Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő volt kezdetben Istennél. »

2. fejezet

1A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. 2Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. »

3. fejezet

1Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. 2Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: – Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, hiszen senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele Isten. »

4. fejezet

1Amikor Jézusnak tudomására jutott, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János – 2bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai –, »

5. fejezet

1Ezután volt egy zsidó ünnep, Jézus pedig felment Jeruzsálembe. 2Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Beteszdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. »

6. fejezet

1Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, Tibériás tavának a túlsó partjára. 2Nagy sokaság követte, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. »

7. fejezet

1Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában mutatkozni, mivel a zsidók keresték az alkalmat, hogy megöljék. 2Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. »

8. fejezet

1Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. 2De korán reggel ismét megjelent a Templomban, és az egész nép hozzásereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. »

9. fejezet

1Amint továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 2A tanítványai megkérdezték tőle: – Rabbi, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született? »

10. fejezet

1– Bizony, bizony, mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. 2De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. »

11. fejezet

1Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és nővérének, Mártának a falujából. 2Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és a lábát a hajával törölte meg. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. »

12. fejezet

1Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. 2Ott vacsorát készítettek a tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. »

13. fejezet

1A húsvét ünnepe előtt Jézus annak tudatában, hogy eljött az ő órája, amelyben át kellett mennie e világból az Atyához, mivel szerette övéit e világban, a végsőkig szerette őket, 2a vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe ültette Júdásnak, a Karióti Simon fiának, hogy árulja el őt; »

14. fejezet

1Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek bennem is! 2Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni nektek? »

15. fejezet

1Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlősgazda. 2Minden rajtam levő szőlővesszőt, amelyik nem terem gyümölcsöt, eltávolít; és minden szőlővesszőt, amelyik gyümölcsöt terem, megtisztít, hogy még bőségesebb gyümölcsöt teremjen. »

16. fejezet

1Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. 2A zsinagógákból kizárnak majd titeket. Igen, eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot tesz. »

17. fejezet

1Miután Jézus ezeket mondta, tekintetét az égre emelve így szólt: – Atyám, eljött az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy a Fiú megdicsőítsen téged, 2és mivel hatalmat adtál neki minden halandó fölött, örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. »

18. fejezet

1Miután ezeket mondta, Jézus kiment tanítványaival a Kidron-patakon túlra. Volt ott egy kert, oda ment be tanítványaival együtt. 2Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert Jézus gyakran ment oda tanítványaival. »

19. fejezet

1Akkor Pilátus elvitette és megkorbácsoltatta Jézust. 2A katonák tövisből koronát fontak, s a fejére tették. Bíborköpenyt adtak rá, »

20. fejezet

1A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2Ezért elfutott, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: – Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették! »

21. fejezet

1Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg. 2Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Natanael a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel