Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A Példabeszédek könyve »
I. BEVEZETŐ »
Óvás a gonosz cimboráktól »
A könnyelmű korholása »

1Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, 2hogy bölcsességet, fegyelmet tanuljunk, és megértsük az értelmes beszédet; »

3. fejezet

A bölcsesség elnyerésének útja »
A bölcs ember örömei »

1Fiam, ne feledd el a tanításomat, parancsaimat őrizd meg szívedben! 2Mert hosszú életet hoznak neked, szerencsés éveket s boldogulást. »

4. fejezet

Válaszd a bölcsességet »

1Fiaim, halljátok atyátok intelmét, jól figyeljetek, hogy megérthessétek! 2Mert jó a tanítás, amelyet adok nektek, az útmutatásom, csak el ne hagyjátok! »

5. fejezet

Kerüld a rossz nőket »

1Figyelj, fiam, a bölcsességemre, és okosságomnak nyisd ki a füledet, 2ne veszítsd el megfontoltságodat, és az ajkad őrizze meg a tudást. Ne vess ügyet romlott nőszemélyre! »

6. fejezet

A meggondolatlanul vállalt kezesség »
A lusta és a hangya »
A semmirekellő »
A hét szörnyeteg »
Az atyai intelmek folytatása »

1Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed, 2s így szád szava által tőrbe estél, ha foglyává váltál saját szavaidnak, »

8. fejezet

A bölcsesség második megszemélyesítése »
A királyi bölcsesség »
A teremtő bölcsesség »
Utolsó hívás »

1Hát a bölcsesség nem kiált, és az okosság nem hallatja szavát? 2Fönt a magaslaton az út fölött, ott áll, ahol az utak keresztezik egymást. »

9. fejezet

A vendégszerető bölcsesség »
A gúnyolódók ellen »
A dőreség a bölcsességet majmolja »

1Megépítette a házát a bölcsesség, s hét oszlopát is felállította. 2Barmait levágta, borát megkeverte, és az asztalát is megterítette. »

10. fejezet

II. SALAMON BÖLCS MONDÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE »

1Salamon mondásai: A bölcs fiú örömet szerez az apjának, de az ostoba fiú bánat az anyjának. 2A bűnnel szerzett kincs nem hajt hasznot, de az igazságosság megment a haláltól. »

22. fejezet

III. A BÖLCSEK MONDÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE »

1A jó név többet ér a nagy gazdagságnál, aranynál, ezüstnél jobb a közszeretet. 2Egymásra talál a szegény és a gazdag, hiszen mind a kettőt az Úr teremtette. »

24. fejezet

IV. A BÖLCSEK MONDÁSAI GYŰJTEMÉNYÉNEK FOLYTATÁSA »

1A gonosz emberekre ne nézz irigy szemmel, és ne vágyakozz velük együtt lenni! 2Az ilyenek szíve erőszakot tervez, az ajkuk meg csalárdságot beszél. »

25. fejezet

V. SALAMON MONDÁSAINAK MÁSODIK GYŰJTEMÉNYE »

1Ezek is Salamon mondásai – Hiszkijának, Júda királyának emberei gyűjtötték össze őket: 2Istennek a dolgok elrejtése a dicsősége, a királyoké meg a fölfedésük. »

30. fejezet

VI. AGUR MONDÁSAI »
VII. TALÁLÓS MONDÁSOK »

1A masszai Agurnak, Jake fiának szavai, a férfi mondása Itiel, Itiel és Ukal számára. 2Igen, oktalanabb vagyok, mint bárki más, nekem még emberi okosságom sincsen. »

31. fejezet

VIII. LAMUEL SZAVAI »
IX. A DERÉK ASSZONY DICSÉRETE »

1Lamuelnek, Massza királyának szavai, amelyekkel az anyja oktatta: 2Mi van veled, fiam, méhemnek magzata, fogadalmam fia? »

2. fejezet

1Fiam, ha magadévá teszed szavaimat és megtartod a parancsaimat, 2megnyitva füledet a bölcsességnek s kitárva szívedet az okosságnak, »

7. fejezet

1Őrizd meg, fiam, a szavaimat, jegyezd meg magadnak a parancsaimat! 2Tartsd meg parancsaimat, akkor boldogan élsz, őrizd tanításom, mint a szemed fényét. »

11. fejezet

1Hamisított mérleg iszonyat az Úrnak, de a pontos súlyok megnyerik tetszését. 2Az elbizakodottságnak gyalázat a társa, a szerényeknél a bölcsesség lakik. »

12. fejezet

1Aki szívesen veszi az intelmet, az szeret tanulni; aki haragszik, hogyha dorgálják, az buta. 2A jó ember elnyeri az Úr kegyelmét, hanem az alattomost, azt elítéli (az Úr). »

13. fejezet

1A bölcs fiú örül, ha megintik, az elbizakodott meg sem hallgatja a feddést. 2Szája gyümölcséből jót eszik az ember, a hűtlenek terve erőszakoskodás. »

14. fejezet

1A bölcsesség fölépíti magának a házát, a balgaság meg lerontja a saját kezével. 2Aki egyenesen jár az útján, az féli az Urat, de aki görbe utakon jár, az megveti. »

15. fejezet

1A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. 2Tudomány csepeg a bölcsek nyelvéről, a balga szájából bolondság csordul ki. »

16. fejezet

1A szívben meghányni-vetni – ez az emberek dolga, de a felelet az Úrtól jön a nyelvre. 2A férfi útja tiszta a maga szemében, ám a lelket az Úr veti latra. »

17. fejezet

1Többet ér egy száraz falat békességben, mint egy hússal telt ház, ahol perpatvar dúl. 2Az okos szolga fölébe kerül a hitvány fiúnak, és a testvérek közt ő is örökrészt kap. »

18. fejezet

1Vágya után fut a különcködő, rohan minden után, ami sikert ígér. 2A bolond nem leli kedvét a megértésben, csak azt mutogatja, ami tetszik neki. »

19. fejezet

1Jobb a szegénynek, ha tisztességben él, mint a hamisnak, mert hiszen az bolond. 2Az esztelen vágy már egymagában is rossz, de aki lábával siet, az félrelép. »

20. fejezet

1A bor gúnyolódik, ami részegít, az lármáz, senki nem lesz bölcs, aki tántorog tőle. 2A király haragja oroszlán morgása, aki fölingerli, eljátssza életét. »

21. fejezet

1A király szíve vízfolyás az Úr kezében, ahová akarja, oda irányítja. 2A maga útját minden ember jónak látja, de az Úr a szívek vizsgálója. »

23. fejezet

1Amikor leülsz enni a parancsolóddal, arra legyen gondod, ami előtted van. 2És inkább tedd a kést a torkodra, semmint túl mohó legyél. »

26. fejezet

1Mint nyárhoz a havazás és aratáshoz az eső, éppen úgy nem illik a tisztség a bolondhoz. 2Mint a felszálló veréb és az elrepülő fecske, a meg nem szolgált átok is a semmibe száll. »

27. fejezet

1Ne dicsekedj a holnapi napoddal, hisz mit szül a nap, nem tudod előre. 2Más dicsérjen, ne a saját szád, idegen valaki, ne a magad ajka! »

28. fejezet

1Menekül a gonosz, bár nem űzi senki, az igaz, mint az oroszlán, biztonságban érzi magát. 2Az istentelenek bűne civódást szít, az okos ember azonban eloltja. »

29. fejezet

1Akit sokszor intenek, mégis önfejű marad, rögtön összetörik és nincsen menekvése. 2Örül a nép, amikor igazak vezetik, ha gonosz kormányoz, sóhajtozik a nép. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel