Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér Isten korintusi egyházának és mindazoknak a szenteknek, akik Akhaiában vannak: kegyelem néktek és béke Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. >>

2. fejezet

Arra a döntésre jutottam tehát, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúan. Hiszen ha én elszomorítalak titeket, akkor ki vidámít fel engem? Biztos, hogy nem az, akit én elszomorítok. >>

3. fejezet

Kezdjük ismét önmagunkat ajánlgatni? Vagy szükségünk van – mint némelyeknek – hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? Ti vagytok a levelünk, amely be van írva szívünkbe, s amit ismer és olvas minden ember. >>

4. fejezet

Ezért, mivel Isten irgalmából ez a szolgálatunk, nem hátrálunk meg. Ellenkezőleg, mi elvetettük a szégyenletes ármánykodást, nem cselekszünk ravaszkodva, és nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének Isten színe előtt. >>

5. fejezet

Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összeomlik, Istentől kapunk örök hajlékot a mennyben, amelyet nem emberkéz alkotott. Ezért sóhajtozunk e földi sátorban arra vágyakozva, hogy felölthessük rá mennyből való hajlékunkat, >>

6. fejezet

Az ő munkatársaiként buzdítunk hát benneteket: ne maradjon hiábavaló Isten kegyelme, amit befogadtatok! Amint ő mondja: A kedvező időben meghallgattalak, s az üdvösség napján megsegítettelek . Íme, most van a legkedvezőbb idő; íme, most van az üdvösség napja! >>

7. fejezet

Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket! Adjatok helyet nekünk a szívetekben! Senkit meg nem bántottunk, senkit meg nem károsítottunk, senkit meg nem csaltunk. >>

8. fejezet

Hírt adunk nektek, testvérek, Isten kegyelméről, amelyet Makedónia egyházainak adott. Arról, hogy a nyomorúság számos próbatétele között túláradó örömük és nyomasztó szegénységük a nagylelkűség bőséges gazdagságává változott. >>

9. fejezet

A szentek szolgálatáról fölösleges írnom nektek. Hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhaia tavaly óta készen áll, és a ti buzgóságotok ösztönzőleg hatott legtöbbjükre. >>

10. fejezet

Én magam, Pál, Krisztus szelídségére és gyöngédségére kérlek titeket; én, aki szemtől szemben, úgymond, hatástalan vagyok közöttetek, viszont távollétemben erélyes hozzátok; kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem, és azzal a magabiztossággal fellépnem, amellyel, úgy gondolom, bátran fel fogok lépni azokkal szemben, akik úgy vélik, hogy mi test szerint – csupán emberi szempontokat szem előtt tartva – élünk. >>

11. fejezet

Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget! Viseljetek el engem! Mert a féltékenyen szerető Isten féltékenységével szeretlek titeket, ugyanis eljegyeztelek titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. >>

12. fejezet

Dicsekedni kell, bár a dicsekvés nem használ. Rátérek hát az Úrtól kapott látomásokra és kinyilatkoztatásokra. Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt – testben-e, nem tudom; testen kívül, nem tudom; Isten tudja – elragadtatott a harmadik égig. >>

13. fejezet

Most harmadszor megyek hozzátok: Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vádat! Mint másodszori ottlétemkor előre megmondtam, és most távollétemben is előre mondom azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is: ha még egyszer eljövök, nem leszek kíméletes; >>

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel