Keresés a Bibliában

Jézus föltámadása és mennybemenetele

Asszonyok a sírnál.

16 1Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalómé illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenjék (Jézust). 2Kora reggel értek a sírhoz, amikor a nap éppen fölkelt. A hét első napja volt. 3Így tanakodtak egymás közt: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratától?” 4De amikor odanéztek, látták, hogy a követ már elhengerítették, pedig igen nagy volt. 5Erre bementek a sírboltba és észrevették, hogy ott jobb felől egy fehér ruhába öltözött ifjú ül. Nagyon megijedtek. 6De az bátorította őket: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt a hely, ahová temették. 7Most pedig siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és Péternek: előttetek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok, amint megmondta nektek.” 8Azok kijöttek a sírból és futásnak eredtek, mert nagy ijedség és rémület fogta el őket. Félelmükben senkinek sem szóltak a dologról.

Jézus megjelenik övéinek.

9Miután a hét első napjának reggelén föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. 10Ő menten hírül vitte azt a gyászoló és síró tanítványoknak. 11Mikor azok meghallották, hogy él, s hogy ő látta, nem hitték el neki. 12Ezután idegen alakban megjelent kettőnek közülük útközben, amikor vidékre mentek. 13Ezek visszatértek és közölték a hírt, de nekik sem hittek. 14Végül a tizenegynek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadása után látták, nem hittek.

Az apostolok küldetése.

15Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik. 17A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az én nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, 18kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak, nem árt meg nekik, betegekre teszik kezüket és azok meggyógyulnak.

Jézus mennybemenetele.

19Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet. 20Azok pedig szétszéledtek és mindenütt hirdették az igét. Az Úr együttműködött velük és tanításukat csodákkal kísérte és hitelesítette.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet