Keresés a Bibliában

Jézus nyilvános működésének előkészítése.

Keresztelő János föllépése.

3 1Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes Galileának, testvére, Fülöp, Itúreának és Trachonitisz tartománynak, Lizániás pedig Abilínának volt negyedes fejedelme. 2Annás és Kajafás voltak a főpapok. Akkor elhangzott az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 3Bejárta a Jordán egész vidékét és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára, 4amint Izajás beszédeinek könyvében olvassuk:
„A pusztában kiáltónak ez a szava:
készítsétek elő az Úr útját!
Egyengessétek ösvényeit!
Töltsenek föl minden völgyet, 5minden hegyet és halmot hordjanak le,
ami egyenetlen, legyen egyenessé,
ami göröngyös, legyen sima úttá, 6s meglátja majd minden ember az Isten üdvösségét.”

A Keresztelő bűnbánatot hirdet.

7Így beszélt a tömeghez, amely kivonult hozzá, hogy megkeresztelkedjék: „Viperák fajzata! Ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől? 8Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne emlegessétek magatokban: Abrahám a mi atyánk! – mert mondom nektek: tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. 9A fejsze már a fák gyökeréhez ért. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem.” 10A nép megkérdezte: „Mit tegyünk tehát?” Mire ő így felelt: 11„Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképen.” 12Jöttek vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek. „Mester, mi mit tegyünk?” – kérdezték. 13„Ne követeljetek többet, mint amennyi jogos”, válaszolta. 14Katonák is fordultak hozzá: „Hát mi mit tegyünk?” „Senkit se bántsatok és meg ne zsaroljatok, felelte, s elégedjetek meg zsoldotokkal.”

A Keresztelő tanúsága Jézusról.

15A nép nagyon nyugtalan volt. Mindnyájan azt gondolták, hogy talán János a Messiás. 16(János) azonban kijelentette: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön az, aki hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruszíját megoldjam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. 17Szórólapáttal kezében kitakarítja szérűjét, és csűrbe gyűjti búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti.” 18Aztán még sok más tanítással hirdette a népnek az üdvösséget. 19Heródest, a negyedes fejedelmet is megfeddte Heródiásért, testvérének feleségéért és minden más elkövetett gonoszságáért. 20Heródes mindezt azzal tetézte, hogy börtönbe vetette Jánost.

Jézus megkeresztelkedése.

21Mikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, 22megnyílt az ég, és galambhoz hasonló testi alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyből ez a szózat hangzott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Jézus nemzetségtáblája.

23Jézus mintegy harmincesztendős volt, mikor föllépett. József fiának tartották, akinek ősei: 24Éli, 25Máté, Lévi, Melki, Jannész, József, 26Matatiás, Ámosz, Heszli, Hagge, Mahát, Matatiás, Szemei, József, Júda, 27Johanna, Réza, Zorobábel, Szalátiel, Néri, 28Melki, Addi, Kósz, Elmadám, Hér, 29Jézus, Eliézer, Jórim, Máté, Lévi, 30Simeon, Júda, József, Jónám, Eliakim, 31Melea, Mennán, Mattata, Nátán, Dávid, 32Jessze, Obed, Boáz, Szalmón, Nachszon, 33Aminadab, Admin, Árni, Ezron, Fáresz, Júda, 34Jákob, Izsák, Ábrahám, Táré, Náchor, 35Szerach, Ragau, Fáleg, Héber, Szála, 36Kainám, Arfaxád, Szem, Noé, Lámek, 37Matuzsálem, Hénok, Járed, Mahalalél, Kainán, 38Enos, Szet és Ádám, aki Istentől származik.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet