Keresés a Bibliában

Pál küldetése.

3 1Ennek szolgája vagyok értetek, pogányokért, én Pál, Krisztus Jézus foglya. 2Hiszen hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. 3Kinyilatkoztatásból ismertem meg a titkot, amint föntebb röviden megírtam. 4Ha elolvassátok, megérthetitek, hogy megismertem Krisztus titkát, 5amelyről a korábbi időkben nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta a Lélek: 6eszerint a pogányok Krisztus Jézusban társörökösök, egy testhez tartozók és az evangélium által az ígéret részesei. 7Ennek szolgája lettem Isten kegyelmi adományából, amelyet hathatós erejével juttatott nekem. 8Nekem, az összes szentek közt a legkisebbnek, jutott az a kegyelem, hogy hirdessem Krisztus fölfoghatatlan gazdagságát a pogányok közt, 9és fölvilágosítsak mindenkit, miben áll az a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben. 10Így legyen nyilvánvaló most az Egyház által Isten sokszoros bölcsessége a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. 11Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Urunkban, Krisztus Jézusban valósított meg. 12Benne, a belé vetett hit által járulhatunk bátran és teljes bizalommal Isten elé. 13Kérlek tehát, ne csüggedjetek értetek viselt szenvedéseim miatt. Ez csak dicsőségtekre szolgál.

Az apostol könyörgése.

14Ezért térdet hajtok (Urunk Jézus Krisztus) Atyja előtt, 15akitől minden közösség származik mennyben és földön. 16Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, 17hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, 18s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd föl tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, 19megismeritek Krisztusnak minden ismeretet fölülmúló szeretetét és beteltek Isten egész teljességével. 20Neki pedig, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon fölül is, amit kérünk vagy megértünk: 21dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké. Amen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet