Keresés a Bibliában

10 1Mivel a Törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként állandóan bemutatnak, soha nem lesz képes tökéletessé tenni azokat, akik az áldozatot felajánlják. 2Különben nem hagyták volna abba az áldozatok felajánlását? Hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. 3Az áldozatok ellenben évről évre a bűnökre emlékeztetnek. 4Lehetetlen ugyanis, hogy a bikák és a bakok vére bűnöket töröljön el. 5Ezért, amikor a világba lép, így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, hanem testet alkottál nekem. 6Az égő- és a bűnért való áldozatokat nem kedvelted. 7Akkor így szóltam: „Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratod, Istenem.” 8Először ezt mondja: Az áldozatokat és az ajándékokat, az égő- és a bűnért való áldozatokat – amelyeket a Törvény szerint mutatnak be – nem akartad, nem is kedvelted. 9Azután viszont így szól: Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratod. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. 10Az ő akarata szentelt meg minket egyszer s mindenkorra Jézus Krisztus testének feláldozása által.
11Minden pap naponta szolgálatba áll, és sokszor bemutatja ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. 12Ezzel szemben ő, miután egyetlen áldozatot ajánlott fel a bűnökért, örökre helyet foglalt Isten jobbján, 13és várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. 14Ugyanis egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette azokat, akik megszentelődnek. 15A Szentlélek is tanúságot tesz nekünk erről, mert miután ezt mondja: 16Ez az a szövetség, amelyet majd ama napok múltán velük kötök, így szól az Úr: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. 17Bűneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem. 18Ahol pedig ezek bocsánatot nyernek, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.
19Testvéreim, mivel Jézus Krisztus vére által bátor bizalommal léphetünk a szentélybe 20azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a függöny, azaz teste által; 21és mivel ilyen papunk van Isten háza felett: 22járuljunk oda őszinte szívvel és teljes hittel, hiszen a szívünk megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 23a testünket pedig lemosták tiszta vízzel! Tartsunk ki reményünk rendületlen megvallásában, mert hitelre méltó az, aki az ígéretet tette! 24Legyen gondunk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó tettekre sarkalljuk! 25Ne hagyjuk el saját gyülekezetünket, ahogy némelyek teszik, hanem bátorítsuk egymást; annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.
26Amennyiben az igazság megismerése után szándékosan vétkezünk, nincs többé bűnökért való áldozat, 27hanem valami rettentő várakozás az ítéletre, amikor mohó tűz emészti majd föl az ellenszegülőket. 28Aki megszegi Mózes Törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 29Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki Isten Fiát lábbal tapossa, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, tisztátalannak tekinti, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 30Hiszen ismerjük, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Továbbá: Az Úr megítéli az ő népét. 31Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.
32Idézzétek emlékezetbe a korábbi napokat, amikor, miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teli küzdelmet álltatok ki. 33Egyrészt gyalázkodó beszéddel és bántalmazással nyilvánosan megszégyenítettek benneteket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel így bántak. 34Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonotok elkobzását örömmel fogadtátok annak tudatában, hogy nektek értékesebb és maradandóbb javaitok vannak. 35Ne veszítsétek el tehát bátor bizalmatokat, mert ennek nagy a jutalma. 36Állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát tettekre váltva beteljesüljön rajtatok az ígéret. 37Mert még egy nagyon kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. 38Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, de ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. 39Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet