Keresés a Bibliában

V. A SÁTOROS ÜNNEP

Jézus fölmegy az ünnepekre és tanít.

7 1Jézus ezután bejárta Galileát. Júdeába nem akart menni, mert a zsidók az életére törtek. 2Közeledett a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. 3Ezért testvérei így szóltak hozzá: „Kelj útra, és menj el Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet. 4Hisz senki sem működik titokban, ha azt akarja, hogy tudomást szerezzenek róla. Ha képes vagy ilyenekre, akkor lépj a világ színe elé.” 5Testvérei sem hittek ugyanis benne. 6Jézus ezt válaszolta nekik: „Nekem még nem érkezett el az időm, de nektek mindig megfelelő az idő. 7Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert bizonyítom, hogy gonoszak a tetteik. 8Menjetek hát föl az ünnepre, én azonban nem megyek föl erre az ünnepre, mert még nem telt be az időm.” 9Ezt mondta nekik, s ott maradt Galileában. 10De azután, hogy testvérei fölmentek az ünnepre, ő maga is fölment, csak nem nyilvánosan, hanem titokban. 11A zsidók keresték az ünnepen. „Hol van?” – kérdezgették, 12s a nép körében sokat emlegették. Némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások meg azt, hogy félrevezeti a népet. 13De a zsidóktól való félelmében senki sem beszélt nyíltan róla. 14Amikor már eltelt az ünnep fele, Jézus fölment a templomba, és tanított. 15A zsidók csodálkozva mondogatták: „Hogy ismerheti így az Írásokat, amikor nem is tanulta?” 16Jézus így felelt nekik: „Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött. 17Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, meggyőződhet róla, vajon Istentől való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek. 18Aki magától beszél, a saját dicsőségét keresi. Aki azonban annak dicsőségén munkálkodik, aki őt küldte, az igaz, s nincs benne hamisság. 19Hát nem adott nektek Mózes törvényt? Mégsem tartja meg egyiketek sem a törvényt. Miért törtök az életemre?” 20„Te ördögtől megszállott – szólt közbe a nép –, ugyan ki tör az életedre?” 21Jézus azonban folytatta: „Egyetlenegy tettet vittem végbe, s mindnyájan megütköztök rajta. 22Mózes parancsot adott a körülmetélésre – bár nem Mózestől eredt, hanem az ősatyáktól –, és szombaton is elvégzitek a körülmetélést. 23Ha tehát szombaton is körülmetélkedhet az ember, hogy Mózes törvénye csorbát ne szenvedjen, miért acsarkodtok ellenem, amiért egy embert meggyógyítottam szombaton? 24Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek!”

Vita a Messiás származásáról.

25A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: „Ugye, ez az, akit halálra keresnek? 26S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az elöljárók, hogy ő a Messiás? 27Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.” 28Jézus a templomban tanítva ezt felelte rá: „Igen, ismertek, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz küldött, akit ti nem ismertek. 29Én azonban ismerem, mert tőle vagyok és ő küldött.” 30Erre el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet, mert még nem érkezett el az órája.

Jézus közeli haláláról beszél.

31A népből sokan hittek benne. „Hát több csodajelet visz végbe, ha eljön a Messiás, mint amennyit ez végbevitt?” – kérdezgették. 32A farizeusok fülébe jutott, hogy a nép titokban így beszél róla. Ezért a főpapok és a farizeusok elküldték szolgáikat, hogy fogják el. 33Ekkor Jézus azt mondta: „Már csak rövid ideig vagyok veletek, aztán visszatérek ahhoz, aki küldött. 34Keresni fogtok, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.” 35Erre a zsidók tanakodni kezdtek: „Vajon hová akar menni, ahol nem találjuk meg? Csak nem a szórványban élő görögökhöz készül, hogy tanítsa őket? 36Mit jelent, amit mondott: Keresni fogtok, de nem találtok, s ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?”

Az élő víz ígérete.

37Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, 38aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” 39Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.

Újabb vita a Messiás eredetéről.

40E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: „Valóban ez a Próféta!” 41Mások meg: „Ő a Messiás!” De voltak, akik így vélekedtek: „Hát jöhet a Messiás Galileából? 42Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie.” 43Így szakadás támadt miatta a nép közt. 44Némelyek már el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet. 45A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdőre vonták őket: „Miért nem hoztátok magatokkal?” 46A szolgák mentegetőztek: „Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél.” 47Erre a farizeusok megkérdezték tőlük: „Csak nem vezetett titeket is félre? 48Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül? 49Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből.” 50Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste (Jézust), azt mondta nekik: 51„Elítél törvényünk valakit is anélkül, hogy először meghallgatták, s meggyőződtek volna róla, hogy mit tett?” 52De azt mondták neki: „Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána, s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta.” 53Ezután mindnyájan hazamentek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet