Keresés a Bibliában

A csodálatos halfogás.

5 1Mikor egyszer Genezáret tavának partján állt, odasereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa. 2Látta, hogy a tó szélén két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és hálóikat mosogatták. 3Beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, és kérte, hogy lökje el kissé a parttól. Aztán leült és a bárkából tanította a sokaságot. 4Mikor befejezte tanítását, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre és vessétek ki fogásra a hálót.” 5„Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.” 6Meg is tették, és akkora tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett. 7Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek segítségükre. Azok oda is jöttek s úgy megtöltötték mindkét bárkát, hogy majdnem elmerültek. 8Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” 9A sikeres halfogás miatt ugyanis félelem szállta meg őt és a többi vele lévőt, 10köztük Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait is, akik Simon társai voltak. De Jézus bátorította Simont: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” 11Azok szárazra vonták a bárkákat és, elhagyva mindenüket, nyomába szegődtek.

Jézus meggyógyít egy leprást.

12Mikor később egy városban tartózkodott, talált ott egy leprával borított férfit. Mihelyt meglátta Jézust, arcra borult előtte és kérlelte: „Uram ha akarod, megtisztíthatsz engem.” 13Ő feléje nyújtotta a kezét, megérintette és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre azonnal elhagyta őt a lepra. 14Meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon. „Menj inkább, mondta, mutasd meg magadat a papnak és ajánld föl tisztulásodért az áldozatot, amint Mózes rendelte, bizonyságul nekik.” 15Híre mégis egyre jobban elterjedt. A nép nagy tömegben tódult hozzá, hogy hallgassa és betegségeiből gyógyulást nyerjen. 16Ő azonban inkább magányos helyekre vonult vissza, hogy imádkozzék.

Jézus meggyógyít egy bénát.

17Amikor egyik nap tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek ott, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította, hogy gyógyítson. 18Néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni, hogy eléje tegyék. 19Mivel a tömeg miatt nem találtak helyet, ahol bevihették volna, fölmentek a tetőre és a cserepeken át lebocsátották ágyastul a középre, Jézus elé. 20Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” 21Erre az írástudók és farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem egyedül az Isten?” 22De Jézus gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? 23Mi könnyebb, ha azt mondom: bocsánatot nyertek bűneid? – vagy, ha azt: kelj föl és járj? 24Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd meg az ágyadat és menj haza.” 25Az szemük láttára tüstént fölkelt, fogta ágyát, amin feküdt, és Istent magasztalva hazament. 26Erre valamennyien szinte magukon kívül dicsőíteni kezdték Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma!”

Lévi meghívása.

27Ezután kiment. Odakinn látott egy Lévi nevű vámost a vámnál. „Kövess engem!” – szólította meg. 28Az fölkelt és mindenét elhagyva csatlakozott hozzá. 29Lévi otthon nagy lakomát adott tiszteletére. Sok vámos és más ember telepedett asztalhoz vele. 30A farizeusok és írástudók zúgolódtak emiatt. „Miért esztek-isztok vámosokkal és bűnösökkel?” – kérdezték tanítványaitól. 31Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. 32Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.”

Jézus tanítványai és a böjt.

33Akkor szemére vetették: „János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, a farizeusok tanítványai is, de a tieid csak esznek-isznak.” 34Jézus így felelt: „Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele a vőlegény? 35Eljön majd a nap, amikor elviszik a vőlegényt: attól a naptól fogva majd böjtölnek.” 36Példabeszédet is mondott nekik: „Senki sem hasít új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, különben az újat is elszakítja és az ócskához sem illik az új folt. 37Senki sem tölti az új bort régi tömlőkbe, különben az új bor kiszakítja a tömlőket, kifolyik, és a tömlők is tönkremennek. 38Az új bor új tömlőbe való (akkor mindkettő megmarad). 39Aki óbort iszik, nem kívánja az újat. Azt mondja: jobb az ó.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet