Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

I. AZ ÍGÉRET FÖLDJÉNEK ELFOGLALÁSA »
Az isteni segítség föltétele a hűség. »
A Jordánon inneni törzsek segítsége. »

1Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához, s azt mondta: 2„Szolgám, Mózes halott. Indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. »

2. fejezet

Józsue hírszerzői Jerikóban. »
Rácháb és a hírszerzők. »
A hírszerzők visszatérése. »

1Józsue, Nun fia, Sittimből titokban két hírszerzőt küldött előre ezzel a megbízatással: „Menjetek, fürkésszétek ki Jerikó földjét!” Előre mentek, s egy Rácháb nevű rossz hírű nő házába tértek be, aztán nyugalomra tértek. 2Jerikó királyának nyomban jelentették: „Izrael fiai közül emberek érkeztek éjszakára, az országot kikémlelni.” »

3. fejezet

2. ÁTKELÉS A JORDÁNON »
Utolsó utasítások az átkelés előtt. »
Átkelés a folyón. »

1Józsue kora reggel fölkelt, és Sittimből útra kelt Izrael fiaival. Eljutottak a Jordánig, és míg át nem keltek, ott töltötték az éjszakát. 2Három nap elteltével az elöljárók bejárták a tábort »

4. fejezet

A tizenkét emlékkő. »
Az átkelés befejezése. »
Megérkezés Gilgalba. »

1Amikor az egész nép átkelt a Jordánon, az Úr így szólt Józsuéhoz: 2„Válassz ki tizenkét férfit a nép közül, mindegyik törzsből egyet, »

5. fejezet

Körülmetélkedés Gilgalban. »
A húsvét ünnepe. »
3. JERIKÓ MEGHÓDÍTÁSA »

1Amikor az amoriták királyai, akik a Jordán nyugati partvidékét lakták, s a kánaániak királyai, akik a tenger melletti részen éltek, meghallották, hogy az Úr kiapasztotta a Jordán vizét Izrael fiai előtt, míg át nem keltek, elhagyta őket a bátorságuk, s Izrael fiai előtt elállt a lélegzetük. 2Abban az időben így szólt az Úr Józsuéhoz: „Csinálj magadnak kőből kést, s újra metéld körül Izrael fiait!” »

6. fejezet

Jerikó eleste. »
A pusztulásra ítélt Jerikó. »
Rácháb házát megkímélik. »
Átok arra, aki Jerikót újjáépíti. »

1Jerikó gondosan bezárkózott [Izrael fiai előtt]: se ki nem jött senki, se be nem ment senki. 2Akkor az Úr így szólt Józsuéhoz: „Nézd, kezedbe adom Jerikót és királyát. Harcosaitok, »

7. fejezet

Az átokparancs megszegése. »
Vereség Ainál. »
Józsue könyörgése. »
Az Úr válasza. »
A bűnös megtalálása és bűnhődése. »

1Izrael fiai azonban megszegték az átokparancsot: Áchán, Karmi fia, aki Zerach fiának, Zabdinak volt a fia, Júda törzséből, vett abból, ami átok alá esett, s az Úr haragja fellobbant Izrael fiai ellen. 2Józsue akkor embereket küldött Jerikóból a Bételtől nyugatra fekvő Aiba, s azt mondta nekik: „Menjetek, és kémleljétek ki az országot!” Az emberek elmentek Ait kikémlelni. »

8. fejezet

Józsue cselvetése. »
Az Ai melletti csata. »
Ai lakóinak teljes pusztulása. »
Az átok betöltése. »
A faragatlan kövekből épült oltár. »
A törvény felolvasása. »

1Akkoriban az Úr így szólt Józsuéhoz: „Ne félj és ne aggódj! Vidd magaddal az összes harcost. Rajta, vonuljatok fel Ai ellen! Nézd, kezedbe adom Ai királyát, népét, városát és földjét. 2Bánj Aival és királyával úgy, mint Jerikóval és királyával bántál. Ami a zsákmányt illeti, csak amit lefoglaltok, meg a jószágot tartsátok meg magatoknak. Vess cselt a városnak, hátulról.” »

