Keresés a Bibliában

A szentély felállítása és felszentelése.

40 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Az első hónap első napján állítsd fel a találkozás sátorának hajlékát, 3helyezd bele a bizonyság ládáját és akaszd a függönyt a láda elé. 4Vidd be az asztalt, és helyezd rá a kitett kenyereket. Vidd be a mécstartót, és tedd rá a mécseseket. 5Az arany illatoltárt állítsd a bizonyság ládája elé, és akaszd a függönyt a hajlék bejáratára. 6Állítsd az égőáldozat oltárát a találkozás sátorának bejárata elé, 7a medencét pedig a találkozás sátra és az oltár közé, és önts bele vizet. 8Jelöld ki körül az előudvart, és akaszd fel a függönyt az előudvar kapujára. 9Azután vedd a kenetet és szenteld fel a hajlékot mindennel, ami benne van. Szenteld fel minden felszerelésével együtt, hogy szent legyen. 10Kend fel az égőáldozat oltárát és minden felszerelését. Szenteld fel az oltárt, hogy nagyon szent legyen. 11Kend fel és szenteld fel a medencét és az állványát. 12Azután vezesd Áront és fiait a találkozás sátorának bejáratához, hogy mossák le magukat vízzel. 13Add rá Áronra a szent ruhákat, kend fel és szenteld fel, hogy mint pap szolgáljon nekem. 14Aztán hívd a fiait, add rájuk ruháikat 15és kend fel őket, ahogy atyjukat felkented, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Ez a felkenés adja nekik a papi tisztséget minden időre, nemzedékről nemzedékre.”

Az isteni rendelkezés végrehajtása.

16Mózes úgy járt el, ahogy az Úr megparancsolta neki, mindenben azt követte. 17A második év első hónapjában, a hónap első napján állították fel a hajlékot. 18Mózes maga állította fel a hajlékot. Elhelyezte a talapzatokat, azokra állította a deszkákat, összeillesztette az eresztékeket és felállította az oszlopokat. 19Azután a hajlékra ráterítette a vásznat, arra ráhelyezte a sátor felső takaróját, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. 20Azután vette a bizonyságot, beletette a ládába, beledugta a ládába a rudakat, és a ládára ráhelyezte a kiengesztelődés tábláját. 21Azután bevitte a ládát a hajlékba, felakasztotta a belső függönyt, hogy takarja el a bizonyság ládáját, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. 22Az asztalt a találkozás sátorának északi oldalára állította, a függönyön kívül, 23s ráhelyezte a kitett kenyereket az Úr elé, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. 24Bevitte a mécstartót a találkozás sátrába, a hajlék déli oldalába, az asztallal szembe, 25s rátette a mécseket az Úr előtt, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. 26Betette az aranyoltárt a találkozás sátorába, a függöny elé, 27s meggyújtotta rajta az illatáldozatot, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. 28Végül a hajlék bejáratára akasztotta a függönyt. 29Az égőáldozat oltárát a találkozás sátorának bejárata előtt állította fel, s bemutatott rajta égő­ és ételáldozatot, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. 30A medencét a találkozás sátora és az oltár közé helyezte és vizet öntött bele mosakodásra. 31Áron és fiai abban mosták meg kezüket és lábukat. 32Valahányszor bementek a találkozás sátorába vagy az oltárhoz léptek, előbb megmosakodtak, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. 33Elkészítette az előudvart a hajlék és az oltár körül és felfüggesztette a függönyt az előudvar bejáratára. Így fejezte be Mózes a munkát.

Az Úr birtokba veszi a szentélyt.

34Akkor felhő borította be a találkozás sátorát és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. 35Mózes nem léphetett be a találkozás sátorába, mivel a felhő behatolt oda és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot.

A felhő vezeti Izrael fiait.

36Amikor aztán a felhő a hajlékról felemelkedett, Izrael fiai tovább indultak vándorlásukon. 37Ha nem emelkedett föl, akkor nem indultak el addig a napig, amíg fel nem emelkedett. 38Az Úr felhője napközben a hajlék fölött lebegett, éjjel azonban tűz volt benne egész Izrael szeme láttára, egész vándorlásuk idején.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet