Keresés a Bibliában

12 1Ami a Lélektől származó dolgokat illeti, testvérek, nem akarom, hogy tudatlanságban maradjatok. 2Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul sodródtatok a néma bálványokhoz. 3Ezért értésetekre adom, hogy senki sem mondja: „Jézus átkozott”, aki Isten Lelke által szól; és senki sem tudja azt mondani: „Jézus az Úr”, csakis a Szentlélek által.
4A kegyelmi adományok sokfélék, de a Lélek ugyanaz. 5A szolgálatok sokfélék, de az Úr ugyanaz. 6Az erő megnyilvánulásai sokfélék, de Isten, aki mindenkiben mindezt végbeviszi, ugyanaz. 7Mindenki azért kapja a Lélek megnyilvánulásait, hogy használjon vele. 8Az egyik a Lélek által azt, hogy bölcsességet szóljon, a másik azt, hogy tudást közvetítsen ugyanazon Lélek szerint. 9Az egyik a Lélek által hitet, a másik a gyógyítás különböző adományait egyazon Lélek által. 10Van, aki csodatévő erőt vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését; van, aki a nyelveken való szólást, vagy a nyelveken szólás értelmezését. 11De mindebben egy és ugyanaz a Lélek munkál, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, ahogy akarja.
12Mert ahogy a test egy, és sok tagja van, de valamennyi a test tagja, és bár sokan vannak, mégis egy test. Ugyanígy Krisztus is. 13Hiszen az egy Lélek által mi is mindnyájan – akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok – egy testté lettünk a keresztségben: mindannyiunkat egy Lélek töltött el. 14A test sem egy tagból áll, hanem sokból. 15Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, azért ugye még a testhez tartozik? 16És ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, azért ugye még a testhez tartozik? 17Ha a test csupa szem, hol a hallás? Ha az egész test hallás, hol a szaglás? 18Márpedig Isten rendezte el a testben a tagokat, egyenként mindegyiket, amint jónak látta. 19Ha pedig valamennyi egy testrész volna, hol lenne a test? 20Így jóllehet sok tagból áll, mégis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a kéznek:
„Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 22Ellenkezőleg, a test gyöngébbnek látszó részei nélkülözhetetlenek, 23és amelyeket a test tiszteletet nem érdemlő részeinek tartunk, azokat nagyobb megbecsüléssel övezzük, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb tisztességben részesülnek, 24míg a látványosaknak nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet – az alacsonyabb rendűt nagyobb megbecsülésben részesítve –, 25hogy ne támadjon szakadás a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. 26Így ha szenved az egyik tag, valamennyi vele együtt szenved. Ha dicséretben részesül az egyik tag, valamennyi vele együtt örül. 27Ti Krisztus teste vagytok, egyenként pedig a tagjai.
28Ezek közül Isten az egyházban némelyeket elsőként apostollá rendelt, másodikként prófétává, harmadikként tanítóvá. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra. Némelyeket arra rendelt, hogy különféle segítséget nyújtsanak, másokat arra, hogy vezetők legyenek, ismét másokat arra, hogy különféle nyelveken szóljanak. 29Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? 30Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan értelmezni tudják azokat? 31Törekedjetek a legnagyobb kegyelmi ajándékokra!
Most pedig egy még kiválóbb utat mutatok nektek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet