Keresés a Bibliában

19 1Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. 2Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket.
3Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy próbára tegyék, és ezt mondták:
– Szabad-e az embernek bármilyen okból is elbocsátania a feleségét?
4Így válaszolt:
– Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtette őket?
5És ezt mondta:
Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 6Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét!
7Ezt mondták neki:
– Akkor miért rendelte Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet?
8Ezt mondta nekik:
– Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. 9Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.
10Tanítványai így szóltak hozzá:
– Ha így áll a férfi dolga az asszonnyal, akkor jobb nem megházasodni.
11Ezt mondta nekik:
– Nem mindenki képes ezt elfogadni, csak az, akinek megadatik. 12Mert vannak eunuchok, akik így születtek, és vannak eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyanok, akik önmagukat tették eunuchhá, a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el!
13Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, de a tanítványok rájuk szóltak. 14Jézus azonban ezt mondta:
– Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké a mennyek országa!
15Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnét.
16Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte:
– Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?
17Ezt mondta:
– Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat!
18Melyeket? Jézus ezt mondta:
– Ezeket: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, 19tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
20Az ifjú ezt mondta:
– Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?
21Jézus ezt válaszolta neki:
– Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a vagyonod, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem!
22Amikor ezeket a szavakat hallotta, az ifjú szomorúan távozott, ugyanis nagy vagyona volt. 23Ekkor Jézus ezt mondta tanítványainak:
– Bizony, mondom nektek, a gazdag nehezen megy majd be a mennyek országába. 24Sőt azt mondom nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmennie, semmint a gazdagnak az Isten országába bejutnia.
25Amikor a tanítványok ezt hallották, nagyon megrökönyödtek, és így szóltak:
– Akkor ugyan ki üdvözülhet?
26Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik:
– Az embereknek ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
27Akkor Péter így válaszolt neki:
– Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?
28Jézus ezt mondta nekik:
– Bizony, mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia elfoglalja dicsőségének trónját, ti is tizenkét trónon ültök majd, és ítélkeztek Izrael tizenkét törzse fölött. 29És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit vagy apját vagy anyját vagy gyermekeit vagy szántóföldjeit az én nevemért, a százszorosát kapja majd, és elnyeri az örök életet.
30De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet