Keresés a Bibliában

A leprás megtisztulása.

14 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„A leprásra megtisztulása napján ezt a törvényt kell alkalmazni: Vezessék a paphoz, 3a pap pedig menjen ki a táboron kívülre. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a leprás megszabadult betegségétől, 4parancsolja meg, hogy hozzanak az illető megtisztulásáért két élő tiszta madarat, cédrusfát, bíborfestéket és izsópot. 5Azután parancsolja meg, hogy áldozzák fel az egyik madarat, folyóvíz fölött egy cserépedényben. 6Fogja az élő madarat, a cédrusfát, a bíborfestéket és az izsóppal együtt mártsa bele az egészet (beleértve az élő madarat is) a folyóvíz fölött feláldozott madár vérébe. 7Hintse meg vele hétszer az embert, hogy megtisztuljon leprájától, s amikor már tisztának nyilvánította, az élő madarat engedje el a mezőn. 8Most az, aki tisztulásra jött, mossa ki a ruháját, nyírja le a haját, fürödjön meg a vízben és tiszta lesz. Ekkor visszatérhet a táborba, de hét napig maradjon sátrán kívül. 9A hetedik napon nyírja le egész szőrzetét: haját, szakállát, szemöldökét. Minden szőrzetét le kell nyírnia. Mossa ki a ruháját, fürödjön meg, s akkor tiszta lesz. 10A nyolcadik napon vegyen két hibátlan bárányt és egy egyéves hibátlan jerkét, három tized olajjal kevert lisztlángot ételáldozatul és egy pint olajat. 11A tisztulást végző pap állítsa a tisztulásra váró embert és ajándékát a megnyilatkozás sátorának bejáratához, az Úr elé. 12Azután vegye az egyik bárányt, és áldozza fel jóvátételi áldozatul a pint olajjal együtt. Végezze el velük az Úrnak való bemutatás mozdulatát is. 13A bárányt szent helyen áldozza fel, ahol a bűnért való áldozatra és az égőáldozatra szánt állatot szokták feláldozni. Ezt a jóvátételi áldozatot a pap kapja éppúgy, mint a bűnért való áldozatot, mert nagyon szent dolog. 14A pap vegyen az áldozat véréből, és kenjen belőle a tisztulásra várónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykjére és jobb lábának nagyujjára. 15Fogja a pint olajat, öntsön belőle bal kezének tenyerébe, 16majd jobb kezének egyik ujját mártsa bele a bal tenyerében levő olajba, s ujjával hintse ezt az olajat hétszer az Úr elé. 17A bal keze tenyerében maradt olajból kenjen egy keveset a tisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykjére és jobb lábának nagyujjára, a jóvátételi áldozat véréhez. 18A tenyerében maradt olajat pedig kenje a megtisztulni akarónak a fejére. Így végzi el rajta az Úrral való kiengesztelődés szertartását. 19A pap mutassa be még a bűnért való áldozatot, s ezzel megszabadítja tisztátalanságától azt, aki meg akar tisztulni. 20Azután mutassa be az égőáldozatot: hozassa az oltárra az égőáldozatot és az ételáldozatot. Ha a pap így elvégezte az ember fölött az engesztelés szertartását, az tisztává lesz. 21De ha szegény, és hiányzanak az anyagi lehetőségei, akkor csak egy bárányt hozzon jóvátételi áldozatul, s azt mutassák be a felajánlás szertartása szerint, s úgy végezzék el az emberen az engesztelés szertartását. Csak egy tized olajjal kevert lisztlángot hozzon ételáldozatul, meg egy pint olajat, 22s végül két gerlét vagy két galambot, ahogy módjában áll megszerezni – az egyiket ajánlják fel bűnért való áldozatul, a másikat égőáldozatul. 23Megtisztulása után a nyolcadik napon ezt hozza el a papnak a megnyilatkozás sátorának bejáratához, az Úr elé. 24A pap vegye el a jóvátételi áldozatra szánt bárányt és a pint olajat, s végezze el vele az Úrnak való bemutatás szertartását. 25Miután pedig bemutatta a jóvátételi áldozatot, vegyen a véréből, és kenjen belőle a megtisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykjére és jobb lábának nagyujjára. 26Az olajat öntse a pap a bal tenyerébe, 27és a bal tenyerén levő olajból az ujjával hétszer hintsen az Úr elé. 28Azután kenjen belőle a megtisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykjére és jobb lábának nagyujjára, oda, ahová a jóvátételi áldozat vérét kente. 29A tenyerében maradt olajat pedig öntse a megtisztulni akarónak a fejére, s így végezze el rajta az Úrral való kiengesztelődés szertartását. 30A két galamb vagy a két gerle közül az egyiket – ahogy módjában volt megszerezni őket –, 31ajánlja fel bűnért való áldozatul, a másikat meg égőáldozatul, az ételáldozattal együtt, aszerint, ahogy módjában volt megszerezni. A pap így végezze el az Úr előtt való kiengesztelődés szertartását azon, aki meg akar tisztulni.” 32Ez az előírás az olyan leprás számára, aki a megtisztulás költségeit nem tudja viselni.

A leprás ház.

33Az Úr azt mondta Mózesnek és Áronnak: 34„Ha majd eljuttok Kánaán földjére, amelyet nektek adok, és leprával sújtok egy házat azon a földön, amely a tiétek, 35a tulajdonos menjen el a paphoz és figyelmeztesse: leprafoltot láttam a házamban. 36A pap üríttesse ki a házat, mielőtt elmenne megvizsgálni a bajt. Így semmi sem válik tisztátalanná abból, ami benne volt. Ezután a pap vizsgálja meg a házat, 37és ha a vizsgálat után a ház falán zöldes vagy rózsaszínes likacsokat vesz észre, amelyek üregessé teszik a falat, 38a pap menjen ki a házból az ajtón, és zárassa be hét napra. 39A hetedik napon menjen vissza, és ha a vizsgálat során megállapítja, hogy a baj elterjedt a ház falán, 40távolíttassa el a megfertőzött köveket, s dobják őket a városon kívül egy tisztátalan helyre. 41A ház egész belső falát vakartassa le, s a levakart vakolatot szórják egy tisztátalan helyre, a városon kívül. 42Vigyenek más köveket a régi helyre, s más vakolatot a fal bevakolására. 43Ha a kő eltávolítása után a baj újra elterjedt a ház kijavított helyén és vakolatán, 44a pap újra tekintse meg. Ha megállapítja, hogy a baj elterjedt, a házon fertőző lepra van, s így tisztátalanná vált, 45le kell bontani, s köveit, gerendáit, vakolatát a városon kívül egy tisztátalan helyre kell vinni. 46Aki belép a házba, amíg az le van zárva, estig tisztátalanná válik. 47Aki aludt benne, mossa ki a ruháját. Aki evett benne, mossa ki a ruháját. 48De ha a pap a vizsgálat során megállapítja, hogy a baj a vakolás után nem újult ki a házon, nyilvánítsa a házat tisztának, mivel a baj elmúlt. 49A házért engesztelő áldozatul vegyen két madarat, cédrusfát, bíborfestéket és izsópot. 50Áldozza fel az egyik madarat egy cserépedényben, folyó víz fölött. 51Azután vegye a cédrusfát, az izsópot, a bíborfestéket s a még élő madarat, s mártsa bele a feláldozott madár vérébe és a folyó vízbe. Hintse meg vele hétszer a házat, 52s miután elvégezte a házért való engesztelő áldozatot, a madár vérével, a folyó vízzel, az élő madárral, a cédrusfával, az izsóppal és a bíborfestékkel, 53az élő madarat engedje szabadon a városon kívül, a mezőn. Ha így elvégezte az engesztelést a házon, az tisztává lesz.” 54Ez tehát az előírás a leprát, az ótvart, 55a ruha és a ház lepráját, 56a daganatot, a sömört és a fénylő foltot illetően;

NEMI TISZTÁTALANSÁG

A) A férfi.
57elirányításul szolgál a tisztaság és tisztátalanság eseteiben. Ez a leprára vonatkozó törvény.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet