Keresés a Bibliában

Harmadszor Jeruzsálemben

Jézus a sátoros ünnepre készül.

7 1Ezután Jézus bejárta Galileát. Nem akart Júdeába menni, mert a zsidók életére törtek. 2Közel volt a zsidók sátoros ünnepe. 3Testvérei biztatták: „Menj csak el innen Júdeába, hogy tanítványaid is lássák cselekedeteidet. 4Senki sem cselekszik titokban, ha azt akarja, hogy tudomást szerezzenek róla. Ha képes vagy ilyenekre, lépj a nyilvánosság elé.” 5Testvérei sem hittek ugyanis benne. 6Jézus így felelt: „Az én időm még nem jött el, nektek az idő mindig megfelelő. 7Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyítom, hogy cselekedetei gonoszak. 8Menjetek csak föl az ünnepre, én most nem megyek fel erre az ünnepre, mivel időm még nem telt be.” 9Így szólt, és Galileában maradt. 10Miután testvérei elzarándokoltak az ünnepre, ő is fölment, de nem nyilvánosan, hanem titokban. 11A zsidók keresték az ünnepen. 12„Hol van ő?” – kérdezgették, s a nép között állandó szóbeszéd tárgya volt. Némelyek azt mondták: „Jó ember.” Mások: „Nem, mert félrevezeti a népet.” 13De a zsidóktól való félelmében senki sem beszélt nyíltan róla.

Jézus a sátoros ünnepen.

14Az ünnep java részén már túl voltak, amikor Jézus fölment a templomba és tanítani kezdett. 15A zsidók meglepődve kérdezték: „Hogyan érthet ez az írásokhoz, hiszen nem is tanult?” 16Jézus megfelelt nekik: „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött. 17Aki kész megtenni az ő akaratát, fölismeri majd, hogy tanításom Istentől való-e, vagy csak magamtól beszélek. 18Aki magától beszél, saját dicsőségét keresi. De aki annak dicsőségét keresi, aki őt küldte, az igazmondó és nincs benne hamisság. 19Ugye Mózes adta nektek a törvényt? Mégsem tartja meg senki közületek a törvényt. Miért törtök életemre?” 20„Ördögöd van! – kiáltott közbe a nép, ugyan ki tör életedre?” 21Jézus folytatta: „Egyetlen dolgot tettem és mindnyájan megütköztök rajta. 22A körülmetélést Mózes rendelte – nem mintha Mózestől származnék, hanem az atyáktól –, és ti szombaton is körülmetéltek. 23Ha tehát szombaton is körülmetélkedhetik valaki anélkül, hogy Mózes törvényén csorba ne essék, miért haragusztok rám, ha az egész embert meggyógyítom szombaton? 24Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan!” 25Néhány jeruzsálemi megjegyezte: „Nem ez az, akinek életére törnek? 26Nézzétek, nyíltan beszél és nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg az elöljárók, hogy ő a Messiás? 27De hiszen erről tudjuk, honnan jött. A Messiásról azonban, ha majd eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.” 28Ekkor a templomban tanítás közben így kiáltott Jézus: „Ismertek engem, azt is tudjátok, honnan vagyok. Pedig én nem jöttem magamtól, hanem az Igaz küldött engem. 29Ti nem ismeritek őt. Én ismerem, hiszen tőle vagyok és ő küldött.” 30Erre meg akarták ragadni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája. 31A nép közül sokan hittek benne. „Ha eljön a Messiás, tud-e több csodát művelni ennél?” – mondták. 32A farizeusoknak tudomására jutott, hogy ez a szóbeszéd jár a nép között. A főpapok és a farizeusok szolgákat küldtek tehát, hogy elfogják őt. 33Jézus így szólt: „Csak rövid ideig vagyok még veletek, aztán ahhoz megyek, aki küldött. 34Keresni fogtok engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.” 35A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Hová akar menni, hogy meg ne találjuk? Talán a görögök közt élő telepesek közé megy, hogy a görögöket tanítsa? 36Mit jelent, amit mond: keresni fogtok engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?”

Az ünnep utolsó napján.

37Az utolsó napon, az ünnep nagy napján, ott állt Jézus és hangos szóval hirdette: 38„Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz bennem, annak szívéből, az Írás szerint, élővíz forrásai fakadnak.” 39Ezt a Lélekről mondta, amelyben később a benne hívők részesültek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert Jézus még nem dicsőült meg. 40E szavak hallatára néhányan a nép közül fölkiáltottak: „Ez valóban a Próféta!” „Ez a Messiás!” – mondták mások. 41De voltak, akik megjegyezték: „Hát Galileából jön a Messiás? 42Nem azt mondja az Írás: a Messiás Dávid családjából és Betlehem városából jön, ahonnan Dávid származott?” 43Erre szakadás támadt miatta a nép között. 44Voltak, akik meg akarták őt ragadni, de senki sem tudott kezet emelni rá. 45A szolgák is visszatértek a főpapokhoz és farizeusokhoz. Azok megkérdezték: „Miért nem hoztátok el őt?” 46A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” 47„Talán titeket is félrevezetett? – kérdezték a farizeusok. 48Hitt-e benne valaki a tanácstagok vagy a farizeusok közül? 49Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből!” 50Egy közülük, Nikodémus, aki egy alkalommal (éjnek idején) fölkereste, így szólt: 51„Elítél-e törvényünk valakit, anélkül hogy kihallgatták volna és meggyőződtek volna arról, hogy mit tett?” 52De azok leintették: „Talán csak nem vagy te is galileai? Vizsgáld át (az Írást) és meglátod, hogy Galileából nem támad próféta.” 53Ezután mindegyikük hazatért.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet