Keresés a Bibliában

2 1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók most született királya? Láttuk ugyanis csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk.” 3Amikor Heródes király ezt meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. 4Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5Azok ezt mondták neki:
„A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda városai között, ugyanis fejedelem származik belőled, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” 7Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének pontos idejét, 8majd ezzel küldte el őket Betlehembe: „Menjetek, szerezzetek pontos értesülést a gyermekről! Amikor megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam!”
9Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, majd megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10Amikor észrevették a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. 11Amikor bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel azonban álmukban figyelmeztetést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
13Miután távoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket s anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket!”
14Ő pedig felkelt, fogta a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. 15Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam fiamat.
16Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és környékén minden kétesztendős és annál fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudakolt a bölcsektől. 17Ekkor beteljesedett, amit Jeremiás prófétált: 18Hang hallatszott Rámában, sírás és nagy jajgatás. Ráchel siratja gyermekeit, és nem akar megvigasztalódni, mert nincsenek többé.
19Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, 20és ezt mondta: „Kelj fel, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, ugyanis meghaltak, akik a gyermek életére törtek.” 21Ő pedig felkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. 22Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután figyelmeztetést kapott álmában, Galileába indult. 23Amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: Názáretinek fogják nevezni.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet