Keresés a Bibliában

40 1Száműzetésünk huszonötödik esztendejében, az év kezdetén, a hónap tizedik napján, tizennégy évvel az után, hogy a város elpusztult, éppen ezen a napon helyezte rám az Úr a kezét, és odavitt engem, 2isteni látomásokban elvitt Izrael földjére, és letett egy nagyon magas hegyen, amelyiken dél felé egy városhoz hasonló épület volt. 3Bevezetett oda, és íme, egy férfi volt ott, akinek a külseje olyan volt, mint az érc; a kezében lenzsinórt tartott, s mérővessző volt a kezében, amint ott állt a kapuban. 4Ez a férfi így szólt hozzám: »Emberfia, láss a te saját szemeddel és hallj a te saját füleddel, és figyelj mindarra, amit megmutatok neked, mert azért hoztalak ide, hogy megmutassam neked. Hirdesd majd Izrael házának mindazt, amit látni fogsz.«
5És íme, a házat kívülről mindenünnen fal vette körül. A férfi kezében hat könyök és egy tenyér hosszú mérővessző volt, és megmérte az építményt; a szélessége egy vessző, s a magassága is egy vessző volt.
6Aztán elment a kelet felé néző kapuhoz, felment a lépcsőin, és megmérte a kapu küszöbét; a szélessége egy vessző – azaz egy-egy küszöb szélessége egy vessző volt, 7és egy-egy fülkét: a hossza egy vessző és a szélessége is egy vessző volt; – a fülkék közt pedig öt könyöknyi köz volt. 8Ezután a kapu küszöbét a kaputól befelé nyíló csarnok mellett: egy vessző. 9Aztán megmérte a kapu csarnokát: nyolc könyök, és a pilléreit: két könyök; a kapu csarnoka pedig belül volt. 10A keleti kapunak mindkét felől három-három fülkéje volt; mind a háromnak egy volt a mérete, és egy volt a mérete a pilléreknek is mind a két oldalon. 11Aztán megmérte a kapu küszöbének szélességét: tíz könyök, és a kapu hosszát: tizenhárom könyök, 12a fülkék előtt levő szegélyt: egy könyök. Egy könyök volt a szegély mindkét oldalon, a fülkék pedig hat könyöknyi nagyságúak voltak mindkét oldalon. 13Aztán megmérte a kaput az egyik fülke tetejétől a másiknak tetejéig: a szélessége huszonöt könyök volt; az egyik bejárat a másik bejárattal szemben volt. 14Hatvan könyökben állapította meg a pilléreket. A pillér mellett a kapu udvara volt mindenfelől, körös-körül. 15A kapu homlokzatától a belső kapu csarnokának homlokzatáig ötven könyök volt. 16A fülkékben rácsos ablakok voltak és a pilléreiken körös-körül mindenütt a kapun belül; hasonlóképpen belül a csarnokokban is körös-körül ablakok voltak, a pilléreken pedig pálmák képei.
17Aztán kivitt a külső udvarba, és íme, ott kamarák voltak, és az udvarban körös-körül kővel kirakott padlózat; harminc kamra volt a padlózaton körös-körül. 18A kövezet a kapuk oldalfala mellett volt, a kapuk hosszának megfelelően – ez volt az alsó kövezet. 19Aztán megmérte a szélességet az alsó kapu homlokzatától a belső udvar külső homlokzatáig: és az kelet felé is meg észak felé is száz könyök volt.
20A külső udvarnak észak felé néző kapuját is megmérte mind hosszában, mind szélességében, 21és a fülkéit is: hármat az egyik oldalon, és hármat a másik oldalon, meg a pilléreit és a csarnokát az első kapu mérete szerint: a hossza ötven könyök, a szélessége huszonöt könyök volt. 22Ablakai, csarnoka és pálmái a kelet felé néző kapu méretének megfelelők voltak; hét lépcsőfok volt a feljárata, előtte pedig csarnok volt. 23A belső udvarnak egy-egy kapuja az északi és a keleti kapuval szemben volt; az egyik kaputól a másik kapuig száz könyököt mért.
24Ezután kivitt dél felé, és íme, ott egy dél felé néző kapu volt. Megmérte a pilléreit és a csarnokát, a fentebbi méretek szerint, 25valamint az ablakait és a csarnokát körös-körül, mint a többi ablakot: a hossza ötven könyök, a szélessége pedig huszonöt könyök volt. 26Hét lépcsőfok volt a feljárata, a bejárata előtt pedig csarnok volt. A pillérein faragott pálmák voltak, az egyik oldalon is egy, és a másik oldalon is egy. 27A belső udvarnak is volt dél felé néző kapuja; az egyik kaputól a másik kapuig déli irányban száz könyököt mért.
28Aztán bevitt a belső udvarba a déli kapuhoz, és megmérte a kaput a fentebbi méretek szerint: 29a fülkéit, pilléreit és csarnokát ugyanazon méretek szerint, az ablakait meg a csarnokát körös-körül: a hossza ötven könyök, a szélessége pedig huszonöt könyök volt. 30A csarnokot körös-körül: a hossza huszonöt könyök, a szélessége öt könyök volt. 31Csarnoka a külső udvarra nyílt, és a pillérein pálmák voltak; nyolc lépcsőfoka volt, amelyeken oda felmentek.
32Majd bevitt engem kelet felől a belső udvarba; és megmérte a kaput a fentebbi méretek szerint, 33a fülkéit, a pilléreit és a csarnokát, mint fentebb, és ablakait meg csarnokait körös-körül: a hossza ötven könyök, a szélessége pedig huszonöt könyök volt. 34A csarnokát is, amely a külső udvarba vezetett; faragott pálmák voltak a pillérein mindkétfelől, és nyolc lépcsőfok volt a feljárata.
35Azután bevitt engem az észak felé néző kapun, és megmérte azt a fentebbi méretek szerint: 36a fülkéit, pilléreit, csarnokát és ablakait körös-körül: a hossza ötven könyök, a szélessége pedig huszonöt könyök volt. 37A csarnoka a külső udvar felé nézett; faragott pálmák voltak a pillérein mindkétfelől, és nyolc lépcsőfok volt a feljárata.
38Egy-egy kamra bejárata a kapuk pillérein volt; ott mosták meg az égőáldozatot. 39A kapu csarnokában két asztal volt az egyik oldalon, és két asztal a másik oldalon, hogy rajtuk öljék le az égőáldozatot, a bűnért és a vétekért való áldozatot. 40Kívül, az oldalfal mellett, amely az északra nyíló kapu bejárata felé húzódott, két asztal volt; a másik oldalfal mellett, a kapu csarnoka előtt szintén két asztal volt; 41négy asztal volt az egyik oldalon és négy asztal a másik oldalon; a kapu oldalfalainál nyolc asztal állt, amelyeken az áldozati állatokat leölték. 42Négy asztal négyszögletes kövekből volt összeállítva az égőáldozathoz: a hosszúságuk másfél könyök, a szélességük másfél könyök, a magasságuk pedig egy könyök volt –, hogy rájuk tegyék azokat a szerszámokat, amelyekkel az égőáldozatot és a többi áldozatot leölték. 43A peremük egy arasz volt, körös-körül befelé hajló mélyedéssel; az asztalokon pedig áldozati hús volt. 44A belső kapun kívül az énekesek kamrái voltak a belső udvarban, az észak felé néző kapu oldalfala mellett; homlokzatuk dél felé nézett; egy kamra pedig a keleti kapu oldalfala mellett volt, amelyik észak felé nézett. 45Ekkor azt mondta nekem: »Az a kamra, amelyik dél felé néz, azon papok számára való, akiknek szolgálata a templom őrizete; 46az a kamra pedig, amelyik észak felé néz, azon papok számára való, akik az oltár szolgálatát végzik. Ezek Szádok fiai, akik Lévi fiai közül az Úrhoz járulhatnak, hogy neki szolgáljanak.«
47Aztán megmérte az udvart: a hossza száz könyök, a szélessége száz könyök volt, négyszögben. A templom homlokzata előtt pedig az oltár állt.
48Majd bevitt engem a templom előcsarnokába, és megmérte az előcsarnokot. Öt könyök volt az egyik oldala és öt könyök a másik oldala, és a kapu szélességét: három könyök volt az egyik oldala és három könyök a másik oldala; 49és az előcsarnok hosszát: ez húsz könyök volt, a szélességét: ez tizenegy könyök volt – és nyolc lépcsőfok volt a feljárata. A pillérek mellett oszlopok voltak: az egyik az egyik oldalon, és a másik a másik oldalon.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

40,1 Ezekiel látomása a helyreállított templomról és a körülötte letelepedett Izraelről. A látomás templomának alaprajza nem egyezik meg sem a lerombolt, sem a Kr. e. 520-515-ben újáépített temploméval. Ez a végidő temploma.

40,1 Kr. e. 572.

40,2 »Isten hegye« a világ legmagasabb hegye, amelyről a paradicsom folyói is fakadnak (vö. Ez 47).

40,5 A királyi könyök 52,5 cm, a szokásos 45,8 cm.

40,17 A termek raktárként és étkezőhelyül szolgáltak áldozati lakomákhoz.

Előző fejezet Következő fejezet