Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, hogy bölcsességet, fegyelmet tanuljunk, és megértsük az értelmes beszédet; >>

2. fejezet

Fiam, ha magadévá teszed szavaimat és megtartod a parancsaimat, megnyitva füledet a bölcsességnek s kitárva szívedet az okosságnak, >>

3. fejezet

Fiam, ne feledd el a tanításomat, parancsaimat őrizd meg szívedben! Mert hosszú életet hoznak neked, szerencsés éveket s boldogulást. >>

4. fejezet

Fiaim, halljátok atyátok intelmét, jól figyeljetek, hogy megérthessétek! Mert jó a tanítás, amelyet adok nektek, az útmutatásom, csak el ne hagyjátok! >>

5. fejezet

Figyelj, fiam, a bölcsességemre, és okosságomnak nyisd ki a füledet, ne veszítsd el megfontoltságodat, és az ajkad őrizze meg a tudást. Ne vess ügyet romlott nőszemélyre! >>

6. fejezet

Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed, s így szád szava által tőrbe estél, ha foglyává váltál saját szavaidnak, >>

7. fejezet

Őrizd meg, fiam, a szavaimat, jegyezd meg magadnak a parancsaimat! Tartsd meg parancsaimat, akkor boldogan élsz, őrizd tanításom, mint a szemed fényét. >>

8. fejezet

Hát a bölcsesség nem kiált, és az okosság nem hallatja szavát? Fönt a magaslaton az út fölött, ott áll, ahol az utak keresztezik egymást. >>

9. fejezet

Megépítette a házát a bölcsesség, s hét oszlopát is felállította. Barmait levágta, borát megkeverte, és az asztalát is megterítette. >>

10. fejezet

Salamon mondásai: A bölcs fiú örömet szerez az apjának, de az ostoba fiú bánat az anyjának. A bűnnel szerzett kincs nem hajt hasznot, de az igazságosság megment a haláltól. >>

11. fejezet

Hamisított mérleg iszonyat az Úrnak, de a pontos súlyok megnyerik tetszését. Az elbizakodottságnak gyalázat a társa, a szerényeknél a bölcsesség lakik. >>

12. fejezet

Aki szívesen veszi az intelmet, az szeret tanulni; aki haragszik, hogyha dorgálják, az buta. A jó ember elnyeri az Úr kegyelmét, hanem az alattomost, azt elítéli (az Úr). >>

13. fejezet

A bölcs fiú örül, ha megintik, az elbizakodott meg sem hallgatja a feddést. Szája gyümölcséből jót eszik az ember, a hűtlenek terve erőszakoskodás. >>

14. fejezet

A bölcsesség fölépíti magának a házát, a balgaság meg lerontja a saját kezével. Aki egyenesen jár az útján, az féli az Urat, de aki görbe utakon jár, az megveti. >>

15. fejezet

A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. Tudomány csepeg a bölcsek nyelvéről, a balga szájából bolondság csordul ki. >>

16. fejezet

A szívben meghányni-vetni – ez az emberek dolga, de a felelet az Úrtól jön a nyelvre. A férfi útja tiszta a maga szemében, ám a lelket az Úr veti latra. >>

17. fejezet

Többet ér egy száraz falat békességben, mint egy hússal telt ház, ahol perpatvar dúl. Az okos szolga fölébe kerül a hitvány fiúnak, és a testvérek közt ő is örökrészt kap. >>

18. fejezet

Vágya után fut a különcködő, rohan minden után, ami sikert ígér. A bolond nem leli kedvét a megértésben, csak azt mutogatja, ami tetszik neki. >>

19. fejezet

Jobb a szegénynek, ha tisztességben él, mint a hamisnak, mert hiszen az bolond. Az esztelen vágy már egymagában is rossz, de aki lábával siet, az félrelép. >>

20. fejezet

A bor gúnyolódik, ami részegít, az lármáz, senki nem lesz bölcs, aki tántorog tőle. A király haragja oroszlán morgása, aki fölingerli, eljátssza életét. >>

21. fejezet

A király szíve vízfolyás az Úr kezében, ahová akarja, oda irányítja. A maga útját minden ember jónak látja, de az Úr a szívek vizsgálója. >>

22. fejezet

A jó név többet ér a nagy gazdagságnál, aranynál, ezüstnél jobb a közszeretet. Egymásra talál a szegény és a gazdag, hiszen mind a kettőt az Úr teremtette. >>

23. fejezet

Amikor leülsz enni a parancsolóddal, arra legyen gondod, ami előtted van. És inkább tedd a kést a torkodra, semmint túl mohó legyél. >>

24. fejezet

A gonosz emberekre ne nézz irigy szemmel, és ne vágyakozz velük együtt lenni! Az ilyenek szíve erőszakot tervez, az ajkuk meg csalárdságot beszél. >>

25. fejezet

Ezek is Salamon mondásai – Hiszkijának, Júda királyának emberei gyűjtötték össze őket: Istennek a dolgok elrejtése a dicsősége, a királyoké meg a fölfedésük. >>

26. fejezet

Mint nyárhoz a havazás és aratáshoz az eső, éppen úgy nem illik a tisztség a bolondhoz. Mint a felszálló veréb és az elrepülő fecske, a meg nem szolgált átok is a semmibe száll. >>

27. fejezet

Ne dicsekedj a holnapi napoddal, hisz mit szül a nap, nem tudod előre. Más dicsérjen, ne a saját szád, idegen valaki, ne a magad ajka! >>

28. fejezet

Menekül a gonosz, bár nem űzi senki, az igaz, mint az oroszlán, biztonságban érzi magát. Az istentelenek bűne civódást szít, az okos ember azonban eloltja. >>

29. fejezet

Akit sokszor intenek, mégis önfejű marad, rögtön összetörik és nincsen menekvése. Örül a nép, amikor igazak vezetik, ha gonosz kormányoz, sóhajtozik a nép. >>

30. fejezet

A masszai Agurnak, Jake fiának szavai, a férfi mondása Itiel, Itiel és Ukal számára. Igen, oktalanabb vagyok, mint bárki más, nekem még emberi okosságom sincsen. >>

31. fejezet

Lamuelnek, Massza királyának szavai, amelyekkel az anyja oktatta: Mi van veled, fiam, méhemnek magzata, fogadalmam fia? >>

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel