Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Júda, Simeon, Kaleb és a keniták. »
József háza. »
Az északi törzsek. »

1Józsue halála után Izrael fiai megkérdezték az Urat: „Ki vonuljon fel közülünk elsőnek a kánaániak ellen, hogy támadást indítson ellenük?” 2Az Úr azt felelte: „Júda vonuljon fel elsőnek, mert kezébe adom a földet.” »

2. fejezet

Az Úr angyalának fenyegető szavai. »
Józsue halála. »
A nép hűtlensége a bírák idejében. »
Az idegen népek Kánaán földjén. »

1Az Úr angyala fölment Gilgalból Bételbe, és így szólt: „Kihoztalak titeket Egyiptomból, és elvezettelek erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak. Ezt mondtam: Nem szegem meg szövetségemet soha. 2De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a népével, hanem pusztítsátok el oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Miért tettétek ezt? »

3. fejezet

A BÍRÁK TÖRTÉNETE »
1. OTNIEL »
2. EHUD »
3. SAMGAR »

1Ezeket a népeket hagyta meg az Úr, hogy általuk próbára tegye Izraelt, azokat, akik már nem ismerték a kánaáni háborúkat, 2mégpedig Izrael fiainak, nemzedékeinek javára, azért, hogy megtanítsa őket a hadviselésre, legalábbis azokat, akik nem ismerték az egykori háborúkat: »

4. fejezet

Izrael a kánaániak hatalmában. »
Debora. »
Sziszera veresége és halála. »

1Ehud halála után Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. 2Ezért az Úr Jábinnak, Kánaán királyának kezébe adta őket, aki Hacorban uralkodott. Seregének Sziszera volt a vezére, aki a népek Harosetjében lakott. »

5. fejezet

Debora és Bárák éneke. »

1Debora és Abinoám fia, Bárák azon a napon így énekeltek: 2Izraelben a harcosok kibontották hajukat, a nép nagylelkűen viselkedett. Áldjátok az Urat! »

6. fejezet

A) Gedeon meghívása. »
A próféta feddő szavai. »
Az Úr angyala megjelenik Gedeonnak. »
Baál és Jerubbaál. »
Gedeon sereget gyűjt. »
A harmat és a gyapjú jele. »

1Izrael fiai azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. Az Úr ezért Midián kezébe adta őket, hét esztendőre. 2Midián keze súlyosan nehezedett Izraelre. Midián miatt Izrael fiai a hegyek közé, barlangokba és erődökbe húzódtak. »

7. fejezet

B) Gedeon hadjárata a Jordántól nyu- gatra. »
A jelképes álom. »
Győzelem harsonákkal és fáklyákkal. »

1Jerubbaál tehát, vagyis Gedeon, kora reggel fölkelt, és az egész néppel, amely vele volt, elindult, és Ain-Hárodnál ütött tábort. Midián tőle északra táborozott a Móre domb lábánál, a völgyben. 2Ekkor az Úr így szólt Gedeonhoz: „Néped túl sok ahhoz, hogy kezébe adjam Midiánt. Így Izrael kérkedhetne a rovásomra és azt mondhatná: a saját kezem szabadított meg. »

8. fejezet

Efraim törzsének féltékenysége. »
C) Gedeon hadjárata a Jordántól kelet- re. »
Zebach és Szalmunna. »
Szukkot és Penuel büntetése. »
Gedeon életének vége. »

1Akkor Efraim emberei így szóltak Gedeonhoz: „Mi volt a szándékod azzal, hogy minket nem hívtál meg, amikor Midián ellen vonultál?” És keményen beszéltek vele. 2Ő így válaszolt nekik: „Mit tettem én hozzátok képest? Nem több-e, amit Efraim böngészett, mint amit Abiezer szüretelt? »

9. fejezet

D) Abimelek királysága. »
Jotam meséje és átka. »
A szichemiek föllázadnak Abimelek ellen. »
Jotam átka beteljesedik. »
Abimelek halála. »

1Jerubbaál fia, Abimelek elment Szichembe anyja testvéreihez, és ezeket a szavakat intézte hozzájuk, valamint anyja házának egész nemzetségéhez: 2„Kérlek benneteket, értessétek meg Szichem előkelőivel: Mi jobb nektek? Hetven ember – Jerubbaál minden fia –, vagy csak egy uralkodjék rajtatok? Gondoljatok arra is, hogy én csontotok és húsotok vagyok.” »

10. fejezet

6. TOLA »
7. JAIR »
8. JIFTACH »

1Abimelek után Dodo fiának, Puának a fia, Tola kelt Izrael védelmére. Isszachár (törzséből) való volt, és Efraim hegyén, Samirban lakott. 2Huszonhárom évig volt bírája Izraelnek, azután meghalt, és Samirban temették el. »

11. fejezet

Jiftach bíró lesz. »
Jiftach vitája az ammonitákkal. »
Jiftach fogadalma és győzelme. »

1A gileádi Jiftach vitéz harcos volt. Egy parázna nőnek volt a fia. Gileád nemzette Jiftachot. 2Ám a felesége is szült Gileádnak fiakat és lányokat, s amikor ennek az asszonynak a fiai felnőttek, elkergették Jiftachot. Azt mondták: „Te nem részesülsz atyánk örökségében, mert idegen asszony fia vagy. »

12. fejezet

Efraim háborúja Gileád ellen. »
9. IBSZÁN »
10. ELON »
11. ABDON »

1Efraim lakói összegyűltek, átkeltek Szafonnál a Jordánon, és így szóltak Jiftachhoz: „Amikor Ammon fiai ellen hadba vonultál, miért nem hívtál minket is, hogy veled menjünk? Elégetünk házaddal együtt!” 2Jiftach így válaszolt nekik: „Nagy vitám volt – népemnek és nekem –, és Ammon fiai szorongattak. Hívtalak benneteket, hogy segítsetek, de nem szabadítottatok ki a kezükből. »

13. fejezet

12. SÁMSON »

1Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és az Úr negyven évre a filiszteusok kezébe adta őket. 2Volt egy Szoreából, Dán törzséből való ember, Mánoah volt a neve. Felesége meddő volt, és nem volt gyermeke. »

14. fejezet

Sámson házassága. »
Sámson találós kérdése. »

1Sámson lement Timnába, és ott meglátott a filiszteusok lányai közt egy nőt. 2Amikor visszament, elbeszélte apjának és anyjának: „Láttam Timnában a filiszteusok lányai között egy nőt. Vegyétek nekem feleségül.” »

15. fejezet

Sámson felégeti a filiszteusok vetését. »
Az állkapocs. »

1Bizonyos idő elteltével, a gabona aratása idején Sámson elment, hogy meglátogassa feleségét. Vitt neki egy kecskegidát és kijelentette: „Be szeretnék menni feleségemhez a hálószobába.” Apósa azonban megtiltotta neki. 2„Azt hittem – válaszolta –, hogy meggyűlölted, azért hozzáadtam egy cimborádhoz. De hát a húga nem szebb nála? Legyen helyette ő a feleséged.” »

16. fejezet

Sámson Gázában. »
Sámson és Delila. »
Sámson bosszúja és halála. »
FÜGGELÉKEK »

1Innen Sámson Gázába ment, ott meglátott egy szajhát és bement hozzá. 2A gázai embereknek tudtul adták: „Itt van Sámson!” Őrséget állítottak tehát és figyelték a város kapujánál. Egész éjszaka nyugodtan maradtak és ezt mondták: „Napkeltéig várunk, aztán megöljük.” »

17. fejezet

1. MICHA SZENTÉLYE ÉS DÁN TÖRZSÉNEK VÁNDORLÁSA »

1Volt Efraim hegyén egy ember, akit Michajehunak hívtak. 2Így szólt anyjához: „Az az 1 100 ezüst, amit elvettek tőled, s ami miatt te átkot mondtál, amihez – saját fülem hallatára – azt is hozzáfűzted:Ünnepélyesen kijelentem: ezt a pénzt az Úrnak szentelem, a saját kezemből, hogy [öntött] istenszobor készüljön belőle, aznézd, itt van a kezemben, én vettem el. »

18. fejezet

Dán törzsének egy része földet keres. »
Lais elfoglalása. »

1Abban az időben nem volt király Izraelben. Abban az időben tehát Dán törzse földet keresett, hogy ott letelepedhessen, mert addig a napig nem kapott örökrészt Izrael törzsei között. 2Dán fiai elküldtek nemzetségükből öt bátor embert Szoreából és Estaolból, hogy nézzék meg és kémleljék ki a vidéket. Azt mondták nekik: Menjetek, vegyétek szemügyre a vidéket. Ezek eljutottak Efraim hegyére, egészen Micha házáig, és ott töltötték az éjszakát. »

19. fejezet

2. GIBEA BŰNE ÉS A BENJAMIN TÖRZSE ELLENI HÁBORÚ »
Gibea lakóinak gaztette. »

1Abban az időben, amikor még nem volt király Izraelben, volt egy férfi, egy levita, aki Efraim hegységének a szélén lakott, és Júda Betleheméből hozott magának egy mellékfeleséget. 2Az asszony azonban megneheztelt rá, otthagyta, és visszament apja házába, a júdeai Betlehembe, s ott maradt egy ideig, négy hónapig. »

20. fejezet

Izrael fiai bosszút forralnak Gibea ellen. »
Benjamin fiainak megátalkodottsága. »
Benjamin legyőzése. »

1Egy emberként kivonult Izrael minden fia, összegyűlt az egész közösség Dántól Beersebáig és Gileád földje az Úrnál Micpában. 2Az egész népnek ott voltak a vezetői – Izraelnek minden törzse – az Isten népének gyülekezetében, négyszázezer kardforgató férfi. »

21. fejezet

Izrael fiai megmentik Benjamin fiait a pusztulástól. »
A silói leányrablás. »

1Izrael férfiai megesküdtek Micpában: „Senki sem adja közülünk a lányát feleségül Benjaminhoz.” 2Azután a nép Bételbe ment, és ott ült az Úr előtt estig, jajveszékelt és zokogva sírt. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel