Keresés a Bibliában

II. IZRAEL BŰNEI ÉS BŰNHŐDÉSE

Teljes romlás

4 1Figyeljetek az Úr szavára, Izrael fiai, mert perbe száll az Úr az ország lakóival. 2Nincsen az országban hűség és szeretet, s az Urat sem ismerik többé. Mindenütt csak átok és hazugság, gyilkosság és lopás, házasságtörés és erőszak, szüntelen vérontás. 3Ezért öltözött gyászba az ország, elcsüggedt minden lakója; a mező vadjai, az ég madarai, a tenger halai is mind elpusztulnak.

A papok ellen

4Senki ne vádoljon? Senki ne pereljen? Pap, téged vádollak! 5Bukdácsolsz nappal és éjjel, s bukdácsol a próféta is veled, néped vesztére. 6Népem elpusztul, mert nincs benne érteni tudás. Mert elvetetted a tudást magadtól, én is elvetlek, ne légy többé pap. Amiért elfeledted Istened törvényét, én is megfeledkeztem a fiaidról. 7Mind vétkeztek ellenem, dicsőségüket szégyenre cserélték. 8Népem bűne a táplálékuk, s minden vágyuk a gonoszsága. 9De úgy jár a pap is, mint a nép: megtorlom rajta útjait, tetteiért megfizetek neki. 10Esznek majd, de nem telnek be soha, kéjelegnek, de gyermeket nem szülnek, mert elhagyták az Urat, 11és kicsapongásra adták magukat.

Izrael istentisztelete bálványimádás

11A bor és a must elveszi az ember eszét. 12Népem a fadarabot faggatja, egy karó a tanítója, mert a paráznaság szelleme félrevezeti őket: elhagyják Istenüket, és paráználkodnak. 13Hegyek ormán áldoznak, dombokon égetik áldozatukat, tölgyfa, nyárfa és terebint alatt – az árnyuk oly kellemes! Ezért, ha leányaitok paráználkodnak, és jegyeseitek házasságot törnek, 14nem büntetem meg leányaitokat, amiért paráználkodnak, sem jegyeseiteket azért, hogy hűtlenek, hisz (a férfiak) maguk is a cédákat keresik, és pogány papnőkkel mutatnak be áldozatot. Lám, az esztelen nép vesztébe rohan!

Figyelmeztetés Júdának

15Ha te paráználkodsz is, Izrael, legalább Júda ne vétkezzék! Ne menjetek el Gilgálba, ne menjetek fel Bet-Avenbe, ne esküdjetek az Úr életére!

Izrael, mint az engedetlen igástehén

16Letért az útjáról Izrael, mint a csökönyös igástehén. Hogyan táplálja hát az Úr, mint a bárányt a tágas mezőn? 17Efraim bálványokkal szövetkezett: hagyjátok magára őt! 18Részegek társaságában pihen. Egyre csak paráználkodnak, dicsőségüket szégyenre cserélik. 19A szél szárnyaira kapja őket, s oltáraik miatt szégyent vallanak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet