Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Pál, megváltó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, reményünknek a rendeléséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiának a hitben: kegyelem, irgalom és béke Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! >>

2. fejezet

Mindenekelőtt tehát arra kérlek, hogy könyörögjetek, imádkozzatok, esedezzetek és adjatok hálát minden emberért, a királyokért és minden följebbvalóért, hogy zavartalan és nyugodt életet élhessünk teljesen szabad vallásgyakorlásban és tisztességben. >>

3. fejezet

Hitelre méltó, amit mondok: ha valaki arra törekszik, hogy a közösség elöljárója legyen, nemes munkát kíván. Szükséges tehát, hogy az elöljáró feddhetetlen legyen, feleségéhez hűséges, megfontolt, józan, tiszteletreméltó, vendégszerető és a tanításban jártas. >>

4. fejezet

A Lélek határozottan kijelenti: az utolsó időkben néhányan elszakadnak a hittől, mert álságos lelkekre és démoni tanításokra hallgatnak, olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akiknek a lelkiismeretébe tüzes vassal bélyeget sütöttek. >>

5. fejezet

Az idősebb férfit ne korhold, hanem bátorítsd mint apádat, a fiatalabbakat pedig mint öcsédet; az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat, teljes tisztasággal! >>

6. fejezet

Akik a rabszolgaság igájában görnyednek, uraikat fenntartás nélkül tiszteljék, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk! Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne tartsák őket kevésre azért, mert testvérek! Ellenkezőleg, annál jobban szolgáljanak nekik, mivel hívők és szeretett testvérek, akik szolgálatuk gyümölcsét élvezik! Ezeket tanítsd, és erre buzdíts! >>

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel