Keresés a Bibliában

8 1Hírt adunk nektek, testvérek, Isten kegyelméről, amelyet Makedónia egyházainak adott. 2Arról, hogy a nyomorúság számos próbatétele között túláradó örömük és nyomasztó szegénységük a nagylelkűség bőséges gazdagságává változott. 3Erejükhöz mérten, sőt, tanúsítom, erejükön felül is önként adakoztak, 4és egyre sürgettek és kértek, hogy a szentek iránti szolgálat kiváltságának részesei lehessenek; 5és minden várakozásunkat felülmúlva önmagukat adták először az Úrnak, és aztán nekünk, Isten akaratából. 6Úgyhogy azzal a kéréssel fordultunk Tituszhoz, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését.
7Ezért ahogy mindenben bővelkedtek – hitben, szóban, ismeretben, minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben –, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek! 8Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgóságának említésével a bennetek lévő szeretet valódiságát is próbára tegyem. 9Hiszen ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét: gazdag létére értetek szegénnyé lett, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
10Ezzel kapcsolatban elmondom a véleményemet nektek, akik tavaly nemcsak elkezdtétek a gyűjtést, hanem a gyűjtésben való önkéntes részvétel szándékáról is tanúságot tettetek. 11Most váltsátok tettekre, hogy amilyen az önkéntes részvétel szándéka volt, olyan legyen – lehetőségeitekhez mérten – a véghezvitel is! 12Mert ha megvan a készség, akkor aszerint kedves az adomány, kinek mije van, nem aszerint, kinek mije nincs. 13Hiszen nem az a cél, hogy másoknak könnyebb legyen, nektek meg nyomorognotok kelljen; hanem az egyenlőség. 14A ti jelenlegi fölöslegetek pótolja az ő hiányukat, hogy máskor az ő fölöslegük pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen; 15amint meg van írva: Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, és aki keveset, nem szűkölködött.
16Hála legyen Istennek, aki Titusz szívét ugyanezzel a buzgósággal töltötte el irántatok! 17Elfogadta felkérésünket is, de nagy buzgóságában önként ment el hozzátok. 18Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi egyházat; 19sőt ezenkívül az egyházak útitársunkká is választották ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk, magának az Úrnak a dicsőségére, és hogy nyilvánvaló legyen a mi jó szándékunk is. 20Óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket az általunk végzett szolgálat bőséges eredményével kapcsolatban. 21Gondunk van ugyanis a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. 22Elküldtük velük együtt azt a testvérünket, akinek a buzgóságát sokszor és sokféleképpen kipróbáltuk, most pedig még sokkal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek.
23Ami Tituszt illeti, nekem társam és közöttetek munkatársam; ami pedig a testvéreinket, ők az egyházak küldöttei, Krisztus dicsősége. 24Adjátok tehát bizonyítékát az egyházak előtt szereteteteknek, és mutassátok meg, hogy méltán dicsekedtünk veletek előttük.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF