Keresés a Bibliában

A keresztény házasság és a szüzesség.

A keresztény házasság.

7 1Leveletekre azt válaszolom: 2jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A paráznaság veszélye miatt azonban, legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. 3A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az asszony is férjével szemben. 4Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanúgy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége. 5Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni. 6Ezt engedményképpen mondom, nem parancsként. 7Szeretném ugyanis, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyent, a másik amolyant. 8A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom: 9jó, ha úgy maradnak, mint ahogy én. De ha nem akarnak megtartóztatásban élni, lépjenek csak házasságra, mert jobb megházasodni, mint érzéki vágytól égni.

A házasság fölbonthatatlansága.

10A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr: a feleség férjét el ne hagyja. 11Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el feleségét. 12A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, és ez szívesen megmarad vele, ne bocsássa el. 13Ha pedig valamely (hívő) asszonynak hitetlen férje van, s az szívesen megmarad vele, ne hagyja el a férjét. 14A hitetlen férfit ugyanis megszenteli a felesége, a hitetlen asszonyt pedig megszenteli a férje. Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, így pedig szentek. 15De ha a hitetlen fél elválik, hadd váljék el. Ebben az esetben a testvér vagy a nővér nincs lekötve, hiszen békességre hívott titeket az Isten. 16Honnan tudod, te asszony, hogy megmentheted férjedet? Vagy honnan tudod, te férfi, hogy megmentheted feleségedet?

A keresztények társadalmi helyzete.

17Éljen mindenki úgy, ahogy az Úr megadta neki, s ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden egyházban. 18Ha körülmetélt kap meghívást, ne akarjon körülmetéletlennek látszani, ha viszont körülmetéletlen, nem metéltesse körül magát. 19A körülmetéltség mit se ér, de a körülmetéletlenség sem ér semmit, csak Isten parancsainak megtartása. 20Maradjon meg mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott. 21Ha rabszolga hivatást kaptál, ne bánkódj miatta. Még ha szabaddá is lehetnél, maradj meg benne. 22Aki ugyanis mint rabszolga kapta hivatását az Úrban, az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen, aki mint szabad ember kapott hivatást, Krisztus rabszolgája. 23Váltságdíjat fizetett értetek, ne legyetek emberek rabszolgáivá! 24Testvérek, maradjon meg tehát Isten előtt mindegyiktek abban, amire hivatást kapott.

A szüzesség eszménye.

25Ami a szüzeket illeti, arra nézve nincs parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint aki az Úr irgalmából elértem azt, hogy hitelt érdemeljek. 26A közeli nehéz idők miatt azt tartom, hogy ajánlatos és jó, ha így marad az ember. 27Ha asszonyhoz vagy kötve, ne keresd az elválást; ha nem kötötted magadat asszonyhoz, ne keress feleséget. 28Ha azonban megnősülsz, nem vétkezel, s ha szűz férjhez megy, nem követ el bűnt. Ám az ilyeneket testi nyugtalanság fogja gyötörni. Én pedig meg akarlak kímélni titeket. 29Azt mondom tehát testvérek: az idő rövid. Ezért, akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna; aki sír, mintha nem sírna; 30aki örvend, mintha nem örvendene; aki vásárol, mintha meg sem tartaná; 31s aki érintkezik ezzel a világgal, mintha nem érintkeznék vele, mert elmúlik a jelen világ. 32Szeretném, ha gond nélkül lennétek. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. 33A nős azonban a világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, és megosztott. 34A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré: hogy testben-lélekben szent legyen. A férjes nőnek azonban világi dolgokra van gondja: hogyan járjon a férje kedvében. 35Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe ejtselek, hanem hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való állhatatos ragaszkodásra segítselek titeket. 36Ha valaki azt gondolja, hogy szégyenkeznie kell hajadon társnője miatt, mert eljárt fölötte az idő és tennie kell valamit, tegyen, ahogy jónak látja. Nem vétkezik, ha házasságot köt vele. 37De aki erősen elhatározta szívében, s mi sem kényszeríti, mert ura saját akaratának, és úgy döntött, hogy megőrizi hajadonnak a lányt, jól teszi. 38Tehát, aki házasságot köt hajadon társnőjével, jól teszi; aki pedig nem köt vele házasságot, még jobban teszi.

A második házasság.

39Az asszony le van kötve, amíg férje él, de ha férje meghal, fölszabadul. Férjhez mehet, akihez akar, de csak az Úrban. 40Boldogabb lesz azonban, ha úgy marad, ahogy van. Ez az én tanácsom, s hiszem, hogy Isten Lelke vezet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet