Keresés a Bibliában

3 1Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik főembere. 2Éjszaka elment Jézushoz, és így szólt hozzá: »Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudja ezeket a csodajeleket véghezvinni, amelyeket te cselekszel, hacsak nincs vele az Isten.« 3Jézus azt felelte neki: »Bizony, bizony mondom neked: ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg Isten országát.« 4Nikodémus megkérdezte: »Hogyan születhet meg az ember, ha már vén? Csak nem mehet be ismét anyja méhébe, hogy megszülessék?« 5Jézus azt válaszolta: »Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. 6Ami a testből született, az test, és ami a Lélekből született, az lélek. 7Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges felülről megszületnetek. 8A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a Lélektől született.« 9Nikodémus megkérdezte: »De miképpen történhet meg mindez?« 10Jézus azt felelte neki: »Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? 11Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem fogadjátok el. 12Ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, hogyan fogjátok majd elhinni, ha a mennyei dolgokról beszélek nektek? 13Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. 14Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, 15hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.«
16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. 18Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. 19Az ítélet pedig ez: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak voltak. 20Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit; 21de aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat.
22Ezek után Jézus Júdea földjére ment tanítványaival. Ott tartózkodott velük, és keresztelt. 23János szintén keresztelt Enonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt. Az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. 24Akkor ugyanis János még nem volt börtönbe vetve.
25Vita támadt tehát János tanítványai és egy zsidó között a tisztulás felől. 26Odamentek Jánoshoz, és azt mondták neki: »Rabbi, az, aki veled volt a Jordánon túl, akiről tanúságot tettél, íme, ő is keresztel, és mindenki hozzá megy.« 27János azt felelte: »Az ember semmit sem szerezhet, hacsak a mennyből nem adatott neki. 28Ti magatok vagytok a tanúim, hogy azt mondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem az vagyok, akit őelőtte küldtek. 29Akié a menyasszony, az a vőlegény; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm most beteljesedett. 30Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.«
31Aki felülről jön, fölötte van mindenkinek. Aki a földről való, az földi, és földi módon beszél. Aki a mennyből jön, feljebb való mindenkinél. 32Arról tanúskodik, amit látott és hallott, de a tanúságát senki sem fogadja el. 33Aki elfogadja tanúságát, az igazolja, hogy Isten igazmondó. 34Mert akit Isten küldött, az az Isten igéit mondja, ő ugyanis a Lelket nem mértékkel adja. 35Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe adott. 36Aki a Fiúban hisz, annak örök élete van, aki pedig nem hisz a Fiúban, nem látja meg az életet, hanem Isten haragja marad rajta.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 Nikodémus a főtanács tagja volt. A hagyomány úgy tartja, hogy később keresztény lett, a főtanács megfosztotta tagságától és száműzte Jeruzsálemből. Az evangéliumban ő és Arimateai József temeti el Jézust.

Előző fejezet Következő fejezet