Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Kezdődik Jézus Krisztus [Isten Fia] evangéliuma, amint meg van írva Izajás próféta könyvében: Íme, elküldöm előtted követem, aki elkészíti majd utadat. >>

2. fejezet

Néhány nap múlva ismét bement Kafarnaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. És olyan sokan gyűltek össze, hogy nem volt már hely még az ajtó előtt sem. Ő pedig hirdette nekik az igét. >>

3. fejezet

Ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadt kezű ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. >>

4. fejezet

Ismét tanítani kezdett a tengerparton. Igen nagy sokaság gyűlt össze körülötte, úgyhogy egy vízen levő bárkába szállva leült, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban. Tanítás közben így szólt hozzájuk: – >>

5. fejezet

És átjutottak a tenger túlsó partjára, a gerazaiak földjére. Amint kiszállt a bárkából, azonnal szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, >>

6. fejezet

Eltávozott onnét. Hazament, és a tanítványai követték. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: – Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség ez, ami neki adatott? És miféle csodák ezek, amelyek keze által történnek? >>

7. fejezet

Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan a Jeruzsálemből jött írástudók közül, s látták, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel eszik. >>

8. fejezet

Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük. Magához szólítva tanítványait ezt mondta nekik: – Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük. >>

9. fejezet

És ezt mondta nekik: – Bizony, mondom nektek, vannak az itt állók között néhányan, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy Isten országa eljött hatalommal. Hat nappal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte hármójukat egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. >>

10. fejezet

Elindult onnét, és a Jordánon túli területen keresztül Júdeába ment. Újra tömegek mentek hozzá. Ő szokása szerint ismét tanította őket. Ekkor farizeusok jöttek, és megkérdezték, szabad-e egy férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel akarták próbára tenni. >>

11. fejezet

Amikor Jeruzsálemhez közeledtek – Betánián keresztül Betfagé közelében, az Olajfák hegyénél –, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk: „Menjetek be a következő faluba! Mindjárt, amint beértek, találtok megkötve egy szamárcsikót, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide! >>

12. fejezet

Példázatokban kezdett beszélni hozzájuk. – Egy ember szőlőt ültetett. Körülkerítette, borsajtót ásott, őrtornyot épített, majd bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. >>

13. fejezet

Amikor kifelé ment a Templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: – Mester, nézd, micsoda kövek és micsoda épületek! Jézus ezt mondta neki: – Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. >>

14. fejezet

Két nap múlva volt a húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el és öljék meg valami csellel. Ezt mondták ugyanis: „Ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép körében.” >>

15. fejezet

Korán reggel a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész szünedrionnal együtt tanácsot tartottak. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte tőle: – Te vagy a zsidók királya? – Te mondod? – válaszolta. >>

16. fejezet

A szombat elmúltával a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Szalómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírhoz. >>

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel