Keresés a Bibliában

11 1Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget! Viseljetek el engem! 2Mert a féltékenyen szerető Isten féltékenységével szeretlek titeket, ugyanis eljegyeztelek titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. 3De félek, nehogy amint a kígyó ravaszságával rászedte Évát, a ti gondolataitok is eltántorodjanak a Krisztus iránti kizárólagos [és tiszta] elkötelezettségtől. 4Mert ha valaki hozzátok érkezik, és más Jézust hirdet, mint akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem azt, akit kaptatok, vagy más evangéliumot, mint amit elfogadtatok, azt szépen eltűritek. 5Mindazonáltal úgy gondolom, semmivel sem vagyok alább való a fő-fő apostoloknál. 6Ha az ékesszólásban iskolázatlan vagyok is, az ismeretben nem. Ellenkezőleg, ezt mindenki előtt és minden tekintetben bizonyítottuk.
7Vagy talán bűnt követtem el, amikor megalázkodtam, hogy titeket felmagasztaljalak azáltal, hogy ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát? 8Más egyházakat fosztottam ki azzal, hogy fizetséget fogadtam el tőlük, hogy benneteket szolgálhassalak.
9Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem voltam senki terhére, amire ugyanis szükségem volt, azt a Makedóniából jött testvérek pótolták; és őrizkedtem attól, hogy bármilyen szempontból a terhetekre legyek, és ettől a jövőben is őrizkedni fogok. 10Amint igaz, hogy Krisztus igazsága van bennem, ettől a dicsekvésemtől Akhaiában senki sem foszthat meg! 11Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten a tudója!
12De ezután is úgy fogok cselekedni, ahogy most, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint mi. 13Mert az ilyenek álapostolok, becstelen munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. 14Nem is csoda, hiszen maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. 15Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat. Végük méltó lesz tetteikhez!
16Megismétlem, senki ne tartson esztelennek! De ha mégis, akkor esztelenként fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. 17Amit mondok, nem az Úr akarata szerint mondom, hanem esztelenül: dicsekvésre vállalkozva. 18Minthogy sokan dicsekednek emberi szempontok szerint, én is dicsekedni fogok. 19Hiszen ti – bölcsek lévén – örömest eltűritek az eszteleneket. 20Eltűritek ugyanis, ha valaki leigáz titeket, élősködik rajtatok, kihasznál benneteket, hatalmaskodik rajtatok, vagy arcul üt titeket. 21Szégyenkezve mondom, ehhez, mint mondjátok, mi gyöngék voltunk.
De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, én is merész vagyok. 22Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. 23Krisztus szolgái? Mint tébolyult beszélek: nálam jobban senki. Vég nélküli fáradságban, számtalan bebörtönzésben, irdatlan sok verésben, sokszor halálos veszedelemben. 24Zsidóktól ötször kaptam egy híján negyven korbácsütést, 25háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap s egy éjjel hányódtam a tenger hullámain. 26Gyakran voltam úton, veszélyben folyókon, veszélyben rablók között, veszélyben népem között, veszélyben pogányok között, veszélyben városban, veszélyben a vidéket járva, veszélyben a tengeren, veszélyben hamis testvérek között, 27fáradozva és robotolva, gyakori virrasztásban, étlen-szomjan, gyakori böjtölésben, hidegben elegendő ruha nélkül. 28Ezeken kívül ott van még a naponként rám nehezedő felelősség és aggodalom az összes egyházért. 29Ki olyan erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki bukhat el, hogy ne éreznék vele együtt? 30Ha dicsekednem kell, az erőtlenségeimmel fogok dicsekedni. 31Az Úr Jézus Istene és Atyja, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. 32Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjon. 33Ablakon át, kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet