Keresés a Bibliában

Jézus Názáretben.

6 1Eltávozva onnét lakóhelyére érkezett. Tanítványai kísérték. 2A következő szombaton elkezdett tanítani a zsinagógában. Nagy hallgatósága csodálkozott (tanításán). „Honnan vette mindezt? – kérdezték. Ki adott neki ekkora bölcsességet? Hogyan történnek ilyen csodák általa? 3Nem az ács ez, a Mária fia? Nem Jakab, József, Júdás és Simon testvére? És ugye nővérei is itt élnek köztünk?” Szóval megbotránkoztak benne. 4Jézus erre megjegyezte: „Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és családjában.” 5Nem is tudott ott csodát tenni, csak néhány beteget gyógyított meg, rájuk téve kezét. 6Ő maga is csodálkozott hitetlenségükön.

Az apostolok szétküldése.

7Ezután bejárta a környék falvait és tanított. Majd magához hívta a tizenkettőt, és hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött, kettesével szétküldte őket. 8Megparancsolta nekik, hogy ne vigyenek az útra semmi mást, csak egy vándorbotot; se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. 9Sarut viselhetnek, de ne legyen két ruhájuk. 10Aztán így szólt hozzájuk: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok onnan. 11De ha valahol nem fogadnak be titeket és szavatokra nem hallgatnak, menjetek el onnan és – vádképpen ellenük – a port is rázzátok le lábatokról.” 12Azok útra kelve bűnbánatot hirdettek, sok ördögöt űztek ki 13és olajjal megkenve sok beteget gyógyítottak meg.

Keresztelő János lefejezése.

14Heródes király is hallott róla, mert messze terjedt a híre. „Keresztelő János támadt föl halottaiból, ezért működik benne a csodatévő erő”, mondta. 15Némelyek viszont így vélekedtek: „Ő Illés.” Mások pedig: „Próféta ő, olyan, mint a többi próféta.” Ennek hallatára Heródes továbbra is azt állította: „Ő János, akinek fejét vétettem. 16Az támadt föl (halottaiból).” 17Heródes tudniillik annak idején elfogatta Jánost és börtönbe vettette, testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett. 18János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét.” 19Heródiás ezért áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. 20Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember s ezért védelmébe vette. Valahányszor beszélt vele, nagy zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. 21Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes születésnapján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőinek. 22Közben Heródiás leánya bement és táncolt nekik. Nagyon megtetszett Heródesnek és vendégeinek. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz, megadom neked.” 23Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom neked, még országom felét is.” 24Az kiment és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?” „Keresztelő János fejét” – felelte. 25Erre visszasietett a királyhoz és előadta kérését: „Azt akarom, hogy tüstént add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.” 26A király nagyon elszomorodott emiatt, de tekintettel a vendégek előtt tett esküjére, nem akarta azt érvényteleníteni. 27Azonnal küldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el a fejet. 28Az elment, lefejezte őt a börtönben és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. 29Amikor ezt tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték a testét és egy sírboltba temették.

Az apostolok visszatérése.

30Az apostolok visszatértek Jézushoz és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. 31Erre így szólt: „Jöjjetek félre egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit.” Olyan sokan jöttek-mentek ugyanis, hogy enni sem maradt idejük. 32Egy magányos helyre eveztek hát, hogy egyedül legyenek. 33De távozóban sokan látták őket, és megértve szándékukat, gyalog odasiettek a városokból és megelőzték őket.

Az első kenyérszaporítás.

34Amikor kiszállt, ott látta a nagy tömeget. Megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. 35Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is eljárt. 36Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba mehessenek, s ennivalót vegyenek maguknak.” 37Ő azonban így válaszolt: „Adjatok ti nekik enni.” Azok megjegyezték: „Talán menjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy el tudjuk látni őket?” 38Erre ő megkérdezte: „Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül.” Körülnéztek és jelentették: „Öt, és két halunk.” 39Ekkor meghagyta nekik, hogy csoportonként telepítsék le mindnyájukat a zöld gyepre. 40Le is telepedtek százas és ötvenes csoportokban. 41Azután fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A két halat is szétosztotta valamennyiük közt. 42Mindnyájan ettek és jól is laktak. 43A kenyérmaradékból és a halakból pedig tizenkét kosarat szedtek tele. 44A kenyérből ötezer férfi evett.

Jézus a vízen jár.

45Ezután nyomban fölszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. 46Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. 47Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. 48Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük volt, az éjszaka negyedik őrváltása idején a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket. 49Amint meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértet, és elkezdtek kiáltozni, mert mindnyájan látták őt és megrémültek. 50Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” 51Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, a szél pedig elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, 52mert nem okultak a kenyérszaporításból, s szívük még érzéketlen volt.

Genezáret földjén.

53Átérve a túlsó partra, Genezáret földjére jutottak, s ott kikötöttek. 54Mihelyt kiléptek a bárkából, azonnal fölismerték őt az emberek. 55Bejárták az egész környéket és ágyastul oda hordták a betegeket, ahol tudomásuk szerint tartózkodott. 56Amerre csak járt, a falvakban, a városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak hozzáért, meggyógyult.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet