Keresés a Bibliában

42 1Aztán kivitt a külső udvarba az észak felé vivő úton, és bevitt a kamrák azon épületébe, amely a különálló épülettel átellenben és az észak felé fekvő építménnyel szemben volt. 2Ez hosszában száz könyök volt; ajtaja észak felé nyílt, s a szélessége ötven könyök volt, 3szemben a belső udvarnak húsz könyöknyi területével, és szemben a külső udvarnak kővel kirakott padozatával. Karzat ott karzattal volt összekötve három emelet magasságban. 4A kamrák előtt tíz könyök széles folyosó volt, amely belül egy könyök széles úthoz vezetett; ajtóik észak felé nyíltak, 5ahol a kamrák a felső emeleten alacsonyabbak voltak, mert alattuk az épület alsó és középső részéből kiemelkedő karzatok voltak. 6Három emeletesek voltak, és nem voltak oszlopaik, mint ahogyan oszlopok voltak az udvarokban; ezért az alsó és a középső emeletekhez képest ötven könyöknyit elvettek a talajtól. 7A kamrák irányában ötven könyök hosszú külső fal volt, a külső udvar irányában levő kamráknak megfelelően, 8mert a külső udvar felé néző kamrák hossza ötven könyök volt, a templom oldala előtt levők hossza pedig száz könyök. 9A bejárat ezen kamrák alatt kelet felől volt, a külső udvar felől jövők számára, 10az udvar falának széles részén, kelet felé néző irányban. A különálló épülettel szemben és a falépítménnyel szemben szintén kamrák voltak; 11előttük pedig út volt, mint azoknál a kamráknál, amelyek észak felé voltak. Hosszúságuk, szélességük, valamennyi bejáratuk, berendezésük és ajtajuk is 12olyanok voltak, mint a dél felé néző kamrák ajtói; a bejárat az út kezdetén volt, ez az út a különálló csarnok előtt haladt el, ha az ember kelet felől jött. 13S azt mondta nekem: »Az északi kamrák és a déli kamrák, amelyek a különálló épület előtt vannak, szent kamrák: ezekben eszik a papok, akik az Úrnak szolgálnak, a szentelt dolgokat; oda helyezik a szentelt dolgokat: a bűnért való áldozatot és a vétekért való áldozatot, mert szent hely az. 14Ha pedig a papok betértek oda, ne menjenek ki a szent helyről a külső udvarba; a szent helyen tegyék le ruháikat, melyekben szolgálatot teljesítettek, mert szentek azok; öltözzenek más ruhákba és úgy menjenek ki a nép közé.«
15Miután pedig elvégezte a belső ház megmérését, kivitt engem a kelet felé néző kapuhoz, és megmérte azt körös-körül minden oldalról. 16Mérővesszejével kimért a keleti irányban ötszáz mértéket körös-körül a mérővesszővel. 17Azután mérővesszejével kimért az északi irányban körös-körül ötszáz mértéket. 18Majd pedig mérővesszejével kimért a déli irányban körös-körül ötszáz mértéket. 19Azután kimért mérővesszejével a nyugati irányban ötszáz mértéket. 20Négy irányban megmérte falát köröskörül minden oldalon – a hossza ötszáz könyök, a szélessége pedig ötszáz könyök volt –, hogy különválassza a szentélyt és a nép helyét.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

42,1 Későbbi papi betoldás, mely a szent és a profán területek éles szétválasztását hangsúlyozza.

Előző fejezet Következő fejezet