Keresés a Bibliában

Bevezetés

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő szenteknek,

A megváltás isteni műve

2Krisztus Jézus híveinek. Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.

Isten kegyelmének magasztalása.

3Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, leli áldással megáldott minket! 4Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. 5Szeretetből eleve arra rendelt, hogy – akaratának tetszése szerint – Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, 6s magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket. 7Benne van vére által szerzett megváltásunk, bűneink bocsánata, kegyelme bőségének arányában, 8amelyet minden bölcsességgel és okossággal, gazdagon árasztott ránk. 9Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának titkát, amellyel elhatározta, 10hogy az idők teljességével Krisztusban, mint főben foglaljon össze mindent, ami mennyben és földön van. 11Benne vagyunk hivatva az örökségre, amelyre annak végzése szerint lettünk rendelve, aki mindent akaratának szabad elhatározása szerint cselekszik. 12Így magasztaljuk dicsőségét mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban. 13Benne kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazság igéjét, az üdvösségteket hirdető evangéliumot, és hittetek is benne. 14Ő örökségünk foglalója, amíg Isten dicsőségének magasztalására meg nem váltja tulajdonába vett népét.

Hálaadás és könyörgés a hívekért.

15Miután értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről és az összes szentek iránt tanúsított szeretetetekről, 16szüntelenül hálát adok értetek és megemlékezem rólatok imádságomban: 17Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. 18Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag a szentek fönséges öröksége, 19és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma felettünk, akik hívőkké lettünk. Nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg, 20amikor holtából föltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, 21minden fejedelemség, hatalom, erő és uralom, s minden néven nevezendő méltóság fölé, nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is. 22Mindent lába elé vetett és az egész egyház fejévé tette őt: 23ez az ő teste és teljessége, aki mindent mindenben betölt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet