Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

I. A SZÁMBAVÉTEL »
A törzsek fejei. »
A számbavétel. »
A leviták feladatai. »

1Egyiptom földjéről való kivonulásuk után a második év második hónapjának első napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán: 2„Vegyétek mind számba Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva az összes férfit, egyenként. »

2. fejezet

A táborozás rendje. »
A) A papok. »

1Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: 2„Izrael fiai családjaik jelvényénél táborozzanak, ki-ki a maga hadi jelvényénél a megnyilatkozás sátora körül üssenek tábort, bizonyos távolságra. »

3. fejezet

B) A leviták. »
C) Kiválasztásuk. »
D) Számbavételük. »
E) A leviták és az elsőszülöttek kiváltása. »
A) A kehátiták. »

1Ezek voltak tehát Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor az Úr szólt Mózeshez a Sínai-hegyen. 2S ezek Áron fiainak a nevei: Nadab, az elsőszülött, Abihu, Eleazár és Itamár. »

4. fejezet

B) A gersoniták. »
C) A meráriták. »
A leviták számbavétele. »

1Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: 2„Lévi fiai közül vedd számba a kehátitákat nemzetségeik és családjaik rendjében, »

5. fejezet

II. KÜLÖNFÉLE TÖRVÉNYEK »
A jóvátétel. »
Engesztelő áldozat féltékenység esetén. »

1Ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, hogy távolítsák el a táborból, aki leprában vagy folyásban szenved, vagy akit holttest fertőzött meg. »

6. fejezet

A nazireátus. »
Az áldás. »

1Ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Ha valaki, akár férfi, akár nő le akarja tenni a nazireusok külön fogadalmát, hogy egészen az Úrnak szentelje magát, »

7. fejezet

III. A TÖRZSEK VEZÉREINEK ÁLDOZATI AJÁNDÉKA ÉS A LEVITÁK FÖLSZENTELÉSE »
Adományok az oltár felszenteléséhez. »

1Amikor Mózes elkészült a hajlékkal, és minden fölszerelésével együtt fölszentelte, s az oltárt és tartozékait is fölkente és fölszentelte, 2Izrael vezérei, a családok fejei, azaz a törzsek vezetői, s a számba vettek elöljárói ajándékokat hoztak. »

8. fejezet

A mécstartó mécsesei. »
A leviták fölszentelése. »
A leviták szolgálatának ideje. »

1Ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Beszélj Áronnal és mondd meg neki: Ha felrakod a mécseseket, ügyelj, hogy a hét mécses a mécstartó előtti térre vesse fényét.” »

9. fejezet

A húsvét megülése. »
Kivételes esetek. »
A felhő. »

1Azt mondta az Úr Mózesnek a Sínai pusztából való kivonulásuk után a második esztendő első hónapjában: 2„Izrael fiai az arra kijelölt időben üljék meg a húsvétot. »

10. fejezet

A kürtök. »
A menetelés rendje. »
Izrael fiainak vezetője, Hobáb. »
Az útra kelés. »

1Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Csinálj magadnak két ezüstkürtöt, kovácsolt munka legyen. A közösség összehívására, s táborbontáskor jeladásra szolgáljanak. »

11. fejezet

Tabera. »
Kibrot-Hattava – a nép panasza. »
Mózes közbenjár a népért. »
Az Úr válasza. »
A lélek kiárasztása. »
A fürjek. »

1S a nép fennhangon panaszolta az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Ennek hallatára az Úr haragra gerjedt: kiütött közöttük az Úr tüze, s pusztítást okozott a tábor peremén. 2Akkor a nép Mózeshez fordult, Mózes pedig közbenjárt értük az Úrnál. Erre a tűz kialudt. »

12. fejezet

Hacerot – Mirjam és Áron panasza. »
Az Úr válasza. »
Áron és Mózes közbenjár. »

1Akkor Mirjam és Áron Mózes ellen fordultak a kusita asszony miatt, akit elvett; egy kusita nőt vett el (feleségül). 2Ilyeneket mondogattak: „Vajon csak Mózessel beszélt az Úr? Velünk talán nem beszélt?” Az Úr hallotta. »

13. fejezet

Hírszerzők mennek Kánaánba. »
A hírszerzők beszámolója. »

1Ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Küldj előre embereket, hogy szerezzenek híreket Kánaán földje felől, amelyet Izrael fiainak szándékozom adni. Atyáik minden törzséből küldjetek egyet, olyat, aki a vezetők közé tartozik.” »

14. fejezet

Izrael fiainak lázadása. »
Az Úr haragja és Mózes közbenjárása. »
Az Úr megbocsát, de a bűnt bünteti. »
Izrael fiainak vakmerő próbálkozása. »

1Erre az egész közösség fölemelte szavát, és kiabálásban tört ki, s a nép siránkozott azon az éjszakán. 2Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen, s az egész közösség ezt hajtogatta: „Bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén vagy itt a pusztában! »

15. fejezet

VI. AZ ÁLDOZAT BEMUTATÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK »
Az új kenyér feláldozása. »
Engesztelés a tévedésből elkövetett vétkekért. »
A szombat megszegése. »
A bojtok. »

1Ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha majd eljuttok arra a földre, amelyet lakóhelyül adok nektek, »

16. fejezet

Korach, Datan és Abiram lázadása. »
A büntetés. »

1Korach, annak a Jicharnak a fia, aki Lévi fiának, Kehátnak volt a fia… Datan és Abiram, Eliabnak a fiai és On, Pelet fia [Eliab és Pelet Rubennek voltak a fiai] 2fellázadtak Mózes ellen, s még kétszázötven ember Izrael fiai közül, a közösségek vezetői, a nép elöljárói, neves emberek. »

17. fejezet

A füstölők. »
Áron közbenjárása. »
Áron botja. »
A papság szerepe. »

1Így szólt az Úr Mózeshez: 2„Mondd meg Eleazárnak, Áron pap fiának, szedje össze a füstölőket a tűzvész színhelyéről, ezt a nem megengedett tüzet pedig vigye el; mert meg vannak szentelve, »

18. fejezet

A papok része. »
A leviták része. »
A tized. »

1Az Úr azt mondta Áronnak: „Te, s veled együtt a fiaid és a családod – nektek kell magatokra vállalnotok a szentély szolgálatában elkövetett minden vétséget; neked és veled együtt a fiaidnak – nektek kell vállalnotok papi tisztségetekben minden vétséget. 2De testvéreidnek, Lévi törzsének, atyáid törzsének engedd meg, hogy veled együtt odajáruljanak, hogy hozzád csatlakozzanak, s szolgálatodra legyenek, amikor te, s veled együtt a fiaid a tanúság sátora előtt (tevékenykedtek). »

19. fejezet

A vörös tehén hamva. »
A tisztítóvíz használata. »

1Így szólt az Úr Mózeshez és Áronhoz: 2„Ez a törvény, amelyet az Úr szabott. Mondd meg Izrael fiainak: Hozzanak neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek nincs semmi fogyatékossága, s amely még nem volt igába fogva. »

20. fejezet

Meriba vize. »
Mózes és Áron büntetése. »
Edom megtagadja az átvonulást. »
Áron halála. »

1Az első hónapban Izrael fiainak egész közössége eljutott Cin pusztájába, s a nép letelepedett Kádesnél. Itt meghalt Mirjam, s ugyanitt el is temették. 2A közösségnek nem volt semmi vize, ezért összeverődtek Mózes és Áron ellen. »

21. fejezet

Horma elfoglalása. »
A rézkígyó. »
Állomások a Jordánon túlra vivő úton. »
A Jordánon túli vidék meghódítása. »

1Amikor a kánaáni Arad királya, aki a déli országrészen lakott, megtudta, hogy Izrael az Atarim felőli úton odaért, megtámadta Izraelt, s néhányukat foglyul ejtette. 2Erre Izrael fogadalmat tett az Úrnak, e szavakkal: „Ha kezembe adod ezt a népet, betöltöm rajta az átkot és a városain is.” »

22. fejezet

Moáb királya meghívja Bileámot. »
Bileám szamara. »
Bileám és Balak. »

1Ezután Izrael fiai továbbvonultak, s Moáb mezején ütöttek tábort a Jordánon túl, Jerikó közelében. 2Cippor fiának, Balaknak mindent végig kellett néznie, amit Izrael az amoritákkal tett. »

23. fejezet

Bileám áldásai. »

1Bileám Balakhoz fordult: „Építtess hét oltárt, s adj nekem hét fiatal bikát és hét kost.” 2Balak teljesítette Bileám kérését, és minden oltáron feláldozott egy fiatal bikát és egy kost. »

26. fejezet

VIII. ÚJ RENDELKEZÉSEK »
A leviták számbavétele. »

1A csapás után azt mondta az Úr Mózesnek és Eleazárnak, Áron pap fiának: 2„Vegyétek számba Izrael fiainak egész közösségét húsz évtől fölfelé, a családok rendjében, mind, aki alkalmas hadi szolgálatra.” »

27. fejezet

A lányok öröksége. »
Józsue a nép vezére. »

1Akkor József fiának, Manasszénak a törzséből előléptek Celofchad lányai – lányait Machlának, Noának, Hognak, Milkának és Tircának hívták, (Celofchad) meg Hefernek volt a fia, az Gileádnak, az Machirnak, az meg Manasszénak –, 2odajárultak Mózes és Eleazár pap, valamint az egész közösség elé a megnyilatkozás sátorának bejáratánál és azt mondták: »

28. fejezet

Az áldozat pontosabb meghatározása. »
A) A mindennapi áldozat. »
B) A szombat megülése. »
C) Az újhold megülése. »
D) A kovásztalan kenyér ünnepe. »
E) Az új kenyér ünnepe. »
F) A harsonázás ünnepe. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Adj parancsot Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Legyen gondotok rá, hogy kellemes illatú égőáldozatul meghatározott időben felajánljátok nekem az engem megillető áldozati ajándékokat, az égőáldozat céljára szolgáló ételeket. »

29. fejezet

G) Az engesztelés napja. »
H) A sátoros ünnep. »

1A hetedik hónap első napján szintén gyűljetek egybe a szentélynél. Semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. Legyen ez a harsonázás napja számotokra. 2Kellemes illatú égőáldozatul mutassatok be az Úrnak egy fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendős bárányt, »

30. fejezet

A fogadalmak. »

1És Mózes utasításokat adott Izrael fiainak, egészen úgy, ahogyan az Úr parancsolta. 2Így szólt Mózes Izrael törzseinek fejeihez: „Ezt parancsolta az Úr: »

31. fejezet

Háború Midián ellen. »
Az asszonyok sorsa és a zsákmány megtisztítása. »
A zsákmány elosztása. »
Az áldozati adományok. »

1Így szólt az Úr Mózeshez: 2„Állj bosszút a midiánitákon Izrael fiaiért! Aztán meg kell térned törzsed tagjaihoz.” »

32. fejezet

A Jordánon túli terület felosztása. »

1Ruben fiainak és Gád fiainak nagy és értékes állatállományuk volt. Amikor tehát látták, hogy Jazer vidéke és Gileád földje milyen alkalmas állattartásra, 2Ruben fiai és Gád fiai odamentek Mózeshez, Eleazár paphoz és a közösség vezetőihez és így szóltak: »

33. fejezet

Állomások a pusztában. »
Kánaán felosztása. »

1Ezek azok a helyek, ahonnan Izrael fiai továbbindultak azután, hogy Mózes és Áron vezetésével Egyiptom földjéről csapatokba osztva kivonultak. 2Mózes ugyanis az Úr parancsára följegyezte azokat a helyeket, ahonnan mindig továbbvonultak, azokat a helységeket, ahonnan mindig útra keltek. Ezek hát azok a helyek, ahol mindig tábort bontottak, a helységek, ahonnan mindig továbbvonultak. »

34. fejezet

Kánaán határai. »
A felosztással megbízottak. »

1Így szólt az Úr Mózeshez: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Ha Kánaán földjére értek, az lesz az a föld, amely örökségül jut nektek. Kánaán földje, egész kiterjedésében. »

35. fejezet

A leviták része. »
A menedékvárosok. »

1Az Úr Moáb pusztáján, a Jordán mentén, Jerikó közelében azt mondta Mózesnek: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, hogy örökségül kapott birtokukból Lévi fiainak engedjen át városokat lakóhelyül. A városok körül adjatok legelőket is Lévi fiainak. »

36. fejezet

A férjes asszony öröksége. »
Befejezés. »

1Gileád fiai nemzetségének családfői – (Gileád) Machirnak, a József nemzetségéből származó Manassze fiának volt a fia – előálltak, s Mózes és a vezérek, valamint Izrael törzseinek a fejei elé terjesztették kívánságaikat. 2Így beszéltek: „Neked, urunk, az Úr megparancsolta, hogy – sorsot vetve – oszd fel a földet Izrael fiai között örökségképpen. Azt is megparancsolta neked az Úr, urunk, hogy törzsünk tagjának, Celofchadnak az örökségét add lányainak. »

24. fejezet

1Bileám ekkor belátta, hogy az Úr (ismét) Izrael megáldásában lelte tetszését. Így nem fürkészte a jósjeleket, hanem a puszta felé fordította arcát. 2Ahogy most Bileám fölemelte tekintetét, s elnézte a törzsek szerint táborozó Izraelt, rászállt az Isten lelke, »

25. fejezet

1Amikor Izrael Sittimben táborozott, a nép kikezdett Moáb lányaival. 2Ezek meghívták a népet az isteneiknek bemutatott áldozatokra, s a nép részt vett az áldozati lakomákon és leborult isteneik előtt. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel