Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Minden bölcsesség az Úrtól, Istentől van, és vele volt mindig, öröktől fogva. A tenger fövenyét, az esőcseppeket, az örökkévalóság napjait ki tudná megszámlálni? Az ég magasságát, a föld szélességét, az óceán mélységét ki tudná megmérni? >>

2. fejezet

Fiam, ha Istennek szolgálni kívánsz, légy állhatatos a jámborságban és az istenfélelemben, és készülj fel a megpróbáltatásra! Alázd meg szívedet és légy állhatatos, hajtsd füledet a bölcs igék befogadására; ne légy elhamarkodott a kísértés napján! >>

3. fejezet

Bölcsesség fiai az igazak gyülekezete; nemzedékük engedelmesség és szeretet. Hallgassátok, fiúk, az atyáról szóló törvényt, és szerinte cselekedjetek, hogy üdvösséget leljetek. >>

4. fejezet

Meg ne vond, fiam, a szegénytől az alamizsnát, és el ne fordítsd szemedet a szűkölködőtől! Ne vesd meg az éhezőt, és ne keserítsd a szegényt ínségében; >>

5. fejezet

Ne bizakodj igaztalan vagyonban, és ne mondd: »Jut nekem elég a megélhetésre!« mert mit sem ér az a megtorlás és kísértés idején. Ne kövesd szíved vágyait erőd érzetében, >>

6. fejezet

Ne légy barátból társad ellensége, mert rossz hírnevet és szégyent arat a gonosz, és minden irigy és kétszínű bűnös. Fel ne fuvalkodj lelked gondolatában, mint a bika, hogy erőd ostobaság folytán le ne törjön; >>

7. fejezet

Ne tégy rosszat, akkor téged sem ér semmi rossz, kerüld az igaztalanságot, akkor távol marad tőled a baj. >>

8. fejezet

Ne szállj perbe hatalmas emberrel, hogy kezébe ne essél! Ne vessz össze gazdaggal, hogy pert ne hozzon fejedre, >>

9. fejezet

Ne légy féltékeny szíved asszonyára, hogy rosszat tanulva hitványul ne bánjon veled! Ne hagyd uralkodni magadon az asszonyt, hogy hatalmadat ne bitorolja, és meg ne szégyenülj! >>

10. fejezet

A bölcs uralkodó igazságot tesz népének, s az értelmes ember uralma tartós. Amilyen a nép fejedelme, olyanok tanácsosai, s amilyen a város feje, olyanok a lakói is. >>

11. fejezet

Az alantas fejét felemeli bölcsessége, és főemberek között juttat neki helyet. Ne dicsérd meg senki fiát szépsége miatt, és meg ne vess senkit sem külsejéért! >>

12. fejezet

Ha jót teszel, nézd meg, kivel teszed, akkor sok köszönet lesz jótetteidben. Tégy jót az igazzal, és méltó viszonzásban lesz részed, ha nem tőle, akkor bizonnyal az Úrtól. >>

13. fejezet

Aki szurokhoz ér, bemocskolja magát; aki dölyfössel társul, kevélységet ölt magára. Aki magánál gazdagabbal társul, terhet vesz magára, ezért ne szegődj társul nálad vagyonosabbhoz. >>

14. fejezet

Boldog az a férfi, aki nem vétett szája szavával, akit nem bánt gond bűn miatt! Boldog, akinek nem aggódik lelke, és akit nem hagyott el reménye. >>

15. fejezet

Aki Istent féli, jót cselekszik, s aki kitart az igazság mellett, elnyeri azt. Az pedig eléje megy, mint tisztes anya, mint szűz menyasszony fogadja őt; >>

16. fejezet

Ne örülj a gyermekeknek, ha istentelenek! Legyenek bár számosan, ne ujjongj miattuk, ha nincs bennük Isten félelme. Ne bízzál életükben, és ne számíts munkájukra, >>

17. fejezet

Isten az embert földből teremtette, a maga képére alkotta, és úgy rendelte, hogy ismét azzá változzék. Felruházta őt a magáéhoz hasonló erővel, >>

18. fejezet

Aki örökké él, az teremtett mindent egyaránt. Egyedül Isten az igaz, aki győzhetetlen király marad örökké. Ki győzi elbeszélni az ő műveit, >>

19. fejezet

A részeges munkás meg nem gazdagszik, s aki megveti a keveset, lassanként tönkremegy. Bor és nők tévútra viszik a bölcseket, és meghurcolják az okosokat. >>

20. fejezet

A neheztelésnél mennyivel jobb kérdőre vonni, akkor a beismerőt megkímélik a károsodástól. Szeretné az eunuch is megfosztani a leányzót szüzességétől, >>

21. fejezet

Vétkeztél, fiam? Ne tedd még egyszer, és előbbi bűneid miatt is imádkozz, hogy megbocsássák neked. Fuss a bűntől, mint a kígyó színétől, mert ha közel mész hozzá, hatalmába kerít. >>

22. fejezet

Sáros kővel dobálják meg a lustát, és gyalázatosságáról beszél mindenki. Marhatrágyával dobálják meg a lustát, s aki hozzáér, rázza a kezét. >>

23. fejezet

Uram! Atyám, és életem Ura! Ne hagyj engem kényükre- kedvükre, és ne engedd, hogy elessem miattuk. Bárcsak ostort tartanának készen elmémnek, bölcs fenyítéket szívemnek, hogy ne kíméljenek engem tévedéseik miatt, s el ne nézzék botlásaikat, >>

24. fejezet

Magasztalja önmagát a bölcsesség; tiszteletben áll Istennél, s dicsekszik népe körében. Kinyitja száját a Magasságbeli közösségében, és dicséri magát a közösség előtt. >>

25. fejezet

Három dologban talál gyönyörűséget a lelkem, amelyek kedvesek Isten és emberek előtt, ezek: a testvérek egyetértése, a jó barátok szeretete, s a férfi és nő, ha megértik egymást. >>

26. fejezet

A jó asszonynak boldog a férje, éveinek száma kétszeres lesz. A derék asszony jól tartja urát, s az békében tölti el éveit. >>

27. fejezet

Sokan vétkeztek nélkülözés miatt, s aki meg akar gazdagodni, elfordítja szemét; szilárdan áll a karó kövek közé ékelve, így szorul bűn az eladás és vevés közé. >>

28. fejezet

Aki bosszút akar állni, az Úr áll bosszút rajta, és megtartja az ő bűneit is. Bocsáss meg társadnak, ha vét ellened, akkor te is, amikor könyörögsz, elnyered bűneid bocsánatát. >>

29. fejezet

Aki irgalmas, kölcsönad társának, s aki megragadja kezét, teljesíti a parancsokat. Adj kölcsön társadnak, amikor rászorul, de fizesd is vissza idejében társadnak. >>

30. fejezet

Aki szereti fiát, nem sajnálja tőle a vesszőt, hogy a végén öröme legyen benne. Aki fenyíti fiát, dicséretet arat miatta, és büszke lehet rá házanépe előtt. >>

31. fejezet

A gazdagság miatt való virrasztás sorvasztja a testet, és gondja elűzi az álmot. A megélhetés gondjai lekötik a figyelmet, és mint a súlyos betegség, ébren tartják a lelket. >>

32. fejezet

A lakoma gazdájává tettek? El ne bízd magadat! Légy olyan a társaságukban, mint aki közülük való! Viseld gondjukat, azután leülhetsz, ha elláttad minden kötelességedet, dőlj le te is, >>

33. fejezet

Aki féli az Urat, azt nem éri baj, megóvja őt Isten a kísértésben, és kiragadja a bajból. Nem gyűlöli a bölcs a parancsokat és az előírásokat, és nem hányódik, mint a hajó a viharban. >>

34. fejezet

Hiú és hazug az oktalan ember reménye, és álmok szédítik meg a balgákat. Mint aki árnyék után kapkod és szelet kerget, olyan, aki hazug álmokra ad! >>

35. fejezet

Aki megtartja a törvényt, gyakran áldoz; békeáldozat, ha valaki ügyel a parancsokra, és távol tartja magát minden gonoszságtól. >>

36. fejezet

Könyörülj rajtunk, mindenség Istene, tekints ránk, és mutasd meg nekünk irgalmad világosságát! Bocsásd félelmedet a népekre, akik nem keresnek téged, hadd tudják meg, hogy nincs Isten kívüled, és híreszteljék csodás tetteidet! >>

37. fejezet

Minden barát mondja: »Én is jó barát vagyok!« De van barát, aki csak név szerint barát! Nemde halálos szomorúság, ha ellenség lesz abból, aki bajtárs volt és barát! >>

38. fejezet

Becsüld meg az orvost, mert szükség van rá, hiszen a Magasságbeli rendelte őt. Istentől van az orvos minden bölcsessége, a királytól pedig ajándékban részesül. >>

39. fejezet

Az összes réginek bölcsességét kutatja a bölcs, és a prófétákkal tölti idejét, megjegyzi magának neves férfiak elbeszéléseit, és behatol a példabeszédek fordulataiba. >>

40. fejezet

Nagy vesződség jutott minden embernek, és súlyos iga Ádám fiainak! Attól a naptól fogva, hogy elhagyják anyjuk méhét, addig a napig, amíg el nem temetik őket mindenek anyjába, gondolatuk és szívük aggodalma, reményük és várakozásuk a bevégzés napjáig >>

41. fejezet

Ó, halál! De keserű rád gondolni annak, aki békében élvezi javait, a gondtalan embernek, akinek útjai szerencsések mindenben, aki még jóízűen tud enni! >>

42. fejezet

Restelld továbbadni a hallott szót, és feltárni a titkos beszédet, akkor megvan benned a helyes szégyenérzés, és tetszésre találsz minden ember előtt. De kicsit se szégyelld a következőket, és senki kedvéért ne vétkezzél: a Magasságbeli törvényét és rendelkezését, az igazságosságot, hogy felmentsd a gonoszt, >>

43. fejezet

Dísze az égbolt a magasban; az ég szépségének látványa milyen dicső! A felkelő nap, amikor megjelenik, hirdeti, hogy csodálatos a Magasságbeli alkotása! >>

44. fejezet

Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket nemzedékeik sorában. Sok dicsőséget juttatott nekik az Úr fensége által régtől fogva. >>

45. fejezet

Kedves volt Isten és emberek előtt Mózes, akinek áldva legyen emléke. Hasonlóvá tette őt dicsőségben a szentekhez, és naggyá az ellenségek megfélemlítésében, bősz állatokat szelídített meg szavával. >>

46. fejezet

Bátor volt a harcban Józsue, Nún fia, Mózes utóda a prófétaságban, nagy volt ő, mint neve is mondja. Igen nagy volt Isten választottjainak megmentésében: leverte az ellenszegülő ellenséget, hogy örökrészéhez juttassa Izraelt. >>

47. fejezet

Nátán próféta jött ezek után Dávid napjaiban. Mert amint a hájat elválasztják a hústól, úgy Dávid is kiválóbb volt Izrael fiainál. >>

48. fejezet

Illés próféta jött ezután; tűzhöz volt hasonló, – a szava lángolt, mint a fáklya –, éhínséget hozott rájuk, és megfogyatkozott a száma azoknak, akik gonosz akarattal bosszantották, és nem tudták szívlelni az Úr parancsait. >>

49. fejezet

Jozija emléke, mint az illatos tömjén keveréke, amely illatszerkészítő kezeműve, édes az említése minden szájnak, mint a méz, mint a zene borozás mellett, >>

50. fejezet

Simon, Oniás fia, a főpap, élete folyamán rendbehozta Isten házát, és napjai során megerősítette a templomot. Ő építette ki a templom magasságát, a kettős épületet és a templom oromzatát. >>

51. fejezet

Jézusnak, Sírák fiának imája. »Hadd magasztaljalak, Uram, királyom! És dicsérjelek téged, szabadító Istenem! Hadd hirdessem nevedet, mert segítőm és oltalmazóm lettél! >>

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel