Keresés a Bibliában

Különböző erkölcsi intelmek.

13 1Maradjon meg (köztetek) a testvéri szeretet. 2El ne hanyagoljátok a vendégszeretetet: amikor némelyek ezt gyakorolták, tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. 3Gondoljatok a foglyokra, mintha magatok is foglyok volnátok, az üldözést szenvedőkre, mint akik magatok is testben éltek. 4A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, a házasélet pedig legyen szeplőtelen. A paráznát és a házasságtörőt megítéli az Isten. 5Éljetek kapzsiság nélkül, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő mondta: „Nem hagylak el, és nem hagylak cserben.” 6Ezért bizalommal mondhatjuk:
„Az Úr velem van, nincs bennem félelem:
ember mit árthat énnekem?” 7Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek. Gondoljatok földi vándorlásuk végére és kövessétek hitüket! 8Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. 9Ne hagyjátok félrevezetni magatokat mindenféle különös tanításoktól! Jobb a szívet kegyelemmel erősíteni, mint olyan étellel, amely mit sem használ azoknak, akik élnek velük. 10Olyan oltárunk van, melyről nem ehetik az, aki a sátornál teljesít szolgálatot. 11Az állatok testét ugyanis, melyeknek vérét a főpap a bűn engesztelésére beviszi a szentélybe, a táboron kívül égetik el. 12Ezért Jézus is, hogy tulajdon vérével szentelje meg a népet, a kapun kívül szenvedett. 13Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívül, és hordozzuk gyalázatát. 14Hiszen itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk. 15Mutassuk be általa Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: nevének ajkunkon fakadó magasztalását. 16A jótékonyságról és adakozásról meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozat kedves Istennek.

Befejezés

17Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak rátok, s nekik kell számot adniuk lelketekről. Így majd örömmel teszik, nem pedig sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. 18Imádkozzatok értünk! Meg vagyunk ugyan győződve, hogy tiszta a lelkiismeretünk, hiszen minden tekintetben helyes életre törekszünk. 19Annál inkább kérlek erre titeket, hogy így mielőbb visszakerüljek hozzátok. 20A békesség Istene, aki Urunkat Jézus (Krisztust), a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által föltámasztotta a halálból, 21tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja ő bennünk, ami kedves előtte, Jézus Krisztus által, dicsőség neki mindörökkön-örökké. Amen. 22Kérlek testvérek, vegyétek jó néven az intő szót. Hiszen csak röviden írtam nektek. 23Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult. Mihelyt megérkezik, vele együtt meglátogatlak titeket. 24Köszöntsétek valamennyi elöljárótokat és az összes szenteket. Üdvözölnek az itáliai testvérek. 25Kegyelem mindnyájatokkal! Amen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet