Eldaa. Mindezek Ketura fiai voltak. 5Ábrahám egész vagyonát Izsáknak adta. 6Ábrahám mellékfeleségének fiait Ábrahám ajándékokkal látta el, és még életében elküldte őket fiától, Izsáktól, kelet felé, a keleti vidékre.

Ábrahám halála.

7Ábrahám életkora 175 esztendőt tett ki. 8Ábrahám áldással teli korban, megöregedve és az életet megelégelve halt meg, és megtért nemzetségéhez. 9Fiai, Izsák és Izmael a machpelai barlangban temették el, a hettita Efron, Cochár fia telkén, Mamrétól keletre, 10azon a telken, amelyet Ábrahám a hettitáktól megvásárolt. Ott temették el Ábrahámot és feleségét. 11Ábrahám halála után Isten megáldotta a fiát, Izsákot. Izsák a Lachai-Roi forrásnál lakott.

Izmael utódai.

12Ezek az utódai Izmaelnek, Ábrahám fiának, akit az egyiptomi Hágár, Sára szolgálója szült Ábrahámnak. 13Ezek Izmael fiainak nevei nevük és nemzetségük rendje szerint: Izmael elsőszülötte Nebajot, azután Kedár, Adbeel és Mibszám, 14Misma, Duma és Massza, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafis és Kedma. 16Ezek Izmael fiai, és ez a nevük szállásuk és táborhelyük szerint, tizenkét törzsfő törzseik szerint. 17Izmael életkora 137 évet tett ki, akkor hunyt el. Meghalt és megtért nemzetségéhez. 18Lakóhelye Havilától Surig terjedt, ami Egyiptomtól keletre, Asszur irányában fekszik. Testvéreivel szemben telepedett le.

III. IZSÁK ÉS JÁKOB TÖRTÉNETE

Ézsau és Jákob születése.

19Ez Izsáknak, Ábrahám fiának családi története. Ábrahám nemzette Izsákot. 20Izsák negyvenéves volt, amikor Rebekkát, a Paddan-Aramból való aramita Betuelnek a leányát, az aramita Lábán nővérét feleségül vette. 21Izsák imádkozott az Úrhoz feleségéért, mert meddő volt. Az Úr meghallgatta, és felesége fogant. 22Amikor azonban gyermekei rugdalóztak méhében, ezt mondta: „Ha így áll a dolog, miért élek még?!” Elment tehát, hogy megkérdezze az Urat; 23az Úr ezt válaszolta: „Két nép van a méhedben, méhedből két törzs válik el: az egyik törzs legyőzi a másikat és az idősebb szolgálni fog a fiatalabbnak.” – 24Amikor eljött a szülés ideje, ikrek voltak a méhében. 25Az első kijött, vöröses volt, egészen olyan, mint valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték. 26Azután kijött a testvére, keze Ézsau sarkát fogta. Ezért Jákobnak nevezték. Izsák 60 éves volt, amikor megszülettek. 27A gyermekek felnőttek: Ézsau bátor vadász lett, a puszta embere, Jákob pedig egyszerű ember, aki sátránál maradt. 28Izsák Ézsaut szerette, mert szívesen evett vadat. Rebekka ellenben Jákobot szerette.

Ézsau eladja elsőszülöttségét.

29Egy alkalommal Jákob ételt készített. Ézsau éppen kimerülten jött haza a mezőről. 30Ézsau így szólt Jákobhoz: „Adj gyorsan ebből a vörösből, ebből a vörös (étel)ből itt, mert nagyon kimerült vagyok.” Ezért elnevezték Edomnak. 31„Előbb add el nekem elsőszülöttségi jogodat” – válaszolta Jákob. 32Ézsau így szólt: „Na, úgyis meghalok, mit használ nekem az elsőszülöttségi jog?” 33„Esküdj meg előbb!” – mondta Jákob. Erre megesküdött, és így eladta elsőszülöttségi jogát Jákobnak. 34Jákob pedig adott neki kenyeret és lencsefőzeléket. Evett és ivott, felállt és kiment. Ilyen kevésre becsülte Ézsau az elsőszülöttség jogát.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet