Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Miután régen számos alkalommal és sokféle módon szólt Isten az atyákhoz a próféták révén, 2ezekben a végső időkben egy fiú révén szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, és aki által a világot teremtette; »

2. fejezet

1Még jobban kell tehát figyelnünk a hallottakra, hogy el ne sodródjunk. 2Ugyanis ha az angyalok által hirdetett ige hatályba lépett, és minden törvényszegés és engedetlenség megkapta jogos büntetését, »

3. fejezet

1Ezért, szent testvéreim, mennyei hivatás részesei, legyetek figyelemmel hitvallásunk apostola és főpapja, Jézus iránt, 2akit megbízója tett hitelt érdemlővé, ahogy Mózest is az Ő [egész] házában. »

4. fejezet

1Nagy gonddal ügyeljünk tehát arra – amíg fönnáll az ő nyugalmába való bemenetel ígérete –, hogy ebből közületek senki ki ne zárassék! 2Mert nekünk is hirdették az örömhírt, akárcsak nekik; de nekik nem használt a hallott szó, mivel nem léptek közösségre a hitben azokkal, akik meghallgatták. »

5. fejezet

1Minden főpapot az emberek közül választanak, s az emberekért rendelnek Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2Képes arra, hogy megértéssel legyen a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, hiszen ő maga is erőtlenséggel teli. »

6. fejezet

1Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, lépjünk előre a nagykorúság felé! Ne kezdjünk ismét abba, hogy alapot vetünk, és a holt cselekedetekből való megtérésről, az Istenbe vetett hitről, 2a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről tanítunk. »

7. fejezet

1Ez a Melkizedek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta, 2és akinek Ábrahám tizedet is adott mindenből . Neve egyrészt azt jelenti, „az igazság királya”, másrészt Sálem királya, vagyis „a béke királya”. »

8. fejezet

1Az elhangzottak lényege a következő: olyan főpapunk van, aki a Fenség trónusának jobbján foglalt helyet a mennyben, 2annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem ember. »

9. fejezet

1Az elsőnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szentélye. 2Hiszen sátrat építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó meg az asztal és az áldozati kenyerek. Ezt nevezték „szent sátor”-nak. »

10. fejezet

1Mivel a Törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként állandóan bemutatnak, soha nem lesz képes tökéletessé tenni azokat, akik az áldozatot felajánlják. 2Különben nem hagyták volna abba az áldozatok felajánlását? Hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. »

11. fejezet

1A hit a remélt dolgok alapja, és a nem láthatók bizonyítéka. 2Ennek alapján kaptak elismerést a régiek. »

12. fejezet

1Ezért tehát mi is, akiket a tanúknak ekkora sokasága vesz körül, tegyünk le minden terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatosan fussuk meg az előttünk levő pályát! 2Szegezzük tekintetünket Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve szenvedte el a keresztet, és helyet foglalt Isten trónjának jobbján. »

13. fejezet

1Maradjatok meg a testvéri szeretetben! 2Ne hanyagoljátok el a vendégszeretetet, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel