Keresés a Bibliában

16 1Akkor az Úr ezeket a szavakat intézte Bása ellen Hanani fiához, Jehuhoz: 2„Fölemeltelek a porból és népem, Izrael fejedelmévé tettelek. Te mégis Jerobeám útjára léptél, bűnbe vitted népemet, Izraelt, úgyhogy vétkeivel haragra ingerelt, 3ezért elsöpröm Bását egész házával egyetemben, s úgy bánok házaddal, amint Jerobeámnak, Nebat fiának házával. 4Aki Bása (házából) a városban hal meg, azt felfalják a kutyák, az pedig, aki a határban hal meg, az ég madarainak lesz a martaléka.” 5Bása történetének többi részét, tetteit és győzelmeit mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében. 6Bása megtért atyáihoz. Tircában temették el, s fia, Ela lett helyette a király. 7Nem pusztán amiatt hallatta szavát Bása ellen az Úr, Hanani fia, Jehu próféta által, mivel azt tette, ami nem tetsző az Úr szemében: keze alkotásával haragra ingerelte, s így Jerobeám háza példáját követte, hanem azért is, mert kiirtotta annak házát.

Ela uralma Izraelben (886–885).

8Ela, Bása fia, Azának, Júda királyának 26. esztendejében lett Izrael királya, Tircában, két évre. 9De szolgája, Zimri, a harci szekerek felének parancsnoka összeesküvést szőtt ellene. Míg Ela Tircában a palota udvarmesterének, Arcának a házában dáridózott, 10Zimri behatolt és agyonütötte Azának, Júda királyának 27. esztendejében, majd ő lett helyette a király. 11Mihelyt király lett és elfoglalta a trónt, Bása egész házát kiirtotta: egyet sem hagyott élve, aki férfi, de még rokonai és barátai közül sem. 12Így Zimri Bása egész házát kipusztította, az Úr szava szerint, amit Jehu próféta által hallatott, 13Bása bűnei miatt és fiának, Elának vétkeiért, amelyeket maga követett el s amelyekbe Izraelt is belevitte, amikor mihaszna bálványokkal haragra ingerelték az Urat, Izrael Istenét. 14Ela történetének többi részét, amit csak végbevitt, mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

Zimri uralma Izraelben (885).

15Júda királyának, Azának 27. esztendejében Zimri lett a király Tircában, de csak hét napra. A nép éppen hadba vonult Gibbeton ellen, amely a filiszteusoké volt. 16Mihelyt a nép a csatatéren hírét vette: „Zimri összeesküvést szőtt és leütötte a királyt”, egész Izrael még aznap Omrit, a sereg parancsnokát tette meg Izrael királyának. 17Omri és vele egész Izrael elvonult Gibbeton alól, és körülzárta Tircát. 18Amikor Zimri látta, hogy a várost bevették, a királyi palota erődjébe húzódott és fölgyújtotta magára a királyi palotát. 19Így pusztult el bűnei miatt, azért, mert azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, s Jerobeám nyomába lépett, a bűnnek útjára, és Izraelt is bűnbe vitte. 20Zimri történetének többi részét és az összeesküvést, amelyet szőtt, följegyezték Izrael királyai történetének könyvében. 21Akkoriban Izrael népe két pártra szakadt. A nép egyik fele Ginát fia, Tibni oldalára állt, őt akarta királlyá tenni. 22A másik fele ellenben Omri oldalára. Az Omri pártján álló nép győzött a Ginát fia, Tibni pártján álló nép fölött. Tibni meghalt, és Omri lett a király.

Omri uralma Izraelben (885–874).

23Júda királyának, Azának 31. esztendejében Omri lett a király Izraelben, tizenkét évre. Hat esztendeig uralkodott Tircában. 24Aztán két ezüsttalentumon megvett Semertől egy dombot. Megerősítette a dombot, majd a várost, amelyet épített, Semernek, a domb tulajdonosának nevéről elnevezte Szamáriának. 25Omri azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében; rosszabb volt, mint elődei. 26Egészen Nebat fia, Jerobeám nyomába lépett, a bűn útjára, ahova az Izraelt vezette, amikor is mihaszna bálványaikkal ingerelték az Urat, Izrael Istenét. 27Omri történetének többi részét, amit végbevitt és elért, s győzelmeit mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében. 28Aztán megtért atyáihoz Omri. Szamáriában temették el. Fia, Acháb lett a király.

Bevezetés Acháb uralmához (874–853).

29Omri fia, Acháb, Júda királyának, Azának 38. esztendejében lett király Izraelben. Omri fia, Acháb huszonkét évig uralkodott Izrael fölött, Szamáriában. 30S Acháb, Omri fia azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, még sokkal inkább, mint elődei. 31Nem volt neki elég, hogy Nebat fia, Jerobeám nyomán járt a bűn útján, hanem még a szidóniak királyának, Etbaalnak a lányát, Izebelt is elvette feleségül, aztán elment Baálnak szolgálni, őt imádni. 32Baál templomában, amelyet Szamáriában épített, oltárt emelt Baálnak. 33Visszaállította a szent fákat, sőt hogy ingerelje az Urat, Izrael Istenét, még több gonoszságot művelt, mint Izrael összes többi királya, aki előtte volt.

V. ILLÉS MŰKÖDÉSE

34Az ő idejében a bételi Hiel fölépítette újra Jerikót. Elsőszülötte, Abirám árán vetette meg alapjait, s legkisebb fia, Szegub árán csinált rá kapukat, az Úr szava szerint, amelyet Nun fia, Józsue által hallatott.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet