Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Minden bölcsesség az Úrtól, Istentől van,és vele volt mindig, öröktől fogva. 2A tenger fövenyét, az esőcseppeket,az örökkévalóság napjait ki tudná megszámlálni? Az ég magasságát, a föld szélességét, az óceán mélységétki tudná megmérni? »

2. fejezet

1Fiam, ha Istennek szolgálni kívánsz,légy állhatatos a jámborságban és az istenfélelemben,és készülj fel a megpróbáltatásra! 2Alázd meg szívedet és légy állhatatos,hajtsd füledet a bölcs igék befogadására;ne légy elhamarkodott a kísértés napján! »

3. fejezet

1Bölcsesség fiai az igazak gyülekezete;nemzedékük engedelmesség és szeretet. 2Hallgassátok, fiúk, az atyáról szóló törvényt,és szerinte cselekedjetek, hogy üdvösséget leljetek. »

4. fejezet

1Meg ne vond, fiam, a szegénytől az alamizsnát,és el ne fordítsd szemedet a szűkölködőtől! 2Ne vesd meg az éhezőt,és ne keserítsd a szegényt ínségében; »

5. fejezet

1Ne bizakodj igaztalan vagyonban, és ne mondd: »Jut nekem elég a megélhetésre!« mert mit sem ér az a megtorlás és kísértés idején. 2Ne kövesd szíved vágyait erőd érzetében, »

6. fejezet

1Ne légy barátból társad ellensége,mert rossz hírnevet és szégyent arat a gonosz,és minden irigy és kétszínű bűnös. 2Fel ne fuvalkodj lelked gondolatában, mint a bika,hogy erőd ostobaság folytán le ne törjön; »

7. fejezet

1 Ne tégy rosszat, akkor téged sem ér semmi rossz, 2kerüld az igaztalanságot, akkor távol marad tőled a baj. »

8. fejezet

1Ne szállj perbe hatalmas emberrel,hogy kezébe ne essél! 2Ne vessz össze gazdaggal,hogy pert ne hozzon fejedre, »

9. fejezet

1Ne légy féltékeny szíved asszonyára,hogy rosszat tanulva hitványul ne bánjon veled! 2Ne hagyd uralkodni magadon az asszonyt,hogy hatalmadat ne bitorolja, és meg ne szégyenülj! »

10. fejezet

1A bölcs uralkodó igazságot tesz népének,s az értelmes ember uralma tartós. 2Amilyen a nép fejedelme, olyanok tanácsosai,s amilyen a város feje, olyanok a lakói is. »

11. fejezet

1Az alantas fejét felemeli bölcsessége,és főemberek között juttat neki helyet. 2Ne dicsérd meg senki fiát szépsége miatt,és meg ne vess senkit sem külsejéért! »

12. fejezet

1Ha jót teszel, nézd meg, kivel teszed,akkor sok köszönet lesz jótetteidben. 2Tégy jót az igazzal, és méltó viszonzásban lesz részed,ha nem tőle, akkor bizonnyal az Úrtól. »

13. fejezet

1Aki szurokhoz ér, bemocskolja magát;aki dölyfössel társul, kevélységet ölt magára. 2Aki magánál gazdagabbal társul, terhet vesz magára,ezért ne szegődj társul nálad vagyonosabbhoz. »

14. fejezet

1Boldog az a férfi, aki nem vétett szája szavával,akit nem bánt gond bűn miatt! 2Boldog, akinek nem aggódik lelke,és akit nem hagyott el reménye. »

15. fejezet

1Aki Istent féli, jót cselekszik,s aki kitart az igazság mellett, elnyeri azt. 2Az pedig eléje megy, mint tisztes anya,mint szűz menyasszony fogadja őt; »

16. fejezet

1 Ne örülj a gyermekeknek, ha istentelenek!Legyenek bár számosan, ne ujjongj miattuk,ha nincs bennük Isten félelme. 2Ne bízzál életükben,és ne számíts munkájukra, »

17. fejezet

1Isten az embert földből teremtette,a maga képére alkotta, 2és úgy rendelte, hogy ismét azzá változzék.Felruházta őt a magáéhoz hasonló erővel, »

18. fejezet

1Aki örökké él, az teremtett mindent egyaránt.Egyedül Isten az igaz,aki győzhetetlen király marad örökké. 2Ki győzi elbeszélni az ő műveit, »

19. fejezet

1A részeges munkásmeg nem gazdagszik,s aki megveti a keveset, lassanként tönkremegy. 2Bor és nők tévútra viszik a bölcseket,és meghurcolják az okosokat. »

20. fejezet

1A neheztelésnél mennyivel jobb kérdőre vonni,akkor a beismerőt megkímélik a károsodástól. 2Szeretné az eunuch is megfosztani a leányzót szüzességétől, »

21. fejezet

1Vétkeztél, fiam? Ne tedd még egyszer,és előbbi bűneid miatt is imádkozz,hogy megbocsássák neked. 2Fuss a bűntől, mint a kígyó színétől,mert ha közel mész hozzá, hatalmába kerít. »

22. fejezet

1Sáros kővel dobálják meg a lustát,és gyalázatosságáról beszél mindenki. 2Marhatrágyával dobálják meg a lustát,s aki hozzáér, rázza a kezét. »

23. fejezet

1Uram! Atyám, és életem Ura!Ne hagyj engem kényükre- kedvükre,és ne engedd, hogy elessem miattuk. 2Bárcsak ostort tartanának készen elmémnek,bölcs fenyítéket szívemnek,hogy ne kíméljenek engem tévedéseik miatt,s el ne nézzék botlásaikat, »

24. fejezet

1Magasztalja önmagát a bölcsesség;tiszteletben áll Istennél,s dicsekszik népe körében. 2Kinyitja száját a Magasságbeli közösségében,és dicséri magát a közösség előtt. »

25. fejezet

1Három dologban talál gyönyörűséget a lelkem,amelyek kedvesek Isten és emberek előtt, 2ezek: a testvérek egyetértése, a jó barátok szeretete,s a férfi és nő, ha megértik egymást. »

26. fejezet

1A jó asszonynak boldog a férje,éveinek száma kétszeres lesz. 2A derék asszony jól tartja urát,s az békében tölti el éveit. »

27. fejezet

1Sokan vétkeztek nélkülözés miatt,s aki meg akar gazdagodni, elfordítja szemét; 2szilárdan áll a karó kövek közé ékelve,így szorul bűn az eladás és vevés közé. »

28. fejezet

1 Aki bosszút akar állni, az Úr áll bosszút rajta,és megtartja az ő bűneit is. 2Bocsáss meg társadnak, ha vét ellened,akkor te is, amikor könyörögsz, elnyered bűneid bocsánatát. »

29. fejezet

1Aki irgalmas, kölcsönad társának,s aki megragadja kezét, teljesíti a parancsokat. 2Adj kölcsön társadnak, amikor rászorul,de fizesd is vissza idejében társadnak. »

30. fejezet

1Aki szereti fiát, nem sajnálja tőle a vesszőt,hogy a végén öröme legyen benne. 2Aki fenyíti fiát, dicséretet arat miatta,és büszke lehet rá házanépe előtt. »

31. fejezet

1A gazdagság miatt való virrasztás sorvasztja a testet,és gondja elűzi az álmot. 2A megélhetés gondjai lekötik a figyelmet,és mint a súlyos betegség, ébren tartják a lelket. »

32. fejezet

1A lakoma gazdájává tettek? El ne bízd magadat!Légy olyan a társaságukban, mint aki közülük való! 2Viseld gondjukat, azután leülhetsz,ha elláttad minden kötelességedet, dőlj le te is, »

33. fejezet

1Aki féli az Urat, azt nem éri baj,megóvja őt Isten a kísértésben, és kiragadja a bajból. 2Nem gyűlöli a bölcs a parancsokat és az előírásokat,és nem hányódik, mint a hajó a viharban. »

34. fejezet

1Hiú és hazug az oktalan ember reménye,és álmok szédítik meg a balgákat. 2Mint aki árnyék után kapkod és szelet kerget,olyan, aki hazug álmokra ad! »

35. fejezet

1Aki megtartja a törvényt, gyakran áldoz; 2békeáldozat, ha valaki ügyel a parancsokra,és távol tartja magát minden gonoszságtól. »

36. fejezet

1 Könyörülj rajtunk, mindenség Istene, tekints ránk,és mutasd meg nekünk irgalmad világosságát! 2Bocsásd félelmedet a népekre, akik nem keresnek téged,hadd tudják meg, hogy nincs Isten kívüled,és híreszteljék csodás tetteidet! »

37. fejezet

1Minden barát mondja: »Én is jó barát vagyok!«De van barát, aki csak név szerint barát!Nemde halálos szomorúság, 2ha ellenség lesz abból, aki bajtárs volt és barát! »

38. fejezet

1Becsüld meg az orvost, mert szükség van rá,hiszen a Magasságbeli rendelte őt. 2Istentől van az orvos minden bölcsessége,a királytól pedig ajándékban részesül. »

39. fejezet

1Az összes réginek bölcsességét kutatja a bölcs,és a prófétákkal tölti idejét, 2megjegyzi magának neves férfiak elbeszéléseit,és behatol a példabeszédek fordulataiba. »

40. fejezet

1Nagy vesződség jutott minden embernek,és súlyos iga Ádám fiainak!Attól a naptól fogva, hogy elhagyják anyjuk méhét,addig a napig, amíg el nem temetik őketmindenek anyjába, 2gondolatuk és szívük aggodalma,reményük és várakozásuk a bevégzés napjáig »

41. fejezet

1Ó, halál! De keserű rád gondolniannak, aki békében élvezi javait, 2a gondtalan embernek, akinek útjai szerencsések mindenben,aki még jóízűen tud enni! »

42. fejezet

1Restelld továbbadni a hallott szót,és feltárni a titkos beszédet,akkor megvan benned a helyes szégyenérzés,és tetszésre találsz minden ember előtt.De kicsit se szégyelld a következőket,és senki kedvéért ne vétkezzél: 2a Magasságbeli törvényét és rendelkezését,az igazságosságot, hogy felmentsd a gonoszt, »

43. fejezet

1Dísze az égbolt a magasban;az ég szépségének látványa milyen dicső! 2A felkelő nap, amikor megjelenik, hirdeti,hogy csodálatos a Magasságbeli alkotása! »

44. fejezet

1Hadd dicsérjük a híres férfiakat,a mi őseinket nemzedékeik sorában. 2Sok dicsőséget juttatott nekik az Úrfensége által régtől fogva. »

45. fejezet

1Kedves volt Isten és emberek előttMózes, akinek áldva legyen emléke. 2Hasonlóvá tette őt dicsőségben a szentekhez,és naggyá az ellenségek megfélemlítésében,bősz állatokat szelídített meg szavával. »

46. fejezet

1Bátor volt a harcban Józsue, Nún fia,Mózes utóda a prófétaságban,nagy volt ő, mint neve is mondja. 2Igen nagy volt Isten választottjainak megmentésében:leverte az ellenszegülő ellenséget,hogy örökrészéhez juttassa Izraelt. »

47. fejezet

1Nátán próféta jött ezek utánDávid napjaiban. 2Mert amint a hájat elválasztják a hústól,úgy Dávid is kiválóbb volt Izrael fiainál. »

48. fejezet

1Illés próféta jött ezután; tűzhöz volt hasonló,– a szava lángolt, mint a fáklya –, 2éhínséget hozott rájuk,és megfogyatkozott a száma azoknak,akik gonosz akarattal bosszantották,és nem tudták szívlelni az Úr parancsait. »

49. fejezet

1Jozija emléke, mint az illatos tömjén keveréke,amely illatszerkészítő kezeműve, 2édes az említése minden szájnak, mint a méz,mint a zene borozás mellett, »

50. fejezet

1Simon, Oniás fia, a főpap,élete folyamán rendbehozta Isten házát,és napjai során megerősítette a templomot. 2Ő építette ki a templom magasságát,a kettős épületet és a templom oromzatát. »

51. fejezet

1Jézusnak, Sírák fiának imája.»Hadd magasztaljalak, Uram, királyom!És dicsérjelek téged, szabadító Istenem! 2Hadd hirdessem nevedet,mert segítőm és oltalmazóm lettél! »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel