Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Volt Úc földjén egy férfi, akinek Jób volt a neve. Ez a férfi feddhetetlen volt és igaz, istenfélő és a gonosztól tartózkodó. 2És született neki hét fia és három leánya, »

2. fejezet

1Történt pedig, amikor egyik napon eljöttek az Isten fiai és jelentkeztek az Úr előtt, a sátán is eljött közöttük és a színe elé állt; 2az Úr pedig megkérdezte a sátánt: »Honnan jössz?« Az ezt válaszolta: »Szerte bolyongtam a földön és bejártam azt.« »

3. fejezet

1Ezután megnyitotta Jób a száját, elátkozta születése napját 2és mondta: »

4. fejezet

1Válaszolt pedig a temáni Elifáz és mondta: 2»Tán bosszantásnak veszed, ha megkíséreljük a választ,de ki tudja magába fojtani gondolatát? »

5. fejezet

1Kiálts csak! Van-e, aki felel neked? Fordulj valakihez a szentek közül! 2Valóban öli a balgát a harag,s az együgyűt bosszúság gyilkolja. »

6. fejezet

1Jób pedig ezekkel a szavakkal válaszolt: 2»Bár mérlegre vetnék haragot érdemlő vétkeimetés a nyomorúságot, melyet szenvedek, »

7. fejezet

1Katonasor az ember élete a földön,és napjai olyanok, mint a napszámos napjai: 2kívánkozik árnyék után, mint a szolga,és várja munkája végét, mint a napszámos. »

8. fejezet

1És felelt a súhi Bildád, és ezt mondta: 2»Meddig beszélsz ilyeneket,és meddig olyanok a szád szavai, mint a heves szél? »

9. fejezet

1Felelt Jób, és így szólt: 2»Bizony tudom, hogy úgy van,és hogy nem lehet igaza az embernek Istennel szemben; »

10. fejezet

1Undorodik a lelkem az élettől!Szabadjára engedem magamban panaszomat.Szólok lelkem keserűségében! 2Mondom Istennek: Ne kárhoztass engem!Jelentsd meg nekem: miért ítélsz el ennyire? »

11. fejezet

1És felelt a naámai Szófár, és ezt mondta: 2»Válasz nélkül maradjon-e a bőbeszédű,vagy a fecsegőnek legyen-e igaza? »

12. fejezet

1Erre Jób így válaszolt: 2»Tehát csak ti vagytok-e emberek,és veletek kihal a bölcsesség? »

13. fejezet

1Íme, mindezt már látta szemem,és hallotta fülem, meg is értett mindent. 2Ahogy ti tudjátok, tudom én is,nem vagyok nálatok alábbvaló. »

14. fejezet

1Az asszony szülötte, az ember,rövid ideig él és betelik sok nyomorúsággal: 2mint a virág, kinyílik és elhervad,eltűnik, mint az árnyék, és nincsen tartós maradása. »

15. fejezet

1És felelt a temáni Elifáz, és ezt mondta: 2»Úgy felel-e a bölcs, mintha szélnek beszélne,és megtöltheti-e bensőjét hevességgel? »

16. fejezet

1És felelt Jób, és ezt mondta: 2»Ilyesfélét már többször hallottam;terhemre való vigasztalók vagytok ti mindannyian! »

17. fejezet

1A lelkem megtört,napjaim végüket járják,már csak a sír vár rám! 2Nem vétettem,mégis keserűségeken időzik szemem. »

18. fejezet

1És felelt a súhi Bildád, és ezt mondta: 2»Mikor értek a szóbeszéd végére?Előbb térjetek észre, s úgy beszéljünk! »

19. fejezet

1És felelt Jób, és ezt mondta: 2»Meddig akarjátok keseríteni lelkemet,és meddig őröltök engem beszéddel? »

20. fejezet

1És felelt a naámai Szófár, és ezt mondta: 2»Azért hajszolja bennem egyik gondolat a másikat,és csapong elmém ide s tova, »

21. fejezet

1És felelt Jób, és ezt mondta: 2»Hallgassátok meg, kérlek, szavamat,és szálljatok magatokba! »

22. fejezet

1És felelt a temáni Elifáz, és így szólt: 2»Lehet-e az embert Istenhez hasonlítani,még ha tökéletes is tudása? »

23. fejezet

1És felelt Jób, és ezt mondta: 2»Most is keserves a panaszom,s az engem sújtó kéz súlyosabb, mint ahogy panaszolom. »

24. fejezet

1Nincsenek az idők elrejtve a Mindenható elől,de akik ismerik őt, nem tudják ítélete napjait. 2Vannak, akik odébb tolják a határokat,elrabolnak nyájakat, hogy legeltessék azokat; »

25. fejezet

1És felelt a súhi Bildád, és ezt mondta: 2»Hatalom és félelmetesség van annál,aki rendet teremt magasságaiban. »

26. fejezet

1És felelt Jób, és ezt mondta: 2»Kinek vagy a segítője? Gyenge valakinek?és erőtlennek karját gyámolítod? »

27. fejezet

1És Jób folytatta szavait és így szólt: 2»Az élő Istenre mondom, aki megrövidített igazamban,s a Mindenhatóra, aki keserűséggel illette lelkemet, »

28. fejezet

1Van az ezüstnek lelőhelye,és helye az aranynak, ahol kimossák, 2a vasat a földből hozzák elő,s a melegtől megolvadt kő érccé változik, »

29. fejezet

1Jób ismét folytatta mondását és így szólt: 2»Bár úgy lennék, mint a hajdani hónapokban,azokban a napokban, amikor Isten még óvott engem, »

30. fejezet

1Most pedig olyanok űznek belőlem csúfot,akik korban utánam vannak,akiknek atyáit nem tartottam arra érdemesnek,hogy nyájam kutyái közé állítsam! 2Semmire sem mennék kezük erejével,még az életre sem látszanak méltóknak, »

31. fejezet

1Szerződést kötöttem szememmel,hogy szűzre nem tekintek. 2És mi a jutalmam Istentől felülről,s örökrészem a Mindenhatótól a magasságból? »

32. fejezet

1Ama három férfi pedig felhagyott azzal, hogy Jóbnak válaszoljon, mivel igaznak tartotta magát. 2Ekkor haragra gyúlt és fölbosszankodott a búzi Eliú, Barákel fia, Rám nemzetségéből; azért gerjedt haragra Jób ellen, mert magát Istennel szemben igaznak hirdette. »

33. fejezet

1Halljad tehát, Jób, beszédemet,és figyelj minden szavamra! 2Íme, megnyitom számat,szóljon nyelvem torkomban! »

34. fejezet

1És újra megszólalt Eliú, és ezeket is mondta: 2»Halljátok, bölcsek, szavaimat,figyeljetek rám, ti okosak! »

35. fejezet

1És újra megszólalt Eliú, és ezt mondta: 2»Vajon helyesnek látszik-e neked felfogásod,hogy mondod: ‘Inkább nekem van igazam, mint Istennek!’ »

36. fejezet

1És folytatta Eliú, és ezeket mondta: 2»Tűrj engem még egy keveset, és megjelentem neked,mert van még mit mondanom Istenért; »

37. fejezet

1Az én szívem is megremeg miattaés felriad helyéről. 2Halljátok csak hangja dörgését,s a morajt, amely szájából kijön! »

38. fejezet

1És felelt az Úr Jóbnak a fergetegből, és ezt mondta: 2»Kicsoda az, aki elhomályosítja a gondviseléstbelátás nélküli beszédével? »

39. fejezet

1Tudod-e a kőszáli kecske ellési idejét?Figyeled-e a szarvastehén fajzását? 2Számon tartod-e vemhességük hónapjait,és tudod-e ellésük idejét? »

40. fejezet

1Ismét szólt az Úr, és ezt mondta Jóbnak: 2»Oly könnyen meghátrál-e, aki Istennel perbe szállt?Nos feleljen erre Isten vádlója!« »

41. fejezet

1Íme, az ilyennek reménye semmivé válik,már puszta látásától is földre vágódik! 2Nincs olyan merész, aki ingerelni merné,és ki állhat meg az én színem előtt? »

42. fejezet

1És felelt Jób az Úrnak, és mondta: 2»Tudom, hogy mindent megtehetsz,és hogy egy gondolat sincs rejtve előtted. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel