Keresés a Bibliában

6 1Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a kétes hitelű igazságszolgáltatástól, és nem Isten népétől döntést kérni? 2Vagy nem tudjátok, hogy „a szentek a világ fölött fognak ítélkezni”? És ha ti ítélkeztek a világ fölött, talán nem vagytok illetékesek a hétköznapi ügyekben?
3Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor miért ne a mindennapi élet dolgaiban? 4Ha tehát a mindennapi élet dolgaiban pereskedtek, akkor azokat ültetitek bírói székbe, akik az egyházban semmit sem számítanak? 5Azért mondom ezt, hogy szégyelljétek magatokat. Ide jutottatok, hogy nincs közöttetek egyetlen „bölcs” sem, aki képes lenne igazságot tenni két testvér között? 6Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt? 7Már maga az is súlyos gyarlóság a részetekről, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? 8Sőt ti okoztok sérelmet, és ti okoztok kárt, ráadásul saját testvéreiteknek! 9Vagy nem tudjátok, hogy gonosztevők nem örökölhetik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjelgők, sem fajtalankodók, 10sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. 11Közületek néhányan ilyenek voltak, de megtisztultatok, megszentelődtetek, és megigazultatok az Úr, Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által.
12„Nekem mindent szabad” – de nem minden használ. „Nekem mindent szabad” – de nehogy valaminek a rabjává váljak. 13„A táplálék a gyomorért van, a gyomor meg a táplálékért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni.” De a test nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért.
14Isten feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. 15Nem tudjátok, hogy a testetek Krisztus tagja? Leválasszam hát Krisztus tagjait, és egy parázna nő tagjaivá tegyem őket? Szó sem lehet róla! 16Nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Hiszen – amint az Írás mondja: ketten egy testté lesznek. 17Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. 18Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit az ember elkövet, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. 19Vagy nem tudjátok, hogy testetek az Istentől kapott, bennetek lakó Szentlélek temploma, és nem vagytok a magatokéi? 20Sokba kerültetek! Dicsőítsétek meg Istent a testetekben!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,13 Az idézőjelbe tett részek valószínűleg a korintusi gyülekezet bizonyos tagjai által használt szlogenek. A 7,1-ben szintén.

Előző fejezet Következő fejezet