Keresés a Bibliában

Az utolsó vacsora

A főtanács határozata.

22 1Közeledett a kovásztalan kenyér ünnepe, a húsvét. 2A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg őt. Féltek ugyanis a néptől.

Júdás eladja Mesterét.

3Akkor a sátán megszállta karióti Júdást, egyiket a tizenkettő közül. 4Elment, hogy tárgyaljon a főpapokkal és az elöljárókkal, hogyan szolgáltathatná ki nekik. 5Azok örömmel fogadták és megígérték, hogy pénzt adnak neki. 6Ő beleegyezett, és csak a kedvező alkalmat kereste, hogy a nép tudta nélkül kiszolgáltassa nekik.

A húsvéti vacsora.

7Eljött a kovásztalan kenyér napja, amikor meg szokták ölni a húsvéti bárányt. 8Jézus elküldte Pétert és Jánost ezzel a megbízatással: „Menjetek, készítsétek el a húsvéti vacsorát, hogy elfogyaszthassuk.” 9„Hol készítsük el?” – kérdezték. 10„Menjetek a városba, felelte, találkoztok ott egy vizeskorsót vivő emberrel. Menjetek utána abba a házba, ahová belép, 11és mondjátok a házigazdának: a Mester kérdezteti: hol az a terem, ahol tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti vacsorát? 12Ő mutatni fog nektek egy tágas, étkezésre berendezett termet, ott készítsétek el.” 13Ők elmentek és úgy találtak mindent, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti vacsorát. 14Mikor eljött az ideje, asztalhoz telepedett tizenkét apostolával. 15Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek. 16Mondom nektek, soha többé nem eszem ezt, amíg be nem teljesedik Isten országában.” 17Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek és osszátok el magatok közt. 18Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg el nem jön Isten országa.”

Az eukarisztia alapítása.

19Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre.” 20Ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amit értetek ontok. 21De nézzétek, az áruló keze velem van az asztalon. 22Az Emberfia ugyan elmegy, amint el van rendelve, de jaj annak az embernek, aki elárulja.” 23Erre kérdezgetni kezdték egymást, vajon melyikük az, aki ezt megteszi.

A tanítványok vetélkedése.

24Versengés is támadt köztük, hogy melyikük nagyobb. 25Ő azonban így szólt hozzájuk: „Az uralkodók zsarnokoskodnak népükön, s akik hatalmat gyakorolnak rajtuk, jótevőiknek hívatják magukat. 26Köztetek ne így legyen, hanem a legnagyobb legyen olyan, mint a legkisebb, és az elöljáró olyan, mint a szolga. 27Ki nagyobb: aki asztalnál ül, vagy aki fölszolgál? Ugye, az asztalnál ülő? Én mégis úgy vagyok köztetek, mint a szolga. 28Ti viszont kitartotok velem megpróbáltatásaimban. 29Ezért nektek adom az országot, mint ahogy Atyám nekem adta, 30hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítéljétek Izrael tizenkét törzsét.”

Imádság Péterért.

31(Az Úr így folytatta:) „Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. 32Én azonban imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hogy te egykor megtérve megerősítsd testvéreidet.” 33„Uram, tört ki az, készen vagyok, hogy börtönbe, sőt halálba menjek veled.” 34Ő azonban így válaszolt: „Péter, mondom neked, mielőtt ma a kakas szól, háromszor fogod tagadni, hogy ismersz.” 35Aztán tovább beszélt hozzájuk: „Mikor erszény, tarisznya és saru nélkül küldtelek titeket, szenvedtetek-e hiányt valamiben?” „Semmiben” – felelték. 36„Most azonban, folytatta, akinek erszénye van, vigye magával, ugyanúgy tarisznyáját is. Akinek nincs, adja el köntösét és vegyen kardot. 37Mondom nektek: meg kell valósulnia annak, amit az Írás mond: és a gonosztevők közé számították. Sorsom ugyanis beteljesedik.”

Jézus szenvedése

38„Uram, kiáltották, nézd itt van két kard.” Ő csak annyit mondott: „Elég.”

Jézus halálfélelme.

39Ezután kiment és szokása szerint az Olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. 40Mikor odaért, így szólt hozzájuk: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” 41Aztán mintegy kőhajításnyira tovább ment és térdre borulva így imádkozott: 42„Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.” 43Akkor megjelent egy angyal a mennyből és megerősítette. 44Majd halálfélelem vett erőt rajta és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. 45Aztán abbahagyta imádságát és tanítványaihoz ment, de a szomorúságtól kimerülten, alva találta őket. 46„Mit alusztok? – szólt rájuk, keljetek föl és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!”

Jézust elfogják.

47Még beszélt, amikor megjelent egy csapat. Júdás vezette, egy a tizenkettő közül. Jézushoz lépett és megcsókolta. 48Jézus erre megkérdezte: „Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” 49Mikor tanítványai látták, hogy mi készül, így kiáltottak: „Uram, vágjunk közéjük karddal?” 50Egyikük máris rásújtott a főpap szolgájára és levágta jobb fülét. 51„Hagyjátok abba” – szólt rájuk Jézus. Aztán megérintette a fülét és meggyógyította. 52Az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség elöljáróinak és a véneknek pedig ezt mondta Jézus: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal! 53Naphosszat együtt voltam veletek a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok: a sötétség hatalmáé.”

Péter tagadása.

54Akkor elfogták és a főpap házába kísérték. Péter messziről követte. 55Ott az udvar közepén tüzet raktak és körülülték. Péter is közéjük ült. 56Egy cselédlány meglátta, hogy ott ül a tűznél, szemügyre vette és megjegyezte: „Ez is vele volt.” 57De ő tagadta: „Asszony, nem ismerem őt.” 58Röviddel ezután meglátta őt egy másik: „Te is közéjük tartozol” – szólt rá. „Ember, tagadta Péter, nem tartozom közéjük.” 59Alig telt el egy óra, ismét bizonygatta valaki: „De bizony, ez is vele volt, hiszen galileai.” 60„Ember, tagadta Péter újra, nem tudom mit beszélsz.” Még beszélt máris megszólalt a kakas. 61Az Úr erre megfordult és rátekintett Péterre. Péter akkor visszaemlékezett, hogy mit mondott neki az Úr: „Mielőtt ma a kakas szól, háromszor fogsz megtagadni engem.” 62Kiment és keserves sírásra fakadt.

Jézus a főtanács előtt.

63Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és bántalmazták. 64Szemét bekötötték, (arcul ütötték) és így gúnyolták: „Találd el, ki ütött meg?” 65Aztán mindenféle szidalommal illették. 66Amint megvirradt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok és az írástudók, és gyülekezetük elé állították őt. „Ha te vagy a Messiás, szólították föl, mondd meg nekünk.” 67Ő azonban így felelt: „Ha állítom, nem hiszitek el. 68Ha kérdezlek titeket, nem feleltek (és nem engedtek szabadon). 69Mostantól fogva azonban az Emberfia a mindenható Isten jobbján fog ülni.” 70Erre egyhangúlag közbevágtak: „Tehát te vagy az Isten fia?” 71„Jól mondjátok: én vagyok” – felelte. „Mi szükségünk van még tanúkra, kiáltották, hiszen magunk hallottuk, saját szájából.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet