Keresés a Bibliában

Áldozatának megváltó ereje.

10 1Mivel a törvény csak árnyéka a jövendő javaknak s nem teljes képe a valóságnak, még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé az áldozatok bemutatóit, amelyeket évről évre megszakítás nélkül mutattak be. 2Vajon nem hagyták volna abba különben az áldozatokat, ha egyszeri megtisztulás után az áldozó nem érezte volna lelkiismeretében a bűnt? 3De hiszen éppen ezek emlékeztettek évről évre a bűnre. 4Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. 5Ezért mondja, amikor a világba lép:
„Nem kell neked a véres és az ételáldozat,
de embertestet alkottál nekem, 6engesztelés sem kedves, s égő áldozat. 7Így szóltam hát: itt jövök, Istenem,
hogy akaratodat megtegyem,
amint a könyvtekercsben írva van.” 8Először azt mondja: „Véres és ételáldozat, engesztelő és égő áldozat nem kell s nem is tetszik neked” – áldozatok, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. 9Azután így folytatja: „Azért jövök, hogy akaratodat megtegyem.” Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. 10Ez az akarat Jézus Krisztus testének föláldozásával egyszer s mindenkorra megszentelt minket. 11Azonkívül minden pap nap nap után szolgálatba áll, és gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, éppen mivel nincs erejük arra, hogy a bűnt eltöröljék. 12Ő viszont csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre ott ül Isten jobbján. 13Most már csak arra vár, „míg lába alá zsámolyul alázza valamennyi ellenségét”. 14Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. 15Erről tesz tanúságot a Szentlélek is, amikor így szól. 16„Ez az a szövetség, melyet ama napok után
kötök velük, mondja az Úr:
szívükbe öntöm törvényeimet,
és elméjükbe vésem, 17bűneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem.”

Állhatatos hitvallás az új szövetség mellett

18Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs többé bűnért való áldozat.

Buzdítás az állhatatosságra.

19Testvéreim, Krisztus vérének erejében megvan tehát a reményünk arra, hogy beléphetünk a Szentek Szentjébe. 20Ez az új életút, melyet a függönyön, vagyis tulajdon testén keresztül nyitott nekünk. 21Főpapunk is van, akit Isten háza fölé rendelt. 22Járuljunk hozzá őszinte szívvel, teljes hívő bizalommal, hiszen a rossz lelkiismerettől megtisztult a szívünk, és testünk is tiszta vízben mosdott. 23Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk hitvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. 24Legyen gondunk arra, hogy szeretetre és jótettre buzdítsuk egymást. 25Összejöveteleinkről ne maradjunk el mint némelyek szoktak, hanem buzdítsuk egymást annál inkább, minél közelebb érzitek a napot. 26Ha ugyanis az igazság fölismerése után szántszándékkal vétkezünk, nem használ a bűnért való áldozat, 27hanem rettenetes ítélet és lángoló tűz vár ránk, mely megemészti a lázadókat. 28Aki Mózes törvényét szegi meg, annak két vagy három tanú szavára irgalom nélkül meg kell halnia. 29Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, mely őt megszentelte, a kegyelem Lelkét pedig megveti! 30Ismerjük őt, aki így szólt: „Enyém a megtorlás, én megfizetek.” Majd ismét: „Ítéletet mond az Úr népe fölött.” 31Rettenetes az élő Isten kezébe jutni. 32Emlékezzetek csak az elmúlt időkre, amikor a megvilágosodásban részesültetek és helytálltatok annyi küzdelemben és szenvedésben. 33Egyrészt a gyalázatnak és zaklatásoknak kitéve nevetség tárgyává lettetek, másrészt részvéttel kísértétek azokat, akikkel így bántak. 34Együtt szenvedtetek a foglyokkal és vagyonotok elrablását is örömmel viseltétek abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javaitok vannak. 35Ezért ne veszítsétek el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. 36Állhatatosaknak kell lennetek, hogy Isten akaratát teljesítve elnyerjétek az ígéretet. 37„Már csak rövid, nagyon rövid az idő,
aztán eljön az eljövendő, s nem késik.
Az igaz ember a hitből él. 38De ha elpártol, nem telik benne kedvem.” 39Mi nem tartozunk az elpártolók közé, akik elkárhoznak, hanem a hívők közé, akik megmentik a lelküket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet