Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Dávid értesül Saul haláláról. »
Dávid siratóéneke. »
IV. DÁVID »

1Saul halála után, az amalekiták elleni csatából hazatérve Dávid két napig Ciklagban maradt. 2A harmadik nap egy ember érkezett Saul táborából. A ruhája meg volt szaggatva és hamu volt a fején. Amikor Dávid elé ért, a földre vetette magát és leborult előtte. »

2. fejezet

1. DÁVID, JÚDA KIRÁLYA »
Üzenet Jábes lakóinak. Dávidnak hírül vitték, hogy a gileádi Jábes lakói eltemették Sault. »
Abner megteszi Isbaalt Izrael királyává. »
Háború Júda és Izrael között. »

1Ezután Dávid megkérdezte az Úrtól: „Fölmenjek-e Júda valamelyik városába?” Az Úr ezt a feleletet adta neki: „Föl!” Aztán azt kérdezte Dávid: „Hová menjek?” A válasz így hangzott: „Hebronba.” 2Így hát Dávid odament, s vele a két asszony is, a jiszreeli Achinoam, valamint Abigail, a kármeli Nabal felesége. »

3. fejezet

Dávidnak Hebronban született fiai. »
Kenyértörés Abner és Isbaal között. »
Abner egyezkedése Dáviddal. »
Abner meggyilkolása. »

1Saul háza és Dávid háza között még sokáig folytatódott a háborúskodás. Dávid egyre hatalmasabb lett, Saul háza pedig mindig gyengébb. 2Hebronban fiai születtek Dávidnak. Elsőszülötte Amnon volt, a jiszreeli Achinoamtól; »

4. fejezet

Isbaal meggyilkolása. »

1Amikor Saul fia meghallotta, hogy Abnert Hebronban megölték, keze lehanyatlott, és egész Izrael megrémült. 2Saul fiának volt két vezére a portyázó csapatok élén. Az egyiket Baanának hívták, a másikat Rechabnak. A Beerotba való Rimmon fiai voltak, így Benjamin fiai közé tartoztak. Mert hiszen Beerot is Benjamin tulajdonának számít. »

5. fejezet

2. DÁVID, JÚDA ÉS IZRAEL KIRÁLYA »
Jeruzsálem elfoglalása. »
Dávidnak Jeruzsálemben született fiai. »
A filiszteusok legyőzése. »

1Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták: „Nézd, csontod és húsod vagyunk. 2Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme.” »

6. fejezet

A szövetség ládája Jeruzsálemben. »

1Dávid összegyűjtötte Izraelből a legjavát, harmincezer férfit, 2aztán elindult Dávid, és az egész vele tartó sereggel a júdeai Baalába vonult, hogy elhozza onnan Isten ládáját, amely a Seregek Urának nevét viseli, aki a kerubok fölött trónol. »

7. fejezet

Nátán próféta jövendölése. »
Dávid imája. »

1Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, 2a király így szólt Nátán prófétához: „Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik.” »

8. fejezet

Dávid hadjáratai. »
Az ország kormányzása. »

1Ezután történt, hogy Dávid megverte és leigázta a filiszteusokat. Dávid kiszabadította… a filiszteusok kezéből. 2Aztán legyőzte a moábitákat, majd – miután parancsára a földre feküdtek előtte –, mérőzsinórral kimérte őket. Két mérőzsinórnyit mért a megölésükre és egy teljes mérőzsinórnyit az életben hagyásukra. Így a moábiták Dávid alattvalói lettek, és adót fizettek neki. »

9. fejezet

3. DÁVID UTÓDAI »

1Dávid megkérdezte: „Van-e még valaki, aki életben maradt Saul házából? Mert akkor Jonatánra való tekintettel jót teszek vele.” 2Volt Saul házában egy szolga; Cibának hívták. Ezt Dávid elé idézték, s a király megkérdezte tőle: „Ciba vagy?” „Igen, szolgálatodra!” – felelte. »

10. fejezet

B) Hadjárat az ammoniták ellen; Salamon születése. »
Az első hadjárat az ammoniták ellen. »
Az arámok legyőzése. »

1Ezután történt, hogy az ammoniták királya meghalt, és fia, Hanun lépett helyette a trónra. 2Dávid ezt mondta magában: „Barátsággal leszek Nachas fia, Hanun iránt, amint az apja is barátsággal volt irántam.” Ezért Dávid elküldött, és apja miatt szolgái révén részvétét nyilvánította. Amikor Dávid szolgái az ammoniták országába értek, »

11. fejezet

A második hadjárat az ammoniták ellen; Dávid bűne. »

1Egy évre rá, abban az időben, amikor a királyok hadba szoktak szállni, Dávid elküldte Joábot és vele a testőrségét, és egész Izraelt. Lemészárolták az ammonitákat, és megostromolták Rabbát. Maga Dávid Jeruzsálemben maradt. 2Az egyik nap estefelé történt, hogy Dávid fölkelt fekvőhelyéről és fölment királyi palotája tetőteraszára. A tetőről meglátott egy asszonyt, amint épp fürdött. Nagyon szép asszony volt. »

12. fejezet

Nátán fenyegető szavai; Dávid bűnbánata. »
Batseba gyermekének halála; Salamon születése. Az Úr megverte a gyermeket, akit Urija felesége szült Dávidnak, úgyhogy súlyosan megbetegedett. »
Rabba elfoglalása. »

1Akkor az Úr elküldte Nátán prófétát Dávidhoz. El is ment hozzá, és így beszélt: „Egy városban élt két ember. Az egyik gazdag volt, a másik szegény. 2A gazdagnak rengeteg juha, kecskéje és barma volt. »

13. fejezet

Amnon meggyalázza húgát, Támárt. »
Absalom megöleti Amnont és menekül. »
Joáb sürgeti Absalom hazatértét. »

1Ezután a következők történtek: Dávid fiának, Absalomnak volt egy szép húga, Támárnak hívták. Dávidnak a fia, Amnon beleszeretett. 2S Amnon annyira epekedett húgáért, Támárért, hogy egészen belebetegedett. Érintetlen lány volt ugyanis, így Amnon lehetetlennek találta, hogy hozzá közeledjék. »

14. fejezet

Absalom kegyelmet kap. »

1Joáb, Ceruja fia észrevette, hogy a király szíve megenyhült Absalom iránt. 2Ezért Joáb elküldött Tekoába, és hozatott onnét egy okos asszonyt. Azt mondta neki: „Tégy úgy, mintha gyászolnál. Ölts gyászruhát, ne kend be magadat olajjal, hanem viselkedjél olyan asszony módjára, aki már régóta gyászol egy halottat. »

15. fejezet

Absalom ármánykodásai. »
Absalom lázadása. »
Dávid elmenekül. »
A szövetség ládáját visszaviszik Jeruzsálembe. »
Dávid megszerzi Husai támogatását. »

1Ezután történt, hogy Absalom szerzett magának harci szekereket, lovakat és ötven embert, fullajtárnak. 2Aztán Absalom reggelente korán fölkelt, és kiállt a kapu felé vivő út mentére. S amikor valaki, akinek peres ügye volt, a király ítélőszéke elé igyekezett, magához szólította és megkérdezte: „Honnan, melyik városból jössz?” Ha így válaszolt: „Izraelnek ebből és ebből a törzséből való szolgád”, »

16. fejezet

Dávid és Ciba. »
Simi elátkozza Dávidot. »
Husai Absalomnál. »
Absalom és Dávid mellékfeleségei. »

1Alighogy túljutott Dávid a hegytetőn, ott jött vele szemben Ciba, Mifiboset szolgája, két fölnyergelt szamárral. Kétszáz kenyeret, száz mazsolás kalácsot, száz fügés kalácsot és egy tömlő bort hoztak. 2A király megkérdezte Cibától: „Mit akarsz ezzel?” Ciba ezt válaszolta: „A szamarak a király családja számára, hogy felüljenek rájuk, a kenyér és a gyümölcs eledelül a legényeknek, a bor meg azoknak inni, akik ellankadnak a pusztában.” »

17. fejezet

Husai kijátssza Achitofel tanácsát. »
Dávid átkel a Jordánon. »
Absalom átkel a Jordánon. »

1Achitofel azt mondta Absalomnak: „Ki szeretnék magamnak választani tizenkétezer embert, aztán útra kelnék, hogy még az éjszaka nyomába eredjek Dávidnak. 2Rajtaütök, amikor fáradt, s a keze erőtlen, és rémületbe ejtem. Erre az egész nép, amely vele tart, elmenekül. Akkor a királyra támadok, »

18. fejezet

Absalom veresége. »
Absalom halála. »
Dávidnak megviszik a gyászhírt. »

1Dávid számba vette csapatát, és a százas, ezres csoportok élére parancsnokokat állított. 2Aztán három részre osztotta a csapatot: egyharmadukat Joábnak, egyharmadukat Joáb testvérének, Ceruja fiának, Abisájnak és egyharmadukat a Gátból való Ittainak rendelte alá. Aztán azt mondta a király az embereinek: „Magam is kivonulok veletek.” »

19. fejezet

Dávid fájdalma. »
Dávid visszatérésének előkészítése. »
Események útban hazafelé; Simi. »
Mifiboset. »
Barzilláj. »
Júda és Izrael vitája a király miatt. »

1Dávid megrendült. Fölment a kapu fölötti szobába és sírt. Elcsukló hangon így siránkozott: „Fiam, Absalom! Fiam, fiam Absalom! Ó, bár én haltam volna meg helyetted!” 2Jelentették Joábnak: „A király sír és jajgat Absalom miatt.” »

20. fejezet

Seba lázadása. »
Amaza megölése. »
A lázadás vége. »
Dávid főemberei. »

1Volt ott egy semmirekellő ember, Sebának hívták, s a Benjamin fiai közé tartozó Bichrinek volt a fia. Ez megfújta a harsonát és kihirdette: „Nincs közünk Dávidhoz, semmi közünk Izáj fiához! Ki-ki vissza a sátrába, Izrael!” 2Erre Izrael fiai mind elfordultak Dávidtól, és Sebát követték, Bichri fiát. A júdeaiak azonban a Jordántól egészen Jeruzsálemig kísérték a királyt. »

21. fejezet

A nagy éhínség és Saul utódainak kiirtása. »
Hőstettek a filiszteusok elleni csatában. »

1Dávid idejében három egymás utáni esztendőn át éhínség uralkodott. Dávid megkérdezte az Urat, s az Úr ezt mondta: „Vérnek bűne nehezedik Saulra és házára, mert megölte a gibeonitákat.” 2Erre a király hívatta a gibeonitákat és megkérdezte őket. A gibeoniták nem tartoztak Izrael fiai közé, hanem az ammoniták maradékai voltak. Izrael fiai esküvel megerősített szövetségre léptek velük, de Saul – Izrael fiai és a júdeaiak iránti buzgalmában – mégis a vesztükre tört. »

22. fejezet

Dávid dicsőítő éneke. »

1Dávid azon a napon, amelyen az Úr kiszabadította minden ellensége kezéből és Saul kezéből, ennek az éneknek a szavaival fordult az Úrhoz; 2így szólt: Sziklám és mentsváram az Úr, szabadítóm nekem az Isten, »

23. fejezet

Dávid utolsó szavai. »
Dávid bajnokai. »

1Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Izáj fiának, Dávidnak a szavai, annak a férfinak a szavai, akit felmagasztaltak, Jákob Istene fölkentjéé, Izrael dalainak szerzőjéé; 2Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen. »

24. fejezet

A nép számbavétele. »
A pestis és Isten megbocsátása. »
Oltárt építenek az Úrnak. »

1Újra fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, úgyhogy ismét felingerelte ellenük Dávidot, és azt mondta neki: „Menj, s vedd számba Izraelt és Júdát!” 2A király ezért megparancsolta Joábnak és a sereg vezéreinek: „Járjátok sorra Izrael törzseit Dántól egészen Beersebáig, és vegyétek számba a népet, hogy megtudjam mennyi a nép!” »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel