Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

I. TÖRTÉNETI RÉSZ »
Dániel és társai a fogságban is megtartják a törvényt. »
Dániel és társai Nebukadnezár udvarában. »

1Jojakim júdeai király uralkodásának harmadik esztendejében Nebukadnezár, Bábel királya felvonult Jeruzsálem ellen, és ostrom alá fogta. 2Az Úr kezébe adta Jojakimot, Júda királyát és a templom edényeinek egy részét. Sineár földjére vitte őket, s az edényeket istenének templomában helyezte el. »

2. fejezet

2. LÁTOMÁS A NAGY SZOBORRÓL »
Isten Dánielnek kinyilatkoztatja a király álmát. »
Dániel elmondja a király álmát. »
Az álom megfejtése. A jelentését is elmondjuk a királynak. »
Nebukadnezár hitvallása. »

1Nebukadnezár uralkodásának második esztendejében Nebukadnezár álmot látott. Lelke úgy megrémült tőle, hogy álma is elhagyta. 2Erre a király meghagyta, hogy hívják elő a tudósokat és a varázslókat, a bűvészeket és a káldeusokat, hogy fejtsék meg a király álmát. Amikor megérkeztek és a király elé álltak, »

3. fejezet

Nebukadnezár aranyszobrot állíttat. »
Bevádolják a zsidókat. »
A három ifjú éneke. »
Nebukadnezár elismeri a csodát. »
Nebukadnezár levele. »

1Nebukadnezár király aranyszobrot készíttetett. Magassága hatvan könyök volt, szélessége pedig hat könyök. Dura mezején, Bábel tartományában állíttatta fel. 2Aztán követeket küldött a király, hogy hívják össze a satrapákat, helytartókat, kormányzókat, tanácsosokat, kincstárosokat, bírákat és jogtudósokat és a tartományok összes főembereit, jöjjenek a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár készíttetett. »

4. fejezet

Nebukadnezár álma. »
Dániel megfejti az álmot. »
Az álom beteljesedése. »

1Én, Nebukadnezár nyugodtan éltem házamban és vidáman palotámban. 2De álmot láttam, és ez megijesztett. Fekvőhelyemen támadt gondolataim és elmém látomásai megzavartak. »

5. fejezet

5. BALTAZÁR KIRÁLY LAKOMÁJA »
Dániel elolvassa a csodás írást. »
Beteljesedik a látomás. »

1Baltazár király nagy lakomát rendezett főembereinek – szám szerint ezren voltak –, és ezer ember előtt itta a bort. 2A bortól ittasan Baltazár megparancsolta, hogy hozzák elő azokat az arany­ és ezüstedényeket, amelyeket apja, Nebukadnezár elhozott a jeruzsálemi templomból. Az volt a szándéka, hogy abból igyanak a király és a főemberei, feleségei és mellékfeleségei. »

6. fejezet

6. DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK BARLANGJÁBAN »
A királyi rendelet. »
Dánielt az oroszlánok barlangjába vetik. »
Dániel megmenekülése. »
Dárius hitvallása. »
II. JELKÉPES LÁTOMÁSOK »

1Az országot a méd Dárius foglalta el hatvankét éves korában. 2Dárius jónak látta, hogy birodalma fölé százhúsz satrapát állítson, az ország minden része fölé egyet; »

7. fejezet

1. A NÉGY VADÁLLAT »
Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról. »
A látomás magyarázata. »

1Baltazárnak, Bábel királyának 1. esztendejében Dániel álmot látott fekvőhelyén; látomás jelent meg szeme előtt. Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. »

8. fejezet

2. A KOS ÉS A KECSKEBAK HARCA »
A látomás magyarázata. »

1Baltazár király uralkodásának harmadik esztendejében az előbbi látomásom után nekem, Dánielnek, látomásom volt. 2Azt láttam a látomásban, hogy az Elám tartománybeli Szuza várában vagyok. Aztán úgy láttam a látomásban, hogy az Uláj folyó partján vagyok. »

9. fejezet

3. LÁTOMÁS A HETVEN ÉVHÉTRŐL »
Dániel irgalmat kér népének. »
Gábriel angyal jövendölése a hetven évhétről. »

1Első éve volt annak, hogy Achasvéros fia, a médek nemzetségéből való Dárius a káldeusok birodalma fölött uralkodott. 2Uralkodásának első esztendejében, én, Dániel, megértettem a szent könyvekből, hogy annyi évnek kell elmúlnia, amennyit az Úr Jeremiás próféta által előre megmondott, vagyis hogy Jeruzsálem pusztulása hetven évig tart. »

10. fejezet

4. DÁNIEL NAGY LÁTOMÁSA »
Gábriel angyal megjelenik Dánielnek. »
Az angyal megerősíti a prófétát. »

1Cirusznak, a perzsák királyának 3. esztendejében Dánielnek, akit Béltsacárnak is neveztek, kinyilatkoztatásban volt része. A kinyilatkoztatás igaz, és nagy háborút jelent. Odafigyelt a dologra, és egy látomásban felfogta az értelmét. 2Azokban a napokban én, Dániel, három hétig gyászoltam. »

11. fejezet

A görög–perzsa háború. »
Első háborúk a Ptolemaiosz és Szeleukida uralkodók közt. »
Nagy Antiochusz hadjáratai Egyiptom ellen. »
Antiochusz Epifanész hadjáratai. »
Antiochusz Epifanész vallásüldözése. »
Antiochusz Epifanész bukása. »

1egyetlen pártfogóm, aki erős kézzel segít és támogat engem. 2Most az igazságot hirdetem neked:Nézd, még három király kerül uralomra Perzsiában; a negyedik nagyobb gazdagságra tesz szert, mint az összes többi. Amikor gazdagsága által hatalmassá lesz, harcba száll Jáván minden országa ellen. »

12. fejezet

A végső idők leírása »
Gábriel kinyilatkoztatásának befejezése. »
FÜGGELÉK »

1Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe. 2Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. »

13. fejezet

1. ZSUZSANNA TÖRTÉNETE »
A két gonosz bíró megkívánja Zsuzsannát. »
A bírák hamis vádjára halálra ítélik Zsuzsannát. »
Dániel közbelép. »
Dániel bebizonyítja a vád hamisságát. »
A két bíró bűnhődése. »

1Bábelben lakott egy férfi, akinek Jojakim volt a neve. 2Chilkija leányát vette feleségül, akit Zsuzsannának hívtak. Ez nemcsak igen szép, de istenfélő asszony is volt, »

14. fejezet

Dániel vitája a királlyal Bél tiszteletéről. »
Bél papjainak csalása. Bél papjai hetvenen voltak, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. »
A csalás leleplezése. »
A nagy kígyó elpusztítása. »
Dánielt az oroszlánok barlangjába vetik. »
Isten megmenti Dániel életét. »

1Amikor Asztüagész király megtért atyáihoz, a perzsa Cirusz vette kezébe a királyi hatalmat. 2Dániel bizalmas barátja volt a királynak, s annak minden más barátjánál nagyobb tiszteletben volt része. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel