Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Pál, Silvanus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének, amely Istenben, Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban él: kegyelem néktek és béke Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól! >>

2. fejezet

Ami pedig Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a mi hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvérek, hogy ne hagyjátok könnyen megrendülni lelki nyugalmatokat, és ne rémüldözzetek akár nekünk tulajdonított jövendölés, akár szóbeli megnyilatkozás vagy levél okán, mintha az Úr napja már itt volna. >>

3. fejezet

Végül, testvérek, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr szava, és úgy magasztalják, ahogy nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől! A hit ugyanis nem mindenkié. >>

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel