Keresés a Bibliában

A gerázai megszállott.

5 1Nemsokára átértek a tó túlsó partjára, a gerázaiak földjére. 2Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. 3A sírboltokban lakott és még láncra verve sem tudták visszatartani. 4Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. 5Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált és kövekkel ütötte-verte magát. 6Amint messziről meglátta Jézust, odafutott, földre vetette magát előtte, 7és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” 8Ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből.” 9Erre aztán megkérdezte tőle: „Mi a neved?” „Légió a nevem, válaszolta, mert sokan vagyunk”, 10és nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. 11Akkor éppen nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. 12„Küldj minket a sertésekbe” – kérték tőle. 13Beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek belőle és megszállták a mintegy kétezer sertést számláló kondát, mire az a hegyoldalról a tóba rohant és vízbe fúlt. 14A kanászok erre elfutottak és elvitték hírét a városba meg a tanyákra, az emberek pedig kijöttek, hogy lássák mi történt. 15Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, felöltözve, ép ésszel ül ott. Erre megdöbbentek. 16A szemtanúk elmondták nekik, mi történt a megszállottal és a sertésekkel. 17Ezután kérlelték, távozzék el a határukból. 18Amikor bárkába szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. 19Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: „Menj haza a tieidhez és mondd el nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad.” 20Az el is ment és Dekapolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott rajta.

Jairus leánya.

21Miután Jézus megint átkelt a túlsó partra, nagy néptömeg gyűlt köréje. Ő ott maradt a tó partján. 22Akkor odajött hozzá egy Jairus nevű zsinagógai elöljáró. Amikor meglátta, lába elé borult és esedezve kérte: 23„A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és életben maradjon.” 24El is ment vele. Nagy tömeg ment utána és tolongott körülötte. 25Volt ott egy asszony, aki tizenkét éve vérzésben szenvedett. 26Sok orvos részéről mindenfélét elviselt már és elköltötte mindenét, de semmi hasznát sem látta, sőt még rosszabbul lett. 27Amikor Jézusról hallott, keresztülfurakodott a tömegen és hátulról megérintette ruháját. 28Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” 29Azonnal meg is szűnt a vérzése és érezte testében, hogy kigyógyult a bajából. 30Jézus nyomban észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a tömeghez fordulva megkérdezte: „Ki érintette a ruhámat?” 31Tanítványai megjegyezték: „Látod, hogy szorongat a tömeg és te még azt kérdezed: ki érintett engem?” 32De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. 33Akkor az asszony félve-remegve előjött, mert tudta, hogy mi történt vele. Leborult előtte és őszintén bevallott mindent. 34„Leányom, mondta neki, hited meggyógyított. Menj békével és maradj egészséges.” 35Még beszélt, mikor a zsinagógai elöljáró házából ezt a hírt hozták: „Leányod már meghalt. Minek fárasztod tovább a mestert?” 36A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagógai elöljárót: „Ne félj, csak higgy!” 37Nem engedte, hogy más is vele menjen, csak Péter, Jakab és János, Jakab testvére. 38Mikor odaértek a zsinagógai elöljáró házához, nagy sírás-rívást, sok siratót és jajgatót talált. 39Belépett és így szólt: „Mit lármáztok, mit sírtok? Nem halt meg a gyermek, csak alszik.” 40Azok kinevették. Ő azonban kiküldött mindenkit, s maga mellé véve a gyermek atyját és anyját, kísérőivel bement oda, ahol a gyermek feküdt. 41Megfogta a gyermek kezét és így szólt hozzá: „Talita kum! – vagyis: kislány, mondom neked, kelj föl!” 42A kislány fölkelt és járni kezdett. Tizenkét éves volt. A jelenlevők szinte magukon kívül voltak a nagy csodálkozástól. 43De ő szigorúan meghagyta nekik, hogy senki meg ne tudja a dolgot. Aztán szólt, hogy adjanak neki enni.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet