Keresés a Bibliában

27 1És az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Te tehát, emberfia, zengj gyászéneket Tíruszról,

3és mondjad Tírusznak, aki a tenger bejáratainál lakik, s kereskedést folytat a népekkel számos sziget felé: Így szól az Úr Isten:
Ó Tírusz, te azt mondod:
‘Tökéletes szépségű vagyok én,

4a tenger szívében lakom!’
Szomszédaid, akik felépítettek,
tökéletes szépségűvé tettek.

5A Szánir ciprusfájából építettek téged,
és egész bordázatodat a tenger számára;
a Libanonról hoztak cédrust,
hogy árbocot készítsenek neked.

6Evezőidet básáni tölgyekből gyalulták,
gerendázatodat indiai elefántcsontból készítették neked,
fülkéidet Itália szigeteinek fájából.

7Vitorláidat egyiptomi tarka bisszusból szőtték,
hogy árbocra helyezzék;
kék és vörös bíbor Elisa szigeteiről
lett a te fedélzeted.

8Szidon és Árád lakói
voltak evezőseid;
bölcs férfijaid, ó Tírusz,
lettek kormányosaid.

9Gebál vénei és bölcsei adtak hajósokat,
hogy gondját viseljék sokféle árudnak;
a tenger hajói és hajósai mind
kereskedő népedhez tartoztak.

10Perzsák, lídiaiak és líbiaiak voltak seregedben
harcos férfijaid;
pajzsot és sisakot akasztottak fel benned,
hogy ékessé tegyenek.

11Árád fiai és hadsereged falaidon voltak körös-körül; s az őrök, akik tornyaidban voltak, körös-körül falaidra akasztották tegzüket; ők tették teljessé szépségedet. 12Veled kereskedtek a karthágóiak egész gazdaságuk nagyságával; ezüsttel, vassal, ónnal és ólommal árasztották el vásáraidat. 13Jáván, Tubál és Mosok veled kereskedtek; rabszolgákat és ércedényeket hoztak népednek. 14Togorma házából lovakat, paripákat és öszvéreket hoztak piacodra. 15Veled kereskedtek Dedán fiai, számos sziget árut juttatott kezednek; elefántcsontot és ébenfát adtak cserébe értékeidért. 16Veled kereskedett Szíria, mert oly sok volt az árud; drágakövet, bíbort, hímes ruhát, bisszust, selymet és rubint kínáltak vásáraidon. 17Veled kereskedett Júda és Izrael földje elsőrangú gabonával; balzsamot, mézet, olajat és gyantát kínáltak vásáraidon. 18Veled kereskedett Damaszkusz – mert oly sok volt az árud, mert oly nagyszámú volt mindenféle javad – finom borral és legszebb színű gyapjúval. 19Vedán, Jáván és Uzál vert vasat kínált vásáraidon; mirha, gyanta és illatos nád volt áruid között. 20Veled kereskedett Dedán nyeregszőnyegekkel. 21Arábia és Kedár minden fejedelme közvetítő kereskedést űzött veled; bárányokkal, kosokkal, gödölyékkel jöttek hozzád kereskedőid. 22Veled kereskedtek Sába és Reema árusai is mindenféle elsőrangú illatszerrel, drágakővel, arannyal, amelyet vásárodon kínáltak. 23Veled kereskedtek Hárán, Kene és Eden; Sába, Asszúr és Kelmád árusaid voltak. 24Ezek kereskedtek veled sokféle áruval, kék bíbortakarókkal, tarka hímzésekkel, becsomagolt, kötelekkel átkötött, értékes kincsekkel; cédrusfát is szolgáltattak kereskedésedhez.

25Tengeri hajóid az elsők voltak kereskedésedben,
és beteltél, egészen dicsőséges lettél a tenger szívében.

26A nagy vizekre vittek téged evezőseid;
a keleti szél összerombolt a tenger szívében.

27Gazdagságod, kincseid és sokféle javad,
hajósaid és kormányosaid,
akik felszerelésednek gondját viselik, népedet vezetik,
úgyszintén harcos férfijaid is,
akik benned vannak, benned levő sokaságoddal:
elmerülnek a tenger szívébe
romlásodnak napján.

28Kormányosaid kiáltásának hangjától
megremegnek a hajóhadak;

29Leszállnak hajóikról
az evezősök mindnyájan,
a hajósok és a tenger kormányosai mind
a szárazföldre lépnek,

30És jajgatnak miattad nagy szóval,
keservesen kiáltanak,
és port hintenek fejükre,
hamuval hintik meg magukat.

31Miattad kopaszra nyírják magukat,
és szőrruhába öltöznek;
megsiratnak lelkük keservében
keserves sírással.

32Gyászéneket kezdenek fölötted,
És megsiratnak téged:
‘Mi volt hasonló Tíruszhoz, mely némaságba merült
a tenger közepén?

33A tengerről jövő áruiddal
kielégítettél sok népet;
kincseid és népeid nagy számával
gazdagokká tetted a föld királyait.

34Most összetörtél, eltűntél a tengerről;
a mélységes vizekben
merült el gazdagságod,
benned levő sokaságod.

35A szigetek lakói valamennyien
megdöbbennek feletted,
és királyaik megborzadnak félelmükben mindnyájan,
elváltoznak színükben.

36Süvöltenek feletted a népek kereskedői:
semmivé lettél, és nem leszel soha többé.’«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

27,1 A gyászének Tírusz megjövendölt pusztulását egy hajó elsüllyedéséhez hasonlítja.

27,5 Szánir a Hermon amorita neve.

27,6 Básán termékeny fennsík (a mai Gólán).

27,9 Gebál Biblosz, Bejrúttól északra.

27,11 Későbbi kiegészítés Tírusz kereskedelméről.

27,14 Togorma kisázsiai város.

27,21 Arábiai népek.

27,23 Mezopotámiai népek (ill. városok).

Előző fejezet Következő fejezet