9. fejezet

6. SZERZŐDÉS IZRAEL ÉS A GIBEONITÁK KÖZÖTT »
A gibeoniták cselvetése. »
Rendszabályok a gibeoniták számára. »

1Amikor ezt meghallották azok a királyok, akik a Jordánon túli hegyvidéken voltak, a síkságon és a Nagy-tenger egész partvidékén, egészen Libanonig, a hettita, az amorita, a kánaáni, a perizita, a hivvita és a jebuzita, 2szövetkeztek egymással, hogy közös erővel harcoljanak mind, Józsue és Izrael ellen. »

10. fejezet

7. AZ ÖT AMORITA KIRÁLY SZÖVETSÉGE, PALESZTINA DÉLI RÉSZÉNEK MEGHÓDÍTÁSA »
Józsue segítségére siet Gibeonnak. »
Égi segítség. »
Az öt király a Makkeda melletti barlangban. »
Kánaán déli városainak meghódítása. »
Az egész déli rész elfoglalása. »

1Amikor Jeruzsálem királya, Adonicedek meghallotta, hogy Józsue elfoglalta Ait és betöltötte rajta az átkot – úgy bánt Aival és királyával is, ahogy Jerikóval és királyával bánt –, továbbá, hogy Gibeon lakói békét kötöttek Izraellel és közévegyültek, 2nagyon megrémült, hisz Gibeon olyan jelentős város volt, mint valamely királyi székhely, nagyobb Ainál, lakói pedig mind harcosok. »

11. fejezet

Észak királyainak szövetsége. »
A meromi győzelem. »
Hacor és a többi északi város elfoglalása. »
Józsue végrehajtja Mózes parancsát. »
Az anakiták kiirtása. »

1Amikor Hacor királya, Jabin ezt meghallotta, hírt adott róla Jobabnak, Merom királyának, Simron királyának, Achsaf királyának, 2s azoknak a királyoknak, akik északon a hegyvidéket és a Kinnerottól délre húzódó völgyet, a fennsíkot, a síkságot és nyugaton a Dor környéki lejtőket lakták: »

12. fejezet

A Jordántól keletre legyőzött királyok. »
A Jordánon innen legyőzött királyok. »

1Ezek azok a királyai az országnak, akiket Izrael fiai legyőztek, s akiknek földjét megszerezték, a Jordánon túl, kelet felé, az Arnon-pataktól egészen a Hermon-hegységig, az egész Arabát is beleértve: 2Szichon, az amoriták királya, aki Hesbonban székelt és az Arnon völgye szélén fekvő Aroertől [a völgy közepét is beleszámítva] Gileád felén át egészen a Jabbok-patakig, az ammoniták határáig uralkodott, »

13. fejezet

Meghódítatlan vidékek. »
1. A JORDÁNON INNENI TÖRZSEK »
Ruben törzse. »
Gád törzse. »
Manassze törzse felének része. »

1Józsue megöregedett, s igen előrehaladt a korban. Az Úr ezért így szólt hozzá: „Öreg vagy és éltes, pedig még sok föld vár meghódításra. Ezek vannak még hátra: 2A filiszteusok minden határa és a gesuriták egész földje, »

14. fejezet

Bevezetés. »
Kaleb része. »

1Ezt kapták örökrészül Izrael fiai Kánaán földjén, ezt osztotta ki nekik Eleazár pap és Józsue, Nun fia s Izrael törzseinek a fejei. 2Sorsvetéssel osztották ki, ahogy az Úr a kilenc és fél törzsnek Mózes által parancsolta. »

15. fejezet

Júda törzse. »
Kaleb fiai elfoglalják a Jordán völgyét. »
Júda törzsének városa. »

1Az a rész, amely Júda fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint, Edom határa mentén terült el, Cin pusztájától Kádesig, délnyugatra. 2Déli határa a Sós-tenger szélénél, a tenger dél felé ívelő öblénél kezdődött, »

16. fejezet

Efraim törzse. »

1József fiainak határa a Jordánnál kezdődött, Jerikóval szemközt, keleten, és Jerikótól a kopár hegyen át Bétel-Luz felé húzódott; 2Bétel-Luztól az arkiták határát átszelve Atarotig folytatódott; »

17. fejezet

Manassze törzse. »
József fiai előrehatolnak az erdőkbe. »

1A sorsvetés Manasszéra esett, mivel ő volt József elsőszülötte. Manassze elsőszülöttének és Gileád apjának, Machirnak Gileád földje és Básán jutott osztályrészül, mint vitéz harcost ez illette meg. 2Manassze többi fiai is kaptak részt, nemzetségeik jelentőségétől függően: Abiezer fiai, Helek fiai, Aszriel fiai, Sechem fiai, Hefer fiai, Semida fiai; ezek voltak József fia, Manassze férfi leszármazottainak nemzetségei. »

18. fejezet

Földosztás a hét törzsnek. »
Benjamin törzse. »
Benjamin városai. »

1Izrael egész közössége összegyűlt Silóban; ott állították fel a megnyilatkozás sátorát. Az egész földet meghódították, az övék volt. 2De volt még Izrael fiainak hét törzse, amelyik még nem kapott örökrészt. »

19. fejezet

Simeon törzse. »
Zebulun törzse. »
Isszachár törzse. »
Áser törzse. »
Naftali törzse. »
Dán törzse. »

1A második sorsvetés Simeonra esett, Simeon fiainak törzsére, nemzetségeik szerint az ő örökrészük Júda fiai örökrészében terült el. 2Ezeket kapták örökségül: Beerseba, Seba, Molada, »

20. fejezet

A menedékvárosok. »

1Így szólt az Úr Józsuéhoz: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Jelöljétek ki a menedékvárosokat, amelyekről Mózes keze által beszéltem nektek, »

21. fejezet

Lévi fiainak városai. »
Kehát fiainak része. »
Gerson fiainak része. »
Merári fiainak része. »
A földosztás befejezése. »

1Akkor a levita nemzetségek fejei járultak Eleazár pap, Nun fia, Józsue és Izrael törzsei nemzetségeinek fejei elé akkor, 2amikor Silóban, Kánaán földjén voltak, s így szóltak hozzájuk: „Az Úr Mózes keze által megparancsolta, hogy mi is kapjunk városokat lakóhelyül és legelőt jószágunk számára.” »

22. fejezet

A Jordánon túli törzsek elbocsátása. »
Oltár építése a Jordán mellett. »
A keleti törzsek megvádolása. »
A Jordánon túli törzsek válasza. »
A békesség helyreállítása. »

1Akkoriban Józsue összehívta Ruben és Gád fiait és Manassze törzse felét, 2és így szólt hozzájuk: „Mindent megtartottatok, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek, mindig hallgattatok a szavamra, amikor csak parancsoltam valamit. »

23. fejezet

2. JÓZSUE BÚCSÚBESZÉDE »
Életmód az idegen népek körében. »

1Jóval azután, hogy az Úr nyugalmat adott Izraelnek minden ellenségétől, amely körülvette – Józsue is megöregedett és előrehaladt a korban –, 2Józsue összehívta egész Izraelt: véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit, és így szólt hozzájuk: „Öreg vagyok és éltes. »

24. fejezet

Emlékezés Izrael hivatására. »
Izrael az Urat választja. »
A szichemi szövetség. »
Józsue halála. »
József csontjai, Eleazár halála. »
BEVEZETÉS A BÍRÁK KÖNYVÉHEZ »

1Józsue egybegyűjtötte Izrael minden törzsét Szichemben. Aztán hívatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit. Azok felsorakoztak az Úr színe előtt. 2S Józsue szólt az egész néphez. „Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: A folyón túl éltek egykor ősatyáitok, Terach, Ábrahám és Nachor atyja, s más isteneknek szolgáltak. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel