Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Élt Úc földjén egy Jób nevű ember, aki feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. 2Hét fia és három leánya született neki. »

2. fejezet

1Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is, és megállt az ÚR előtt. 2Az ÚR megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚRnak: A földön barangoltam, ott jártam-keltem. »

3. fejezet

1Végre kinyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját. 2Megszólalt Jób, és ezt mondta: »

4. fejezet

1Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta: 2Ha beszélni próbálok hozzád, fáraszt-e? Mert ki tudja itt magába fojtani a szót? »

5. fejezet

1Kiálts csak! Válaszol-e valaki? Melyik szenthez fordulsz? 2Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. »

6. fejezet

1Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Bárcsak igazán mérnék meg elkeseredésemet, szenvedésemmel együtt tennék mérlegre! »

7. fejezet

1Csak küzdelem a halandó sorsa a földön, napjai úgy telnek, mint a napszámosnak! 2Ahogyan a rabszolga eped az árnyék után, és a napszámos várja a munkabért, »

8. fejezet

1Akkor megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: 2Meddig beszélsz ilyeneket, meddig lesz heves szél szádnak beszéde? »

9. fejezet

1Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Igaz, tudom, hogy így van: hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben? »

10. fejezet

1Lelkemből megutáltam életemet. Szabadjára engedem panaszomat. Hadd beszéljek keserű lélekkel! 2Azt mondom Istennek: Ne tarts bűnösnek! Add tudtomra, miért perelsz velem? »

11. fejezet

1Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: 2Nem kell-e felelnünk e sok beszédre? A bőbeszédűnek legyen igaza? »

12. fejezet

1Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Azt hiszitek, ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség? »

13. fejezet

1Mindezt saját szememmel láttam, fülemmel hallottam, és megértettem. 2Én is tudom, amit ti tudtok, nem vagyok alábbvaló, mint ti. »

14. fejezet

1Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. 2Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. »

15. fejezet

1Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta: 2Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott, és csak keleti széllel fújta fel magát? »

16. fejezet

1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Ilyesmit eleget hallottam. Nyomorúságos vigasztalók vagytok mindnyájan! »

17. fejezet

1Lelkem összetört, napjaim kialvóban vannak: a temető vár énrám! 2Bizony, gúnyolódásban van részem! Gáncsoskodásaik miatt virraszt szemem. »

18. fejezet

1Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: 2Mikor hagytok már fel a szavakkal? Gondolkozzatok, és aztán beszéljünk! »

19. fejezet

1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Meddig kínozzátok még lelkemet, meddig akartok még szavaitokkal összetörni? »

20. fejezet

1Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: 2Azért kényszerít ingerültségem feleletre, s amiatt van nyugtalanság bennem, »

21. fejezet

1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Hallgassátok meg figyelmesen szavamat, ezzel vigasztaljatok! »

22. fejezet

1Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta: 2Használhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának használ az okos. »

23. fejezet

1Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Most is csak lázongás, ha panaszkodom, kezemmel kell elfojtanom sóhajtásomat. »

24. fejezet

1Miért nincsenek a Mindenhatónál ítéletre fenntartott idők, miért nem láthatják ítéletének napjait, akik őt ismerik? 2Határokat mozdítanak el, nyájakat rabolnak el, és legeltetik. »

25. fejezet

1Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: 2Isten hatalma rettegést kelt, békességet szerez a magasságban. »

26. fejezet

1Ekkor Jób megszólalt, és ezt mondta: 2Segítettél-e az erőtlennek, támogattad-e a tehetetlen karját? »

27. fejezet

1Jób folytatta beszédét, és ezt mondta: 2Az élő Istenre mondom, aki megfosztott igazamtól, és a Mindenhatóra, aki megkeserítette lelkemet, »

28. fejezet

1Az ezüstnek bányája van, az aranynak pedig helye, ahol mossák. 2A vasat a földből hozzák elő, a rezet pedig kőzetből olvasztják. »

29. fejezet

1Jób folytatta beszédét, és ezt mondta: 2Bárcsak olyan volnék, mint a hajdani hónapokban! Mint azokban a napokban, amikor Isten őrzött engem! »

30. fejezet

1Most azonban kinevetnek engem, akik fiatalabbak nálam, akiknek az apját annyira sem becsültem, hogy juhászkutyáim közé soroljam. 2Mire mentem volna kezük erejével? Hiszen életerejük odalett. »

31. fejezet

1Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. 2Mi lett volna akkor osztályrészem Istentől onnan fentről, vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból? »

32. fejezet

1Ez a három férfi nem válaszolt többé Jóbnak, mivel ő igaznak tartotta magát. 2Akkor haragra gerjedt a Búzból, Rám nemzetségéből való Elíhú, Barakél fia. Megharagudott Jóbra, amiért igaznak tartotta magát Istennel szemben. »

33. fejezet

1Ezért halld meg, Jób, szavaimat, figyelj minden beszédemre! 2Most már kinyitom a számat, nyelvem hegyén a szó. »

34. fejezet

1Megint megszólalt Elíhú, és ezt mondta: 2Hallgassatok szavaimra, bölcsek, figyeljetek rám, ti tudósok! »

35. fejezet

1Tovább beszélt Elíhú, és ezt mondta: 2Jogosnak gondolod-e, ha ezt mondod: Igazam van Istennel szemben? »

36. fejezet

1Azután így folytatta beszédét Elíhú: 2Légy egy kis türelemmel, majd fölvilágosítlak, mert van még mondanivalóm Istenről. »

37. fejezet

1Bizony, megremeg ettől a szívem, és csaknem kiugrik a helyéből. 2Hallgassátok figyelmesen mennydörgését és a morajlást, mely szájából jön ki. »

38. fejezet

1Ekkor megszólalt az ÚR a viharban, és ezt mondta Jóbnak: 2Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? »

39. fejezet

1Tudod-e, mikor ellik a kőszáli zerge, megfigyelted-e, mikor borjazik a szarvas? 2Megszámoltad-e, hány hónapig vemhesek, tudod-e, mikor ellenek? »

40. fejezet

1Szólott az ÚR, és ezt mondta Jóbnak: 2Mit perlekedik a Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki! »

41. fejezet

1Hiszen aki ebben reménykedik, csalódik: már a puszta látásától is összeroskad. 2Nincs olyan vakmerő, aki fölverje. Ki merne kiállni ellene? »

42. fejezet

1Felelt Jób, és ezt mondta az ÚRnak: 2Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel