Keresés a Bibliában

Jézus Pilátus előtt.

15 1Kora reggel a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész főtanács döntést hozott. Megkötözve elvezették Jézust és kiszolgáltatták Pilátusnak. 2Pilátus megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Én vagyok” – felelte. 3A főpapok ekkor mindenféle vádat hoztak föl ellene. 4Pilátus erre újra megkérdezte: „Nem válaszolsz semmit? Hallod, mi mindennel vádolnak.” 5De Jézus nem válaszolt többé. Ez meglepte Pilátust. 6Szokásban volt, hogy az ünnep napján szabadon bocsássa azt a foglyot, akit kértek. 7Volt a börtönben más lázadókkal együtt egy Barabás nevű. Ezek egy zendülés alkalmával gyilkosságot követtek el. 8A nép ekkor eléje vonult és kérte a kegyet, amit máskor is meg szokott adni. 9Pilátus megkérdezte tőlük: „Akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam a zsidók királyát?” 10Észrevette ugyanis, hogy a főpapok irigységből szolgáltatták ki neki. 11A főpapok azonban fölizgatták a népet, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérje. 12Pilátus ismét megkérdezte: „Mit tegyek tehát azzal, akit a zsidók királyának hívtok?” 13Azok újra kiabálni kezdtek: „Keresztre vele!” 14„De hát mi rosszat tett?” – kérdezte Pilátus. Azok még erősebben kiáltoztak: „Keresztre vele!” 15Pilátus a nép kedvére akart tenni, ezért szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta és kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék.

Jézust tövissel megkoronázzák.

16A katonák a helytartóság belső udvarába vezették őt és összehívták az egész csapatot. 17Aztán bíborszínű ruhát adtak rá és tövisből font koronát tettek fejére. 18Majd így köszöntötték: „Üdvöz légy, zsidók királya!” 19Közben náddal a fejét verték, leköpdösték és térdet hajtva hódoltak előtte.

Jézust keresztre feszítik.

20Miután csúfot űztek belőle, levették róla a bíbort és saját ruháit adták rá. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék. 21Kényszerítettek egy arra menőt, cirenei Simont, Sándor és Rúfusz atyját, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. 22Majd kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz Koponyahely a neve. 23Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. 24Azután keresztre feszítették és megosztoztak ruháin sorsvetéssel döntve el, kire mi jusson. 25A harmadik óra volt, amikor megfeszítették. 26Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták: „A zsidók királya.” 27Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. 28Így beteljesedett az Írás szava: „És gonosztevőként bántak vele.” 29A járókelők káromolták őt és fejüket csóválva mondogatták: „Te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted (Isten) templomát, 30szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről!” 31Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal együtt a főpapok is. „Másokat megszabadított, önmagát nem tudja megszabadítani. 32A Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk”, mondogatták egymásnak. Ugyanígy szidalmazták azok is, akik vele együtt voltak megfeszítve.

Jézus halála.

33A hatodik órában sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. 34Kilenc óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott: „Éloi, Éloi, lámmá szábáktáni? vagyis: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” 35Ennek hallatára néhány ott álló megjegyezte: „Illést hívja.” 36Egyikük mindjárt odafutott és ecetbe mártott szivacsot nádra tűzve, inni adott neki. „Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa” – mondta. 37Ekkor Jézus hangosan fölkiáltott és kilehelte a lelkét. 38Ekkor a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig. 39Amikor a százados, aki szemben állt vele, látta, hogyan lehelte ki a lelkét, kijelentette: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.” 40Messziről több asszony figyelte a történteket. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, a fiatalabb Jakab és József anyja, meg Szalómé, 41akik már Galileában is kísérték őt és gondját viselték. Rajtuk kívül még sok más asszony is volt ott, akik vele együtt mentek föl Jeruzsálembe.

Jézust sírba helyezik.

42Mikor már estére járt az idő – készület napja vagyis szombat előtti nap volt –, 43jött arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta Isten országát. Bátran bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét. 44Pilátus meglepődött, hogy már meghalt. Magához hívatta a századost és megkérdezte, hogy csakugyan meghalt-e már. 45Amikor a százados útján meggyőződött róla, odaadta a testet Józsefnek. 46Az halotti leplet vásárolt, majd levette őt a keresztről és begöngyölte a lepelbe. Azután sziklába vájt sírboltba helyezte, és követ gördített a sír bejárata elé. 47Mária Magdolna és Mária, József anyja megfigyelte, hogy hová temették el.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet