Keresés a Bibliában

7 1Ez a Melkizedek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta, 2és akinek Ábrahám tizedet is adott mindenből. Neve egyrészt azt jelenti, „az igazság királya”, másrészt Sálem királya, vagyis „a béke királya”. 3Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, és mivel hasonlóvá lett Isten Fiához, pap marad mindörökre.
4Nézzétek, milyen nagy ő, akinek Ábrahám, a patriarcha tizedet adott a zsákmányból. 5Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a Törvény szerint a néptől, azaz testvéreiktől, jóllehet ők is Ábrahám leszármazottai. 6De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. 7Vitathatatlan, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. 8Ott halandó emberek szednek tizedet, itt pedig az, akiről tanúságunk van, hogy él. 9És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, 10mert már jelen volt atyja ágyékában, amikor Melkizedekkel találkozott.
11Amennyiben a tökéletesség elérhető lett volna a levita papság által – hiszen a nép ennek alapján kapta a Törvényt –, mi szükség lett volna még arra, hogy egy másik pap jöjjön Melkizedek rendje szerint, azaz nem Áron rendje szerint? 12Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a Törvény is. 13Ugyanis akiről itt szó van, egy másik törzshöz tartozik, amelyikből még senki sem szolgált az oltárnál. 14Hiszen ismeretes, hogy a mi Urunk Júda törzséből származott, de erről a törzsről papokkal kapcsolatban Mózes semmit sem mondott.
15Mindez még inkább nyilvánvaló, ha egy másik, Melkizedekhez hasonló pap támad, 16aki nem egy testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem a romolhatatlan élet ereje által. 17Emellett szól ez a tanúságtétel: Te pap vagy örökre, Melkizedek rendje szerint. 18Tehát a korábbi parancsolat érvényét veszti, mivel hatástalan és hasztalan volt, 19mert a Törvény semmit sem tett tökéletessé. Másrészt viszont egy jobb reménység kel életre, ami által közelebb kerülünk Istenhez.
20Mindez nem eskü nélkül történt – míg amazok eskü nélkül lettek papokká –, 21hanem annak esküje által, aki így szólt hozzá: Megesküdött az Úr, és meg nem bánja; pap vagy te örökre. 22Ezért ő egy jobb szövetség kezese lett. 23Azok többen lettek papokká, mert a halál megakadályozta, hogy szolgálatban maradjanak. 24Neki viszont, mivel örökre megmarad, a papsága is örök. 25Ezért örökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez, örökké él ugyanis, hogy közbenjárjon értük.
26Valóban ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, aki magasabbra jutott az egeknél; 27akinek nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneiért mutasson be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megtette, amikor önmagát feláldozta. 28A Törvény erőtlen embereket tett főpappá, a Törvény utáni eskü szava viszont a Fiút, aki örökre tökéletes.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet