Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Pál, megváltó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, reményünknek a rendeléséből Krisztus Jézus apostola, 2Timóteusnak, igaz fiának a hitben: kegyelem, irgalom és béke Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! »

2. fejezet

1Mindenekelőtt tehát arra kérlek, hogy könyörögjetek, imádkozzatok, esedezzetek és adjatok hálát minden emberért, 2a királyokért és minden följebbvalóért, hogy zavartalan és nyugodt életet élhessünk teljesen szabad vallásgyakorlásban és tisztességben. »

3. fejezet

1Hitelre méltó, amit mondok: ha valaki arra törekszik, hogy a közösség elöljárója legyen, nemes munkát kíván. 2Szükséges tehát, hogy az elöljáró feddhetetlen legyen, feleségéhez hűséges, megfontolt, józan, tiszteletreméltó, vendégszerető és a tanításban jártas. »

4. fejezet

1A Lélek határozottan kijelenti: az utolsó időkben néhányan elszakadnak a hittől, mert álságos lelkekre és démoni tanításokra hallgatnak, 2olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akiknek a lelkiismeretébe tüzes vassal bélyeget sütöttek. »

5. fejezet

1Az idősebb férfit ne korhold, hanem bátorítsd mint apádat, a fiatalabbakat pedig mint öcsédet; 2az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat, teljes tisztasággal! »

6. fejezet

1Akik a rabszolgaság igájában görnyednek, uraikat fenntartás nélkül tiszteljék, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk! 2Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne tartsák őket kevésre azért, mert testvérek! Ellenkezőleg, annál jobban szolgáljanak nekik, mivel hívők és szeretett testvérek, akik szolgálatuk gyümölcsét élvezik! Ezeket tanítsd, és erre buzdíts! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel