Keresés a Bibliában

5 1Kövessétek tehát Isten példáját, mint kedves gyermekei. 2Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket és jó illatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek.

A világosság fiai.

3Paráznaságról és más tisztátalanságról, vagy kapzsiságról szó se essék köztetek. Így illik a szentekhez. 4Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez nem illik. Sokkal inkább illik a hálaadás. 5Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle paráznának, tisztátalannak, kapzsinak, vagyis bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. 6Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait. 7Ne legyen tehát velük semmi dolgotok. 8Valaha ugyan sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság fiai! 9A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik meg. 10Keressétek, ami kedves az Úrnak. 11Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább leplezzétek le őket. 12Amit ugyanis titokban tesznek, még kimondani is szégyen. 13Minden ami világosságra jut, kiderül, mert minden ami kiderül, világos. 14Ezért mondják:
„Kelj föl, te álmos,
Támadj föl holtodból
És Krisztus rád ragyog.” 15Nagyon vigyázzatok tehát (testvérek) arra, hogyan éltek: ne oktalanul, hanem bölcsen. 16Használjátok föl az időt, mert rossz napok járnak. 17Ne legyetek oktalanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. 18Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet. Inkább (Szent)lélekkel teljetek el. 19Egymást közt zsoltárt, himnuszt és szent dalokat énekeljetek, daloljatok és zengedezzetek szívből az Úrnak. 20Adjatok hálát mindenkor, mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának.

A házastársak kötelességei.

21Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus iránt való tiszteletből. 22Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, 23mert a férfi feje az asszonynak, mint Krisztus az egyháznak: ő ugyanis testének megváltója. 24Amint tehát az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszony is mindenben férjének. 25Férfiak! Szeressétek feleségteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és föláldozta magát érte, 26hogy az élet igéje által tisztára mosva
megszentelje. 27Ragyogó tisztává akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. 28Így szeresse a férj is feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. 29Hiszen saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat. 30Tagjai vagyunk ugyanis testének, (húsából és csontjából). 31„Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek.” 32Nagy ez a titok, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. 33Szeresse tehát mindegyiktek feleségét, akárcsak önmagát, az asszony meg tisztelje férjét.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet