Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Volt Úc földjén egy férfi, akinek Jób volt a neve. Ez a férfi feddhetetlen volt és igaz, istenfélő és a gonosztól tartózkodó. És született neki hét fia és három leánya, >>

2. fejezet

Történt pedig, amikor egyik napon eljöttek az Isten fiai és jelentkeztek az Úr előtt, a sátán is eljött közöttük és a színe elé állt; az Úr pedig megkérdezte a sátánt: »Honnan jössz?« Az ezt válaszolta: »Szerte bolyongtam a földön és bejártam azt.« >>

3. fejezet

Ezután megnyitotta Jób a száját, elátkozta születése napját és mondta: >>

4. fejezet

Válaszolt pedig a temáni Elifáz és mondta: »Tán bosszantásnak veszed, ha megkíséreljük a választ, de ki tudja magába fojtani gondolatát? >>

5. fejezet

Kiálts csak! Van-e, aki felel neked? Fordulj valakihez a szentek közül! Valóban öli a balgát a harag, s az együgyűt bosszúság gyilkolja. >>

6. fejezet

Jób pedig ezekkel a szavakkal válaszolt: »Bár mérlegre vetnék haragot érdemlő vétkeimet és a nyomorúságot, melyet szenvedek, >>

7. fejezet

Katonasor az ember élete a földön, és napjai olyanok, mint a napszámos napjai: kívánkozik árnyék után, mint a szolga, és várja munkája végét, mint a napszámos. >>

8. fejezet

És felelt a súhi Bildád, és ezt mondta: »Meddig beszélsz ilyeneket, és meddig olyanok a szád szavai, mint a heves szél? >>

9. fejezet

Felelt Jób, és így szólt: »Bizony tudom, hogy úgy van, és hogy nem lehet igaza az embernek Istennel szemben; >>

10. fejezet

Undorodik a lelkem az élettől! Szabadjára engedem magamban panaszomat. Szólok lelkem keserűségében! Mondom Istennek: Ne kárhoztass engem! Jelentsd meg nekem: miért ítélsz el ennyire? >>

11. fejezet

És felelt a naámai Szófár, és ezt mondta: »Válasz nélkül maradjon-e a bőbeszédű, vagy a fecsegőnek legyen-e igaza? >>

12. fejezet

Erre Jób így válaszolt: »Tehát csak ti vagytok-e emberek, és veletek kihal a bölcsesség? >>

13. fejezet

Íme, mindezt már látta szemem, és hallotta fülem, meg is értett mindent. Ahogy ti tudjátok, tudom én is, nem vagyok nálatok alábbvaló. >>

14. fejezet

Az asszony szülötte, az ember, rövid ideig él és betelik sok nyomorúsággal: mint a virág, kinyílik és elhervad, eltűnik, mint az árnyék, és nincsen tartós maradása. >>

15. fejezet

És felelt a temáni Elifáz, és ezt mondta: »Úgy felel-e a bölcs, mintha szélnek beszélne, és megtöltheti-e bensőjét hevességgel? >>

16. fejezet

És felelt Jób, és ezt mondta: »Ilyesfélét már többször hallottam; terhemre való vigasztalók vagytok ti mindannyian! >>

17. fejezet

A lelkem megtört, napjaim végüket járják, már csak a sír vár rám! Nem vétettem, mégis keserűségeken időzik szemem. >>

18. fejezet

És felelt a súhi Bildád, és ezt mondta: »Mikor értek a szóbeszéd végére? Előbb térjetek észre, s úgy beszéljünk! >>

19. fejezet

És felelt Jób, és ezt mondta: »Meddig akarjátok keseríteni lelkemet, és meddig őröltök engem beszéddel? >>

20. fejezet

És felelt a naámai Szófár, és ezt mondta: »Azért hajszolja bennem egyik gondolat a másikat, és csapong elmém ide s tova, >>

21. fejezet

És felelt Jób, és ezt mondta: »Hallgassátok meg, kérlek, szavamat, és szálljatok magatokba! >>

22. fejezet

És felelt a temáni Elifáz, és így szólt: »Lehet-e az embert Istenhez hasonlítani, még ha tökéletes is tudása? >>

23. fejezet

És felelt Jób, és ezt mondta: »Most is keserves a panaszom, s az engem sújtó kéz súlyosabb, mint ahogy panaszolom. >>

24. fejezet

Nincsenek az idők elrejtve a Mindenható elől, de akik ismerik őt, nem tudják ítélete napjait. Vannak, akik odébb tolják a határokat, elrabolnak nyájakat, hogy legeltessék azokat; >>

25. fejezet

És felelt a súhi Bildád, és ezt mondta: »Hatalom és félelmetesség van annál, aki rendet teremt magasságaiban. >>

26. fejezet

És felelt Jób, és ezt mondta: »Kinek vagy a segítője? Gyenge valakinek? és erőtlennek karját gyámolítod? >>

27. fejezet

És Jób folytatta szavait és így szólt: »Az élő Istenre mondom, aki megrövidített igazamban, s a Mindenhatóra, aki keserűséggel illette lelkemet, >>

28. fejezet

Van az ezüstnek lelőhelye, és helye az aranynak, ahol kimossák, a vasat a földből hozzák elő, s a melegtől megolvadt kő érccé változik, >>

29. fejezet

Jób ismét folytatta mondását és így szólt: »Bár úgy lennék, mint a hajdani hónapokban, azokban a napokban, amikor Isten még óvott engem, >>

30. fejezet

Most pedig olyanok űznek belőlem csúfot, akik korban utánam vannak, akiknek atyáit nem tartottam arra érdemesnek, hogy nyájam kutyái közé állítsam! Semmire sem mennék kezük erejével, még az életre sem látszanak méltóknak, >>

31. fejezet

Szerződést kötöttem szememmel, hogy szűzre nem tekintek. És mi a jutalmam Istentől felülről, s örökrészem a Mindenhatótól a magasságból? >>

32. fejezet

Ama három férfi pedig felhagyott azzal, hogy Jóbnak válaszoljon, mivel igaznak tartotta magát. Ekkor haragra gyúlt és fölbosszankodott a búzi Eliú, Barákel fia, Rám nemzetségéből; azért gerjedt haragra Jób ellen, mert magát Istennel szemben igaznak hirdette. >>

33. fejezet

Halljad tehát, Jób, beszédemet, és figyelj minden szavamra! Íme, megnyitom számat, szóljon nyelvem torkomban! >>

34. fejezet

És újra megszólalt Eliú, és ezeket is mondta: »Halljátok, bölcsek, szavaimat, figyeljetek rám, ti okosak! >>

35. fejezet

És újra megszólalt Eliú, és ezt mondta: »Vajon helyesnek látszik-e neked felfogásod, hogy mondod: ‘Inkább nekem van igazam, mint Istennek!’ >>

36. fejezet

És folytatta Eliú, és ezeket mondta: »Tűrj engem még egy keveset, és megjelentem neked, mert van még mit mondanom Istenért; >>

37. fejezet

Az én szívem is megremeg miatta és felriad helyéről. Halljátok csak hangja dörgését, s a morajt, amely szájából kijön! >>

38. fejezet

És felelt az Úr Jóbnak a fergetegből, és ezt mondta: »Kicsoda az, aki elhomályosítja a gondviselést belátás nélküli beszédével? >>

39. fejezet

Tudod-e a kőszáli kecske ellési idejét? Figyeled-e a szarvastehén fajzását? Számon tartod-e vemhességük hónapjait, és tudod-e ellésük idejét? >>

40. fejezet

Ismét szólt az Úr, és ezt mondta Jóbnak: »Oly könnyen meghátrál-e, aki Istennel perbe szállt? Nos feleljen erre Isten vádlója!« >>

41. fejezet

Íme, az ilyennek reménye semmivé válik, már puszta látásától is földre vágódik! Nincs olyan merész, aki ingerelni merné, és ki állhat meg az én színem előtt? >>

42. fejezet

És felelt Jób az Úrnak, és mondta: »Tudom, hogy mindent megtehetsz, és hogy egy gondolat sincs rejtve előtted. >>

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel