Keresés a Bibliában

Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28)

1 1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. 2Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; 3kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az ÚR útját, egyengessétek ösvényeit!”, 4megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 5Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
6János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. 7Ezt hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 8Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.

Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)

9Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. 10És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; 11a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.

Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13)

12A Lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 13Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki.

Jézus prédikálni kezd (Mt 4,12-17; Lk 4,14-15)

14Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: 15Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)

16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. 18Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. 19Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; 20és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

Jézus tisztátalan lelket űz ki (Lk 4,31-37)

21Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított. 22Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. 23Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: 24Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje. 25Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! 26A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle. 27Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. 28És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé Galilea egész környékén.

Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mt 8,14-15; Lk 4,38-39)

29És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. 30Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak. 31Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.

Jézus sok beteget meggyógyít (Mt 8,16-17; Lk 4,40-44)

32Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; 33és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. 34Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt.
35Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. 36Simon és a vele levők azonban utánasiettek, 37és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: Mindenki téged keres. 38Ő pedig ezt mondta nekik: Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. 39És elment Galilea-szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.

Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Lk 5,12-16)

40Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz. 41Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! 42És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. 43Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, 44és ezt mondta neki: Vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik! 45Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és odamentek hozzá mindenfelől.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,2 Ézsaiás próféta könyvében: Egyes kéziratok szerint: a prófétáknál

1,5 megkeresztelte őket: A görög kifejezés jelentése: bemerít, alámerít

Következő fejezet