Keresés a Bibliában

Salamon fő tisztségviselői.

4 1Salamon király uralkodott egész Izrael fölött. 2S ezek voltak legfőbb tisztségviselői: Cádok fia, Azarja volt a pap; 3Sisa fiai, Elichaf és Achija voltak a titkárok; Achilud fia, Jehosafát volt a kancellár. 4[Jehojada fia, Benajahu volt a sereg vezére; Cádok és Ebjatár voltak a papok.] 5Nátán fia, Azarja volt a kormányzók feje; Nátán fia, Zabud volt a király barátja, 6és Achisár meg az udvarmester; Joáb fia, Eliab volt a sereg vezére Abda fia, Adorám volt a robotfelügyelő.

A kormányzók Salamon idejében.

7Salamonnak tizenkét kormányzója is volt, egész Izrael fölé rendelve, és nekik kellett gondoskodniuk a királyról és udvaráról; évente mindegyikük egy hónapig gondoskodott róla. 8A nevük: Hur fia Efraim hegyvidékén; 9Deker fia Makában és Saalbimban, Bet-Semesben, Elonban és Bet-Hananban; 10Hezed fia Arubbotban; hozzá tartozott Szochó és Hefer egész vidéke; 11Abinadab fia Dor egész dombvidékén; Salamon lánya, Tafaat volt a felesége; 12Achilud fia, Baana Taanachban és Megiddóban egészen Jokneámig, aztán egész Bet-Seánban Jiszreeltől lefelé, végül Bet-Seántól a Cartan közelében fekvő Abel-Mecholáig; 13Geber fia a gileádi Ramotban; hozzá tartoztak Jairnak, Manassze fiának, a duarjai Gileádban; neki volt alárendelve Argob kerülete Básánban, hatvan nagy város, falakkal és bronzzárakkal; 14Iddo fia, Achinabad Machanajimban; 15Achimaac Naftaliban; ő is Salamonnak egyik lányát vette feleségül, Baszmatot; 16Husai fia, Baana Áserben és a lejtőkön; 17Paruach fia, Jehosafát Isszachárban; 18Ela fia, Simi Benjaminban; 19Uri fia, Geber Gád földjén, Szichomnak, az amoriták királyának és Ognak, Básán királyának a földjén. Ezenkívül még egy helytartó is volt az országban. 20Júda és Izrael oly népes volt, mint a tenger fövenye, ettek-ittak, vigadtak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet