Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Pál, Krisztus Jézus apostola meghívás révén Isten akaratából, és Szószthenész testvér, 2Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívás révén szenteknek, mindazokkal együtt, akik bárhol – náluk és nálunk – segítségül hívják a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét: »

2. fejezet

1Ami engem illet, testvérek, amikor hozzátok jöttem, nem úgy érkeztem, mint aki az ékesszólás vagy a bölcsesség fölényével hirdeti nektek Isten titkát. 2Elhatároztam ugyanis, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. »

3. fejezet

1Ezért, testvérek, nem szólhattam hozzátok úgy, mint akiket a Lélek irányít, hanem csak úgy, mint akiket emberi indulatok vezetnek, mint akik Krisztusban kiskorúak. 2Tejjel etettelek titeket, nem szilárd táplálékkal, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el, »

4. fejezet

1Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait! 2A sáfároktól pedig azt kívánják, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. »

5. fejezet

1Az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő; hogy tudniillik valaki apja feleségével él. 2Ti pedig tetszelegtek, nemhogy inkább gyászt hirdettetek volna, hogy eltávolítsátok magatok közül, aki ilyesmit cselekedett? »

6. fejezet

1Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a kétes hitelű igazságszolgáltatástól, és nem Isten népétől döntést kérni? 2Vagy nem tudjátok, hogy „a szentek a világ fölött fognak ítélkezni”? És ha ti ítélkeztek a világ fölött, talán nem vagytok illetékesek a hétköznapi ügyekben? »

7. fejezet

1Amikről írtatok, azokra ezt válaszolom. „Jó a férfinak asszonyt nem érinteni.” 2Ellenkezőleg, a paráználkodás veszélye miatt mindenkinek legyen felesége, és minden asszonynak férje! »

8. fejezet

1Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudatában vagyunk annak, hogy „mindegyikünk a »tudás« birtokában van”. Ez a „tudás” felfuvalkodottá tesz, a szeretet viszont épít. 2Ha valaki azt gondolja, hogy eljutott valamelyest erre a „tudás”-ra, akkor még nem ismer úgy, ahogyan ismernie kellene. »

9. fejezet

1Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, a mi Urunkat? Ti nem az én munkám eredménye vagytok az Úrban? 2Ha másoknak nem vagyok is apostola, nektek bizony az vagyok, mert ti vagytok apostolságom hitelesítő pecsétje az Úrban. »

10. fejezet

1Nem szeretném, ha figyelmen kívül hagynátok, testvérek, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan átmentek a tengeren, 2és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. »

11. fejezet

1Kövessétek példámat, ahogy én Krisztus példáját követem! 2Dicsérlek titeket, amiért mindenkor megemlékeztek rólam, és hogy úgy tartjátok meg a hagyományokat, amint továbbadtam azokat nektek. »

12. fejezet

1Ami a Lélektől származó dolgokat illeti, testvérek, nem akarom, hogy tudatlanságban maradjatok. 2Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul sodródtatok a néma bálványokhoz. »

13. fejezet

1Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólnék is, de szeretet nincsen bennem, zengő érc vagyok vagy lármás cimbalom. 2Ha prófétálnék, és minden titkot ismernék, és minden tudás birtokában volnék, s elég hitem lenne ahhoz, hogy hegyeket mozdítsak, de szeretet nincsen bennem: semmi vagyok. »

14. fejezet

1Maradjatok meg a szeretet útján! Törekedjetek a lelki adományokra, kiváltképp a prófétálásra! 2Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert titkokat szól a Lélek által. »

15. fejezet

1Emlékeztetlek benneteket, testvérek, az evangéliumra, amelyet hirdettem nektek, s amelyet befogadtatok, és amiben szilárdan álltok. 2Általa haladtok az üdvösség felé, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek, hacsak nem következetlenül lettetek hívők. »

16. fejezet

1Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy tegyetek, ahogy azt Galácia egyházainak rendeltem. 2A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor kelljen gyűjteni, amikor megjövök! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel